งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย พัชรี ยันตรีสิงห์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป. นครปฐม เขต 2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด ผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยเน้น ทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย พัชรี ยันตรีสิงห์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป. นครปฐม เขต 2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด ผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยเน้น ทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย พัชรี ยันตรีสิงห์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป. นครปฐม เขต 2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด ผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยเน้น ทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2 6. การประเมินค่า (Evaluate) 6. การประเมินค่า (Evaluate) 5. การสังเคราะห์ (Synthesis) 5. การสังเคราะห์ (Synthesis) 4. การวิเคราะห์ (Analysis) 3. การนำไปประยุกต์ใช้ (Application) 3. การนำไปประยุกต์ใช้ (Application) 2. ความเข้าใจ (Comprehension) 2. ความเข้าใจ (Comprehension) 1. ความรู้ (Knowledge) ลำดับขั้นความคิดของ Bloom

3 ลำดับขั้นความคิดของ Bloom ( ฉบับปรับปรุง ) ลำดับขั้นความคิดของ Bloom ( ฉบับปรับปรุง ) 6. สร้างสรรค์ (Create) 6. สร้างสรรค์ (Create) 5. การประเมินค่า (Evaluate) 5. การประเมินค่า (Evaluate) 4. การวิเคราะห์ (Analysis) 3. การนำไปประยุกต์ใช้ (Application) 3. การนำไปประยุกต์ใช้ (Application) 2. ความเข้าใจ (Comprehension) 2. ความเข้าใจ (Comprehension) 1. การจำ (Remember)

4 ทักษะการคิดระดับสูงกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย การคิดแบบมีวิจารณญาณการรู้คิดที่เกิดจากตนเองการคิดอย่างสร้างสรรค์การคิดแก้ปัญหา

5 การคิดอย่างมีเหตุผล มี หลักเกณฑ์ การคิดอย่างมีเหตุผล มี หลักเกณฑ์ มีหลักฐานและมีประสิทธิภาพ มีหลักฐานและมีประสิทธิภาพ ก่อนตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ก่อนตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ จะทำหรือไม่ทำ จะทำหรือไม่ทำ การคิดอย่างมีวิจารณญาณต้องอาศัย กระบวนการประเมิน การคิดแบบมี วิจารณญาณ การคิดแบบมี วิจารณญาณ

6 ลักษณะสำคัญของการคิดแบบ วิจารณญาณ  นิยามปัญหา  ประมวลข้อมูล  จัดระบบข้อมูล  ตั้งสมมติฐาน  สรุปข้ออ้างอิง  ประเมินการสรุปอ้างอิง

7 ทักษะย่อยของการคิดแบบ วิจารณญาณ • การตีความ : เล่าเรื่อง อธิบาย • การวิเคราะห์ : ระบุความสัมพันธ์ จำแนก องค์ประกอบ จัดกลุ่มเหมือน แตกต่าง สรุปความ จัดกลุ่มเหมือน แตกต่าง สรุปความ • การประเมิน : ค้นหา ตรวจสอบ วิจารณ์ ข้อดีข้อเสีย • การอนุมาน : คาดการณ์ หาทางเลือก หา ข้อสรุป • การอธิบาย : บอกผลลัพธ์ เสนอความ คิดเห็น โต้แย้ง ยกตัวอย่าง ให้เหตุผล ชี้ แนวทางปฏิบัติ ยกตัวอย่าง ให้เหตุผล ชี้ แนวทางปฏิบัติ • การตรวจสอบเพื่อพัฒนาตนเอง : ประเมิน ตนเอง ปรับปรุง พัฒนา ตนเอง ตนเอง

8 การรู้คิดที่เกิดจากตนเอง คิดวิธีการหา ความหมาย หลักการ แนวคิด ใจความสำคัญ รายละเอียด รายละเอียด คิดวิธีการ วางแผน หาวิธีการ ทำงานให้สำเร็จ คิดวิธีการ ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ทบทวนความคิด ของตนเอง ของตนเอง

