งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนธาตุและหลักการ ออกแบบ ม.3. ใช้เวลา 8 ชั่วโมง 1. สาระสำคัญในธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวมีองค์ประกอบของทัศนธาตุที่หลากหลาย มีสุนทรีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนธาตุและหลักการ ออกแบบ ม.3. ใช้เวลา 8 ชั่วโมง 1. สาระสำคัญในธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวมีองค์ประกอบของทัศนธาตุที่หลากหลาย มีสุนทรีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนธาตุและหลักการ ออกแบบ ม.3. ใช้เวลา 8 ชั่วโมง 1. สาระสำคัญในธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวมีองค์ประกอบของทัศนธาตุที่หลากหลาย มีสุนทรีย สวยงาม ประทับใจเป็นแรงบันดาลใจ สามารถนำมาออกแบบ ประยุกต์จัดวางด้วยการผสม ผสานกันตามหลักการออกแบบการสร้างผลงานทัศนศิลป์เป็นความดีงามสะท้อนพฤติกรรมผู้เรียนให้รัก สิ่งแวดล้อม 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1) แสดงองค์ประกอบของทัศนธาตุนำมาสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ได้ด้วยตนเอง 2) นำเสนอหลักการออกแบบที่นำมาสร้างงานทัศนศิลป์ได้อย่างสร้างสรรค์ 3. ตัวชี้วัด บรรยายหรือแสดงสื่อสิ่งแวดล้อมที่เลือกมาโดยใช้ความรู้ และหลักการออกแบบทัศนศิลป์ 4. สู่ 4 ขั้นตอนการเรียนรู้ในสถานที่ท่องเที่ยวด้วยการเดินทางรถไฟ เน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการค้นคว้าและทบทวนความรู้ทั้งเก่าและใหม่ 1. ตั้งคำถามทบทวนความรู้เดิมและค้นคว้าความรู้ใหม่ เชื่อมโยงองค์ความรู้ให้เข้ากัน ต้องมีสมุดบันทึกสรุปส่วนตัว 1 ชั่วโมง 2. สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับวิทยากรและที่ปรึกษา พร้อมกับเชื่อมมุมมองสถานที่สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร การนั่งรถไฟชมวิว หรือ ระดมความคิด ใต้ต้นไม้ริมน้ำ 2 ชั่วโมง 3. ออกแบบ ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ หรือใช้โปรแกรม photoshop ตัดต่อแต่งภาพ 3 ชั่วโมง 4. ประยุกต์ด้วยการนำเสนอผลงานนิทรรศการเผยแพร่ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย 2 โมง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คนศึกษาค้นคว้าและ ออกแบบสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ด้วยตัวเอง สถานที่แหล่งเรียนรู้ เส้นทางรถไฟ วัดวาอาราม ทุ่งนาชุมชน ครูที่ปรึกษา นาย คมไผ่ แข็งแรง และวิทยากรรับเชิญ ภาพถ่ายนำเสนอแสงอัปไลด์ท้องฟ้า

2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนธาตุและหลักการ ออกแบบ 1. วัดและประเมินผล ตรวจคะแนนผลงาน A,B+,B,C+,C,D+,D ด้วยเกณฑ์ ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ สัมพันธ์กับแนวคิด การบรรยายและการนำเสนอ จากโจทย์มีสุนทรียภาพ สวยงาม สื่อถึงสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ ความรักและหวงแหนวัตถุธาตุ 2. สังเกตพฤติกรรม ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 3. บันทึกหลังแผนการสอน ด้านความรู้ …… สมรรถนะของผู้เรียน …… พฤติกรรมที่พึงประสงค์ …… ปัญหาและอุปสรรค ……. แนวทางแก้ไข …… 4. ความเห็นผู้บริหาร ……. ภาพถ่ายนำเสนอแสงอัปไลด์ท้องฟ้าก่อนรุ่งสาง

3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนธาตุและหลักการ ออกแบบ 1. วัดและประเมินผล ตรวจคะแนนผลงาน A,B+,B,C+,C,D+,D ด้วยเกณฑ์ ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ สัมพันธ์กับแนวคิด การบรรยายและการนำเสนอ จากโจทย์มีสุนทรียภาพ สวยงาม สื่อถึงสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ ความรักและหวงแหนวัตถุธาตุ 2. สังเกตพฤติกรรม ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 3. บันทึกหลังแผนการสอน ด้านความรู้ …… สมรรถนะของผู้เรียน …… พฤติกรรมที่พึงประสงค์ …… ปัญหาและอุปสรรค ……. แนวทางแก้ไข …… 4. ความเห็นผู้บริหาร ……. ภาพถ่ายนำเสนอแสงอัปไลด์ท้องฟ้าก่อนรุ่งสาง

4

5

6

7 หลักการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ ก็มีไม่มาก เช่น ความสมดุล สมมาตร ความขัดแย้ง ความกลมกลืน การซ้ำ เส้น ระนาบ ที่ว่าง สิ่งเหล่านี้ควรอยู่ใน จิตสำนึกความเข้าใจโดยเป็นไปตามธรรมชาติของ ผู้เรียนเหมือนภาษาเขียนที่ สร้างสรรค์เป็นเรื่องราวไม่รู้จบ ขัดเกลาพฤติกรรม ผู้เรียนให้เกิด สติ ปัญญาและความก้าวหน้าเป็นองค์ ความรู้ใหม่ตามยุคสมัย ภาพตัดต่อด้วยโปรแกรม photoshop ทำให้ภาพทัศนศิลป์มีมิติการนำเสนอใหม่ๆ เป็นแนวคิดให้ความสุนทรีย ด้วยการใช้เทคนิคตัดแต่ง แสดงคุณลักษณะสื่อสร้างแรงบันดาลใจ

8 รูปแบบสมุดบันทึกเจ้าของชื่อ ……………… ที่อยู่ ……… รายละเอียด ผลงาน …………….. ใช้หลักการใดในการสร้างสรรค์ ชื่อภาพ ………………………………………………………………….. ใช้หลักการใดในการสร้างสรรค์ บรรยาย / แนวคิด / แรงบันดาล ใจ ………………………………………………………….. ใช้หลักการใดในการ สร้างสรรค์ ………………………………………………………….. ใช้หลักการใดในการสร้างสรรค์ เทคนิค วาดด้วยมือ ถ่ายภาพ หรือ ตัดต่อ โปรแกรม ………………………………………………………….. ใช้หลักการใดในการสร้างสรรค์ ตัวอย่างภาพ เที่ยวบ้านใกล้ๆไปรถไฟ ททท.


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนธาตุและหลักการ ออกแบบ ม.3. ใช้เวลา 8 ชั่วโมง 1. สาระสำคัญในธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวมีองค์ประกอบของทัศนธาตุที่หลากหลาย มีสุนทรีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google