งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คดี มาจากคำว่า คติ แปลว่า การไป การเคลื่อน แบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คดี มาจากคำว่า คติ แปลว่า การไป การเคลื่อน แบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คดี มาจากคำว่า คติ แปลว่า การไป การเคลื่อน แบบ
ความหมายวรรณคดี วรรณคดี มาจากคำว่า วรรณ แปลว่า หนังสือ สี ผิว ชนิด เพศ ตัวอักษร คดี มาจากคำว่า คติ แปลว่า การไป การเคลื่อน แบบ

3 ความหมายวรรณคดี ทางแห่งหนังสือ
รวมคำว่า วรรณคดี หมายถึง ทางแห่งหนังสือ เป็นภาษาอังกฤษว่า Literature

4 กระบวนการพิจารณาวรรณคดี
๑) วิเคราะห์ คือแยกแยะรายละเอียด องค์ประกอบต่าง ๆ ศึกษาภูมิหลัง ประวัติที่มาของเรื่อง ประวัติผู้แต่ง พิจารณาเนื้อหาของเรื่องว่าเป็นเรื่องเกี่ยว กับอะไรการดำเนินเรื่องเป็นอย่างไรลักษณะนิสัยตัวละครเป็นอย่างไร เหตุใดตัวละครจึงมีพฤติกรรมอย่างนั้น ๒) การวินิจฉัย คือการตีความว่ากวีใช้ถ้อยคำอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไร มีเจตนาในการส่งสารอย่างไร ให้อารมณ์และความรู้อย่างไร ผู้อ่านแต่ละคนจะตีความไม่เหมือนกัน เพราะความรู้วัย และประสบการณ์ต่างกัน ๓) การวิจารณ์ คือการพิจารณากลวิธีการแต่ง การใช้ภาษา รูปแบบคำประพันธ์และเนื้อหาว่า สอดคล้อง ถูกต้อง เหมาะสมเพียงใด ๔) การวิพากษ์ คือการพิจารณาตัดสินว่าวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ มีประโยชน์ หรือมีคุณค่าอย่างไร วรรณคดีมีคุณค่าสำคัญ 3 ประการ คือคุณค่าด้าน วรรณศิลป์ ด้านเนื้อหา และด้านสังคม

5 กระบวนการพิจารณาวรรณคดี
๑) วิเคราะห์ คือแยกแยะรายละเอียด องค์ประกอบต่าง ๆ ศึกษาภูมิหลัง ประวัติที่มาของเรื่อง ประวัติผู้แต่ง พิจารณาเนื้อหาของเรื่องว่าเป็นเรื่องเกี่ยว กับอะไรการดำเนินเรื่องเป็นอย่างไรลักษณะนิสัยตัวละครเป็นอย่างไร เหตุใดตัวละครจึงมีพฤติกรรมอย่างนั้น

6 กระบวนการพิจารณาวรรณคดี
๒) การวินิจฉัย คือการตีความว่ากวีใช้ถ้อยคำอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไร มีเจตนาในการส่งสารอย่างไร ให้อารมณ์และความรู้อย่างไร ผู้อ่านแต่ละคนจะตีความไม่เหมือนกัน เพราะความรู้วัย และประสบการณ์ต่างกัน

7 กระบวนการพิจารณาวรรณคดี
๓) การวิจารณ์ คือการพิจารณากลวิธีการแต่ง การใช้ภาษา รูปแบบคำประพันธ์และเนื้อหาว่า สอดคล้อง ถูกต้อง เหมาะสมเพียงใด

8 กระบวนการพิจารณาวรรณคดี
๔) การวิพากษ์ คือการพิจารณาตัดสินว่าวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ มีประโยชน์ หรือมีคุณค่าอย่างไร วรรณคดีมีคุณค่าสำคัญ 3 ประการ คือคุณค่าด้าน วรรณศิลป์ ด้านเนื้อหา และด้านสังคม


ดาวน์โหลด ppt คดี มาจากคำว่า คติ แปลว่า การไป การเคลื่อน แบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google