9 การคิด สร้างสรรค์ การใช้ความคิดเชิงประยุกต์จาก ความคิดทั่วไป เพื่อให้ได้ผลงานใหม่ที่เป็น ประโยชน์ ระดับ 1 ได้ผลงานตามสั่ง ระดับ 2 ได้ผลงานตามสั่ง มี เพิ่มเติมเล็กน้อย ระดับ 3 ได้ผลงานตามสั่งมี รายละเอียดเพิ่มขึ้น ระดับ 4 ได้ผลงานแปลก ใหม่

10 การคิด แก้ปัญหา การคิด แก้ปัญหา การอย่างวิเคราะห์ หาสาเหตุ วิเคราะห์บริบท มุมมองต่าง ๆ เปรียบเทียบ จำแนก ประเภทข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ เลือกทางเลือก ทดลองทางเลือก เพื่อหาข้อสรุป ในการ แก้ปัญหา

11 การสร้างข้อสอบทักษะการ คิดภาษาไทย การนำไปใช้ (Application) ความสามารถ 1) นำหลักวิชาไปใช้ใน สถานการณ์ใหม่ 2) แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ 3) ยกตัวอย่าง สาธิตสิ่งที่เรียนรู้ ในรูปแบบใหม่

12 ตัวอย่างคำถามการนำไปใช้ • คำพูดใดเป็นคำพูดเชิงสร้างสรรค์ • การแต่งเพลงไทยใช้หลักการ เดียวกับสิ่งใด • จากข้อความที่ขีดเส้นใต้ควร ปรับแก้ข้อความอย่างไรจึง เหมาะสม • สำนวนใดมีลักษณะเหมือน “ ไก่ได้ พลอย ”

13 การวิเคราะห์ คำถามแบบวิเคราะห์เป็นคำถามแยกแยะ ส่วนย่อย ๆ ของเหตุการณ์ การ วิเคราะห์ต้องใช้ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้มาประกอบ 1) วิเคราะห์ความสำคัญ มักจะมี “ ที่สุด ” คำตอบถูกทุกข้อ 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ เหตุกับผล สอดคล้อง ขัดแย้ง 3) วิเคราะห์หลักการ

14 ตัวอย่างคำถามวิเคราะห์ • ควรตั้งชื่อบทความนี้ว่าอย่างไร • อ่านหนังสือโดยวิธีใดเข้าใจมากที่สุด • ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ • เหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้น • การกระทำนี้ผู้กระทำยึดคติใด • บทความนี้ผู้เขียนมีทัศนะอย่างไรต่อ ชีวิต

15 การสังเคราะห์ ความสามารถในการวมสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไปเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นสิ่งใหม่ การใช้ภาษาเพื่อแต่งคำประพันธ์ เรียงความ เป็นการสังเคราะห์ • 1) สังเคราะห์ข้อความ การพูด การ เขียน แสดง • 2) สังเคราะห์แผนงาน วางแผนเพื่อ แสดงบทบาทสมมติ • 3) สังเคราะห์ความสัมพันธ์

16 ตัวอย่างคำถาม • เขียนเรียงความ สุนทรพจน์ • วิจารณ์ • แต่งเรื่องสั้นให้สอดคล้องกับ “ เฒ่าหัว งู ” • เขียนกลอนแสดงความเสียใจใน เหตุการณ์สึนามิ • เขียนกาพย์แสดงความปลื้มปิติฉลอง สิริราชย์ 60 ปี • ออกแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์งาน โรงเรียน

17 การประเมินค่า ความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับ คุณค่าของความคิดทุกชนิด เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ตัวอย่างคำถามประเมินค่า •... เป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่ •... สอดคล้องกับเกณฑ์ของเรื่องนั้นหรือไม่ • ควรใช้วิธีใดเหมาะสมกับสภาพนี้ • บทความนี้มีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt โดย พัชรี ยันตรีสิงห์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป. นครปฐม เขต 2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด ผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยเน้น ทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google