งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่1 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ ม. 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการเรียนรู้ที่1 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ ม. 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่1 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ ม. 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่1 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ ม.3 .ใช้เวลา 8 ชั่วโมง 1.สาระสำคัญในธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวมีองค์ประกอบของทัศนธาตุที่หลากหลาย มีสุนทรีย สวยงาม ประทับใจเป็นแรงบันดาลใจ สามารถนำมาออกแบบ ประยุกต์จัดวางด้วยการผสม ผสานกันตามหลักการออกแบบการสร้างผลงานทัศนศิลป์เป็นความดีงามสะท้อนพฤติกรรมผู้เรียนให้รักสิ่งแวดล้อม 2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 1)แสดงองค์ประกอบของทัศนธาตุนำมาสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ได้ด้วยตนเอง 2)นำเสนอหลักการออกแบบที่นำมาสร้างงานทัศนศิลป์ได้อย่างสร้างสรรค์ 3.ตัวชี้วัด บรรยายหรือแสดงสื่อสิ่งแวดล้อมที่เลือกมาโดยใช้ความรู้ และหลักการออกแบบทัศนศิลป์ 4. สู่ 4ขั้นตอนการเรียนรู้ในสถานที่ท่องเที่ยวด้วยการเดินทางรถไฟ เน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการค้นคว้าและทบทวนความรู้ทั้งเก่าและใหม่ 1.ตั้งคำถามทบทวนความรู้เดิมและค้นคว้าความรู้ใหม่ เชื่อมโยงองค์ความรู้ให้เข้ากัน ต้องมีสมุดบันทึกสรุปส่วนตัว 1 ชั่วโมง 2.สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับวิทยากรและที่ปรึกษา พร้อมกับเชื่อมมุมมองสถานที่สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร การนั่งรถไฟชมวิว หรือ ระดมความคิด ใต้ต้นไม้ริมน้ำ 2 ชั่วโมง 3.ออกแบบ ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ หรือใช้โปรแกรมphotoshopตัดต่อแต่งภาพ 3 ชั่วโมง 4.ประยุกต์ด้วยการนำเสนอผลงานนิทรรศการเผยแพร่ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย 2 โมง มัธยมศึกษาปีที่3 จำนวน 30 คนศึกษาค้นคว้าและ ออกแบบสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ด้วยตัวเอง สถานที่แหล่งเรียนรู้ เส้นทางรถไฟ วัดวาอาราม ทุ่งนาชุมชน ครูที่ปรึกษา นาย คมไผ่ แข็งแรง และวิทยากรรับเชิญ ภาพถ่ายนำเสนอแสงอัปไลด์ท้องฟ้า

2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่1 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่1 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ 1.วัดและประเมินผล ตรวจคะแนนผลงาน A,B+,B,C+,C,D+,D ด้วยเกณฑ์ ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ สัมพันธ์กับแนวคิด การบรรยายและการนำเสนอ จากโจทย์มีสุนทรียภาพ สวยงาม สื่อถึงสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ ความรักและหวงแหนวัตถุธาตุ 2.สังเกตพฤติกรรม ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 3.บันทึกหลังแผนการสอน ด้านความรู้…… สมรรถนะของผู้เรียน…… พฤติกรรมที่พึงประสงค์…… ปัญหาและอุปสรรค……. แนวทางแก้ไข…… 4.ความเห็นผู้บริหาร……. ภาพถ่ายนำเสนอแสงอัปไลด์ท้องฟ้าก่อนรุ่งสาง

3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่1 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่1 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ 1.วัดและประเมินผล ตรวจคะแนนผลงาน A,B+,B,C+,C,D+,D ด้วยเกณฑ์ ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ สัมพันธ์กับแนวคิด การบรรยายและการนำเสนอ จากโจทย์มีสุนทรียภาพ สวยงาม สื่อถึงสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ ความรักและหวงแหนวัตถุธาตุ 2.สังเกตพฤติกรรม ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 3.บันทึกหลังแผนการสอน ด้านความรู้…… สมรรถนะของผู้เรียน…… พฤติกรรมที่พึงประสงค์…… ปัญหาและอุปสรรค……. แนวทางแก้ไข…… 4.ความเห็นผู้บริหาร……. ภาพถ่ายนำเสนอแสงอัปไลด์ท้องฟ้าก่อนรุ่งสาง

4

5

6

7 ภาพตัดต่อด้วยโปรแกรมphotoshop ทำให้ภาพทัศนศิลป์มีมิติการนำเสนอใหม่ๆ
เป็นแนวคิดให้ความสุนทรีย ด้วยการใช้เทคนิคตัดแต่ง แสดงคุณลักษณะสื่อสร้างแรงบันดาลใจ หลักการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ ก็มีไม่มาก เช่น ความสมดุล สมมาตร ความขัดแย้ง ความกลมกลืน การซ้ำ เส้น ระนาบ ที่ว่าง สิ่งเหล่านี้ควรอยู่ในจิตสำนึกความเข้าใจโดยเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนเหมือนภาษาเขียนที่ สร้างสรรค์เป็นเรื่องราวไม่รู้จบ ขัดเกลาพฤติกรรมผู้เรียนให้เกิด สติ ปัญญาและความก้าวหน้าเป็นองค์ความรู้ใหม่ตามยุคสมัย

8 รูปแบบสมุดบันทึกเจ้าของชื่อ………………ที่อยู่………รายละเอียดผลงาน……………..
ใช้หลักการใดในการสร้างสรรค์ ชื่อภาพ………………………………………………………………….. บรรยาย/แนวคิด/แรงบันดาลใจ………………………………………………………….. ใช้หลักการใดในการสร้างสรรค์………………………………………………………….. เทคนิค วาดด้วยมือ ถ่ายภาพ หรือ ตัดต่อโปรแกรม………………………………………………………….. ตัวอย่างภาพ เที่ยวบ้านใกล้ๆไปรถไฟ ททท.


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการเรียนรู้ที่1 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ ม. 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google