งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของบทละคร. อริสโตเติล ปราชญ์ชาวกรีก ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของบทละครไว้ในหนังสือเรื่อง Poetics ซึ่งถือกันว่าเป็นตำราทางการละคร เล่มแรกของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของบทละคร. อริสโตเติล ปราชญ์ชาวกรีก ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของบทละครไว้ในหนังสือเรื่อง Poetics ซึ่งถือกันว่าเป็นตำราทางการละคร เล่มแรกของโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของบทละคร

2 อริสโตเติล ปราชญ์ชาวกรีก ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของบทละครไว้ในหนังสือเรื่อง Poetics ซึ่งถือกันว่าเป็นตำราทางการละคร เล่มแรกของโลก โดยจำแนกองค์ประกอบ ของบทละครตามลำดับความสำคัญไว้ 6 ส่วน

3 1. โครงเรื่อง ( Plot) ลำดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบทละคร ตั้งแต่จุดเริ่ม การพัฒนาเรื่อง ไปจนถึงจุดจบ คำว่า “ โครงเรื่อง ” (Plot) แตกต่างจาก “ เรื่อง ” (Story) เพราะเมื่อพูดถึง “ เรื่อง ” จะ หมายถึง เนื้อหาหรือวัตถุดิบที่นักเขียนบทละครนำมาสร้าง เป็นโครงเรื่อง โครงเรื่องที่ดีจะต้องมีความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง ประกอบด้วยด้วยตอนต้น ตอนกลางและตอนจบ โดย เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่าง สมเหตุสมผล ในบทละครที่มีการวางโครงเรื่องอย่างรัดกุม จึงไม่สามารถตัดฉากใดฉากหนึ่งออกไปได้โดยไม่ กระทบกระเทือนกับฉากอื่น

4 2. ตัวละคร (Character) ในองค์ประกอบเรื่องตัวละครนี้ อริสโตเติลหมายความถึง ทั้งตัวละครในฐานะผู้กระทำในเรื่อง และการวางลักษณะนิสัย ของตัวละคร ที่มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก เหตุการณ์ที่เข้ามากระทบกับชีวิต การกระทำในละครเกิดขึ้นจากความต้องการหรือ จุดมุ่งหมายของตัวละคร ( Objective) โดยตัวละครหลักที่เป็น ผู้ดำเนินเรื่องเรียกว่า Protagonist ส่วนตัวละครที่เข้ามา ขัดขวางหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามกับตัวละครหลัก เรียกว่า Antagonist

5 2. ตัวละคร (Character) ในละครแต่ละเรื่อง แต่ละประเภทอาจให้ความสำคัญกับลักษณะ ด้านต่างๆ ไม่เหมือนกัน เช่นละครคอเมดีอาจไม่ให้ความสำคัญกับ มิติทางจิตวิทยาของตัวมากนัก แต่เน้นไปที่รูปลักษณ์และสถานะ ทางสังคม ขณะที่ละครแนวสัจนิยมจะเน้นที่มิติภายในของตัวละคร ภูมิหลังและบริบทต่างๆ ที่ส่งผลต่อการกระทำของตัวละคร ทั้งนี้ ใน บทละครจะมีวิธีนำเสนอลักษณะของตัวละครอยู่ 4 วิธี ได้แก่  คำบรรยายของผู้เขียน  คำพูดของตัวละครตัวนั้น  คำพูดของตัวละครอื่น  การกระทำของตัวละคร

6 3. ความคิด (Thought) ความหมายของเรื่อง หรือข้อสรุปที่ได้จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน ละคร ปัจจุบันนิยมใช้คำว่า แก่นเรื่อง ( Theme) การแสดง “ ความคิด ” ที่อยู่ในละครนั้น จะต้องแสดงผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นใน ละคร โดยมีความกลมกลืนกับโครงเรื่องและตัวละคร ผู้ชมจะ ได้รับความคิดนั้นจากการติดตามเรื่องราวในละคร

7 4. การใช้ภาษา ( Diction) ศิลปะของการถ่ายทอดเรื่องราวและความคิดของ ผู้ประพันธ์ออกมาทางคำพูดของตัวละคร ในนวนิยายหรือเรื่องสั้น ผู้เขียนสามารถนำเสนอ ลักษณะของตัวละคร ไปจนถึงความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ภายใน จิตใจ โดยผ่านการบรรยายหรือพรรณนา ขณะที่บทละครมี ข้อจำกัดที่ต้องนำเสนอเป็นภาพการแสดง การเขียนบท ละครจึงต้องทำให้ผู้ชมสามารถเข้าใจตัวละครได้โดยผ่าน คำพูดและการกระทำของตัวละคร การเลือกใช้ถ้อยคำใน บทละครจึงต้องสัมพันธ์กับลักษณะของตัวละคร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และประเภทของละครด้วย

8 5. เพลง (Song) ศิลปะของการถ่ายทอดเรื่องราวและความคิดของผู้ประพันธ์ออกมา ทางบทเพลงที่ตัวละครจะต้องขับร้อง ที่อริสโตเติลกล่าวถึงเพลงใน ฐานะองค์ประกอบของบทละครนั้น เป็นเพราะละครกรีกโบราณที่ อริสโตเติลนำมาเป็นแบบอย่างในการวิเคราะห์ เป็นละครที่ต้องมีกลุ่ม นักร้อง (Chorus) ขับร้องเพลงทั้งสิ้น นักการละครในปัจจุบัน ได้ประยุกต์เรื่องของเพลงมาใช้ โดยหมาย รวมถึงเสียงที่คนดูได้ยินทั้งหมดในระหว่างที่ดูละคร ซึ่งแบ่งได้เป็น เสียงที่นักแสดงพูด, เพลงและดนตรี และเสียงประกอบ ศิลปะในการเลือกใช้เสียงในละคร ไม่ว่าจะเป็น จังหวะ การเน้น ความดัง - เบา ฯลฯ สามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้กับคนดูได้อย่างมาก

9 6. ภาพ ( Spectacle) สิ่งที่คนดูมองเห็นทั้งหมดในระหว่างการดูละคร ไม่ว่าจะเป็น ท่าทางและสิ่งที่นักแสดงทำ ไปจนถึง ฉาก แสง เครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า ฯลฯ เป็นหน้าที่ของศิลปินนักการละครด้านต่างๆ ที่จะสร้างสรรค์ภาพบนเวทีขึ้นจากการวิเคราะห์โครงเรื่อง ตัว ละคร ความคิด และภาษาที่ปรากฏในบทละคร

10 โครงเรื่อง ตัวละคร และ ความคิด คือเนื้อหา สาระของบท เปรียบเสมือนวิญญาณที่อยู่ ภายใน ขณะที่ ภาษา เพลง และ ภาพ เปรียบเสมือนร่างกายของบทละคร ที่มีหน้าที่ สื่อสารและถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่อยู่ภายใน ไปสู่ผู้ชม

11 เรียบเรียงจาก :  กรมวิชาการ (2524). ศิลปะการละครเบื้องต้น 1-2. กรุงเทพฯ : คุรุสภา ลาดพร้าว.  นพมาส แววหงส์ (2550). ปริทัศน์ศิลปการละคร. กรุงเทพฯ : โครงการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของบทละคร. อริสโตเติล ปราชญ์ชาวกรีก ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของบทละครไว้ในหนังสือเรื่อง Poetics ซึ่งถือกันว่าเป็นตำราทางการละคร เล่มแรกของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google