งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย พัชรี ยันตรีสิงห์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.นครปฐม เขต 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย พัชรี ยันตรีสิงห์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.นครปฐม เขต 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย พัชรี ยันตรีสิงห์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.นครปฐม เขต 2
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดย พัชรี ยันตรีสิงห์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.นครปฐม เขต 2

2 ลำดับขั้นความคิดของ Bloom
6. การประเมินค่า (Evaluate) 5. การสังเคราะห์ (Synthesis) 4. การวิเคราะห์ (Analysis) 3. การนำไปประยุกต์ใช้ (Application) 2. ความเข้าใจ (Comprehension) 1. ความรู้ (Knowledge) ลำดับขั้นความคิดของ Bloom

3 ลำดับขั้นความคิดของ Bloom (ฉบับปรับปรุง)
6. สร้างสรรค์ (Create) 5. การประเมินค่า (Evaluate) 4. การวิเคราะห์ (Analysis) 3. การนำไปประยุกต์ใช้ (Application) 2. ความเข้าใจ (Comprehension) 1. การจำ (Remember)

4 ทักษะการคิดระดับสูงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การคิดแบบมีวิจารณญาณ การรู้คิดที่เกิดจากตนเอง การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา

5 การคิดแบบมีวิจารณญาณ
การคิดอย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ มีหลักฐานและมีประสิทธิภาพ ก่อนตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ จะทำหรือไม่ทำ การคิดอย่างมีวิจารณญาณต้องอาศัยกระบวนการประเมิน การคิดแบบมีวิจารณญาณ

6 ลักษณะสำคัญของการคิดแบบวิจารณญาณ
นิยามปัญหา ประมวลข้อมูล จัดระบบข้อมูล ตั้งสมมติฐาน สรุปข้ออ้างอิง ประเมินการสรุปอ้างอิง

7 ทักษะย่อยของการคิดแบบวิจารณญาณ
การตีความ : เล่าเรื่อง อธิบาย การวิเคราะห์ : ระบุความสัมพันธ์ จำแนกองค์ประกอบ จัดกลุ่มเหมือน แตกต่าง สรุปความ การประเมิน : ค้นหา ตรวจสอบ วิจารณ์ข้อดีข้อเสีย การอนุมาน : คาดการณ์ หาทางเลือก หาข้อสรุป การอธิบาย : บอกผลลัพธ์ เสนอความคิดเห็น โต้แย้ง ยกตัวอย่าง ให้เหตุผล ชี้แนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบเพื่อพัฒนาตนเอง : ประเมินตนเอง ปรับปรุง พัฒนา ตนเอง

8 การรู้คิดที่เกิดจากตนเอง
คิดวิธีการหา ความหมาย หลักการ แนวคิด ใจความสำคัญ รายละเอียด คิดวิธีการ วางแผน หาวิธีการทำงานให้สำเร็จ คิดวิธีการ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ทบทวนความคิด ของตนเอง

9 การคิดสร้างสรรค์ การใช้ความคิดเชิงประยุกต์จากความคิดทั่วไป เพื่อให้ได้ผลงานใหม่ที่เป็นประโยชน์ ระดับ 1 ได้ผลงานตามสั่ง ระดับ 2 ได้ผลงานตามสั่ง มีเพิ่มเติมเล็กน้อย ระดับ 3 ได้ผลงานตามสั่งมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ระดับ 4 ได้ผลงานแปลกใหม่

10 การคิดแก้ปัญหา การอย่างวิเคราะห์หาสาเหตุ วิเคราะห์บริบทมุมมองต่าง ๆ
เปรียบเทียบ จำแนกประเภทข้อมูล เพื่อการตัดสินใจเลือกทางเลือก ทดลองทางเลือกเพื่อหาข้อสรุป ในการแก้ปัญหา การคิดแก้ปัญหา

11 การสร้างข้อสอบทักษะการคิดภาษาไทย
การนำไปใช้ (Application) ความสามารถ 1) นำหลักวิชาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 2) แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ 3) ยกตัวอย่าง สาธิตสิ่งที่เรียนรู้ในรูปแบบใหม่

12 ตัวอย่างคำถามการนำไปใช้
คำพูดใดเป็นคำพูดเชิงสร้างสรรค์ การแต่งเพลงไทยใช้หลักการเดียวกับสิ่งใด จากข้อความที่ขีดเส้นใต้ควรปรับแก้ข้อความอย่างไรจึงเหมาะสม สำนวนใดมีลักษณะเหมือน “ ไก่ได้พลอย”

13 การวิเคราะห์ คำถามแบบวิเคราะห์เป็นคำถามแยกแยะส่วนย่อย ๆ ของเหตุการณ์ การวิเคราะห์ต้องใช้ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้มาประกอบ วิเคราะห์ความสำคัญ มักจะมี “ที่สุด” คำตอบถูกทุกข้อ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ เหตุกับผล สอดคล้อง ขัดแย้ง วิเคราะห์หลักการ

14 ตัวอย่างคำถามวิเคราะห์
ควรตั้งชื่อบทความนี้ว่าอย่างไร อ่านหนังสือโดยวิธีใดเข้าใจมากที่สุด ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ เหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้น การกระทำนี้ผู้กระทำยึดคติใด บทความนี้ผู้เขียนมีทัศนะอย่างไรต่อชีวิต

15 การสังเคราะห์ ความสามารถในการวมสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไปเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นสิ่งใหม่ การใช้ภาษาเพื่อแต่งคำประพันธ์ เรียงความ เป็นการสังเคราะห์ 1) สังเคราะห์ข้อความ การพูด การเขียน แสดง 2) สังเคราะห์แผนงาน วางแผนเพื่อแสดงบทบาทสมมติ 3) สังเคราะห์ความสัมพันธ์

16 ตัวอย่างคำถาม เขียนเรียงความ สุนทรพจน์ วิจารณ์ แต่งเรื่องสั้นให้สอดคล้องกับ “ เฒ่าหัวงู” เขียนกลอนแสดงความเสียใจในเหตุการณ์สึนามิ เขียนกาพย์แสดงความปลื้มปิติฉลองสิริราชย์ 60 ปี ออกแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน

17 การประเมินค่า ความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับคุณค่าของความคิดทุกชนิด เปรียบเทียบกับเกณฑ์
ตัวอย่างคำถามประเมินค่า ...เป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่ ...สอดคล้องกับเกณฑ์ของเรื่องนั้นหรือไม่ ควรใช้วิธีใดเหมาะสมกับสภาพนี้ บทความนี้มีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt โดย พัชรี ยันตรีสิงห์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.นครปฐม เขต 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google