งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายวรรณคดี วรรณคดี มา จากคำว่า คดี มาจากคำว่า คติ แปลว่า การไป การเคลื่อน แบบ วรรณ แปลว่า หนังสือ สี ผิว ชนิด เพศ ตัวอักษร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายวรรณคดี วรรณคดี มา จากคำว่า คดี มาจากคำว่า คติ แปลว่า การไป การเคลื่อน แบบ วรรณ แปลว่า หนังสือ สี ผิว ชนิด เพศ ตัวอักษร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายวรรณคดี วรรณคดี มา จากคำว่า คดี มาจากคำว่า คติ แปลว่า การไป การเคลื่อน แบบ วรรณ แปลว่า หนังสือ สี ผิว ชนิด เพศ ตัวอักษร

3 รวมคำว่า วรรณคดี หมายถึง ความหมายวรรณคดี ทางแห่ง หนังสือ เป็นภาษาอังกฤษว่า Literature

4 กระบวนการพิจารณาวรรณคดี ๑ ) วิเคราะห์ คือแยกแยะรายละเอียด องค์ประกอบต่าง ๆ ศึกษาภูมิหลัง ประวัติที่มาของเรื่อง ประวัติผู้แต่ง พิจารณาเนื้อหาของเรื่องว่าเป็นเรื่องเกี่ยว กับอะไรการ ดำเนินเรื่องเป็นอย่างไรลักษณะนิสัยตัวละครเป็น อย่างไร เหตุใดตัวละครจึงมีพฤติกรรมอย่างนั้น ๒ ) การวินิจฉัย คือการตีความว่ากวีใช้ถ้อยคำอย่างนั้น หมายความว่าอย่างไร มีเจตนาในการส่งสารอย่างไร ให้อารมณ์และความรู้อย่างไร ผู้อ่านแต่ละคนจะตีความไม่เหมือนกัน เพราะความรู้วัย และประสบการณ์ต่างกัน ๓ ) การวิจารณ์ คือการพิจารณากลวิธีการแต่ง การใช้ ภาษา รูปแบบคำประพันธ์และเนื้อหาว่า สอดคล้อง ถูกต้อง เหมาะสมเพียงใด ๔ ) การวิพากษ์ คือการพิจารณาตัดสินว่าวรรณคดี เรื่องนั้น ๆ มีประโยชน์ หรือมีคุณค่าอย่างไร วรรณคดีมี คุณค่าสำคัญ 3 ประการ คือคุณค่าด้าน วรรณศิลป์ ด้าน เนื้อหา และด้านสังคม

5 ๑ ) วิเคราะห์ คือแยกแยะรายละเอียด องค์ประกอบต่าง ๆ ศึกษาภูมิหลัง ประวัติที่มา ของเรื่อง ประวัติผู้แต่ง พิจารณาเนื้อหาของเรื่อง ว่าเป็นเรื่องเกี่ยว กับอะไรการดำเนินเรื่องเป็น อย่างไรลักษณะนิสัยตัวละครเป็นอย่างไร เหตุ ใดตัวละครจึงมีพฤติกรรมอย่างนั้น กระบวนการพิจารณาวรรณคดี

6 • ๒ ) การวินิจฉัย คือการตีความว่ากวีใช้ถ้อยคำ อย่างนั้นหมายความว่าอย่างไร มีเจตนาในการ ส่งสารอย่างไร ให้อารมณ์และความรู้อย่างไร ผู้อ่านแต่ละคนจะตีความไม่เหมือนกัน เพราะ ความรู้วัย และประสบการณ์ต่างกัน กระบวนการพิจารณาวรรณคดี

7 • ๓ ) การวิจารณ์ คือการพิจารณากลวิธีการแต่ง การใช้ภาษา รูปแบบคำประพันธ์และเนื้อหาว่า สอดคล้อง ถูกต้อง เหมาะสมเพียงใด กระบวนการพิจารณาวรรณคดี

8 ๔ ) การวิพากษ์ คือการพิจารณาตัดสินว่า วรรณคดีเรื่องนั้น ๆ มีประโยชน์ หรือมีคุณค่า อย่างไร วรรณคดีมีคุณค่าสำคัญ 3 ประการ คือ คุณค่าด้าน วรรณศิลป์ ด้านเนื้อหา และด้าน สังคม กระบวนการพิจารณาวรรณคดี


ดาวน์โหลด ppt ความหมายวรรณคดี วรรณคดี มา จากคำว่า คดี มาจากคำว่า คติ แปลว่า การไป การเคลื่อน แบบ วรรณ แปลว่า หนังสือ สี ผิว ชนิด เพศ ตัวอักษร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google