งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ พูด การพูด คือ การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก หรือ ความต้องการของผู้พูด เพื่อสื่อความหมายไปยัง ผู้ฟังโดยใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และอากัปกิริยา ท่าทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ พูด การพูด คือ การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก หรือ ความต้องการของผู้พูด เพื่อสื่อความหมายไปยัง ผู้ฟังโดยใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และอากัปกิริยา ท่าทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การ พูด

3 การพูด คือ การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก หรือ ความต้องการของผู้พูด เพื่อสื่อความหมายไปยัง ผู้ฟังโดยใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และอากัปกิริยา ท่าทาง จนเป็นที่เข้าใจกัน ได้

4 อันคำพูดของมนุษย์ คือยุทธศาสตร์ อาจพิฆาตเข่นฆ่าได้ทุกที่ สุดแต่ถ้อยที่ใช้ร้ายหรือดี สร้างไมตรีหรือก่อภัยได้ เท่ากัน ( เทศบาล เมืองนครราชสีมา )

5 องค์ประกอบของ การพูด ผู้ พูด สาระ / เนื้อ เรื่อง ผู้ฟั ง ภาษา น้ำเสียง สีหน้า ท่าทาง อุปกรณ์ ต่างๆ ถูกต้อง ชัดเจน มี ประโยช น์ สร้างสร รค์ เข้าใจ มีสมาธิ ยอมรับ ความคิด ปฏิกิริยา ตอบสนอง

6 ชนิดของ การพูด แบ่งตามจุดมุ่งหมาย 1. การพูดเพื่อให้ความรู้ 2. การพูดเพื่อจูงใจหรือ โน้มน้าวใจ 3. การพูดเพื่อจรรโลงใจ

7 ชนิดของ การพูด แบ่งตามวิธีการพูด 1. การพูดโดยไม่มีการ เตรียมตัวล่วงหน้า 2. การพูดโดยการอ่าน ต้นฉบับที่เตรียมมา

8 ชนิดของ การพูด แบ่งตามวิธีการพูด 3. การพูดโดยท่องจำ เนื้อหา 4. การพูดโดยการจำโครง เรื่อง

9 1. การวิเคราะห์ผู้ฟัง และกาลเทศะ 2. การจัดเนื้อเรื่องที่ พูด 3. การปรับปรุงตัวผู้ พูด

10 การวิเคราะห์ ผู้ฟัง 1. จำนวนผู้ฟัง 2. เพศของผู้ฟัง 3. วัยของผู้ฟัง

11 การวิเคราะห์ ผู้ฟัง 4. ระดับการศึกษา ของผู้ฟัง 5. อาชีพของผู้ฟัง

12 การวิเคราะห์ ผู้ฟัง 6. ภูมิหลังทางสังคม / ฐานะเศรษฐกิจ 7. เจตคติของผู้ฟัง

13 การวิเคราะห์ ผู้ฟัง 8. สถานที่ 9. เวลา 10. โอกาส

14 การเตรียม เนื้อเรื่อง 1. เลือกเรื่องและกำหนด ขอบเขตของเรื่อง 2. วางโครงเรื่อง 3. รวบรวมเนื้อหา

15 การปรับปรุง ตัวผู้พูด 1. ปลูกฝังให้มีจิตใจเป็นนักพูด 2. การสร้างบุคลิกภาพ 3. การฝึกให้มีศิลปะในการพูด และการใช้ภาษา

16 บุคลิกภาพ หมายถึง ภาพโดยรวมของบุคคลที่ ปรากฏให้เห็น ได้แก่ หน้าตา วาจา หากผู้พูดมี บุคลิกภาพที่ดี แสดงออก ให้เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะแล้ว ก็จะสามารถ สร้างความประทับใจแก่ ผู้ฟังได้

17 บุคลิกภาพที่ดี 1. รู้จักใช้ภาษาให้ เหมาะสม 2. เสียง / น้ำเสียง 3. อากัปกิริยาท่าทาง

18 บุคลิกภาพที่ดี 4. การใช้สายตา 5. การเดิน / ยืน / นั่ง 6. การแต่งกาย

19 การเขียนโครง ร่างการพูด 1. คำปฏิสันถารกับผู้ฟัง 2. อารัมภบท 3. เนื้อเรื่อง 4. บทสรุป

20 การปฏิบัติตน ขณะพูด 1. ตรงต่อเวลา 2. การก้าวขึ้นสู่เวที 3. การแต่งกาย

21 การปฏิบัติตน ขณะพูด 4. ให้เกียรติผู้ฟัง 5. ประสานตากับผู้ฟัง 6. การใช้ภาษา

22 การปฏิบัติตน ขณะพูด 7. ตัวอย่าง / ข้ออ้างอิง 8. ลีลาการพูด 9. ปฏิกิริยาผู้ฟัง

23 การปฏิบัติตน ขณะพูด 10. การทิ้งท้ายการพูด 11. ไม่พูดแข่งกับเสียงรบกวน 12. รักษาเวลา

24 ข้อบกพร่อง ในการพูด 1. การใช้เสียงและจังหวะการ พูด 2. การใช้ภาษา 3. เรื่องที่พูด

25 ข้อบกพร่อง ในการพูด 4. วิธีการพูด 5. ผู้พูด


ดาวน์โหลด ppt การ พูด การพูด คือ การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก หรือ ความต้องการของผู้พูด เพื่อสื่อความหมายไปยัง ผู้ฟังโดยใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และอากัปกิริยา ท่าทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google