งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทัศนธาตุคือหัวใจ เป็นบันไดสร้างทัศนศิลป์ ผู้จัดทำ นางกัลยา อบสุวรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญ การ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ นนทบุรี เรื่อง หลักการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทัศนธาตุคือหัวใจ เป็นบันไดสร้างทัศนศิลป์ ผู้จัดทำ นางกัลยา อบสุวรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญ การ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ นนทบุรี เรื่อง หลักการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทัศนธาตุคือหัวใจ เป็นบันไดสร้างทัศนศิลป์ ผู้จัดทำ นางกัลยา อบสุวรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญ การ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ นนทบุรี เรื่อง หลักการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการ เรียนรู้ที่ 1

2 ทัศนธาตุ (Visual elements) คำว่า ทัศนธาตุ เป็น การผสม ระหว่างคำว่า “ ทัศนะ ” กับคำว่า “ ธาตุ ” ทัศนะ หมายถึง การมองเห็น ธาตุ หมายถึง วัตถุหรือ สิ่งที่มีตัวตน เมื่อนำมารวมกัน “ ทัศน ธาตุ ” จึง หมายถึงวัตถุที่มองเห็น หรือสิ่งที่ เป็นปัจจัยของการ มองเห็น สัมผัสได้ ด้วยสายตา เป็นส่วน ต่างๆ ที่ประกอบ กันเป็นภาพ ดังนั้นทัศน ธาตุจึง เป็นส่วนประกอบของงาน ทัศนศิลป์ และเป็นพื้นฐานสำคัญใน การ ออกแบบ ภาพ “ เมื่อฟ้าสาง ” เทคนิคสีอะคริลิก ผลงาน ของอนันต์ ประภาโส ที่มา : หนังสือ “ ธรรมชาติ ” พ. ศ.2540. ทัศนธาตุคือหัวใจ เป็นบันไดสร้างทัศนศิลป์

3 จุดในลวดลายของปลา จุดในลวดลายของเสือที่มีขึ้น เพื่อพรางตัวให้กลมกลืนกับ ธรรมชาติ ที่มา : อนุสาร อ. ส. ท. มกราคม 2552. 1. จุดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่จุดในลายของสัตว์ และพืช เช่น จุดในลายของปลา เสือ แมว งู ผีเสื้อ กวาง แมลง เต่าทอง และจุดในลายของดอกไม้ ใบไม้ เป็นต้น จุดกับงานทัศนศิลป์

4 2. จุดที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ได้แก่ การแต้ม ขีด จิ้ม กดด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ดินสอดำ ปากกา พู่กัน วัตถุปลาย แหลม หรือเครื่องมืออื่น ๆ เป็นต้น ภาพเขียนโดยใช้จุด ผลงานของชอร์ช เชอรา จิตรกรชาว ฝรั่งเศส ที่มา : หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.4. สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช. รูปร่างที่เกิดจาก จุด

5 เส้น หมายถึง การนำจุดมาวางเรียงต่อเนื่องกัน เส้นใช้ใน การสร้างรูปร่าง รูปทรงและแสดงทิศทางในการออกแบบ เส้นมี หลายชนิด เช่น เส้นตรง เส้นนอน เส้นตั้งฉาก เส้นเฉียง เส้น โค้ง เส้นซิกแซ็ก เส้นแต่ละเส้นให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน เส้นกับงานทัศนศิลป์ 1. เส้นในสิ่งแวดล้อม เส้นที่แฝง อยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ มีความงดงามและกระตุ้นให้มนุษย์ นำมาสร้างงานออกแบบ เช่น เส้น ของกิ่งไม้ ต้นไม้ เถาวัลย์ กระแส คลื่น เป็นต้น ที่มา : อนุสาร อ. ส. ท. มกราคม 2552. ที่มา : นิตยสาร idesign กรกฎาคม 2553. 2. เส้นในงานออกแบบ เมื่อ มนุษย์มีความรู้สึกประทับใจในเส้นที่ ปรากฏอยู่ในธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จึงนำรูปแบบของเส้น มาออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่อง เรือน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆโดยใช้ เส้นที่มีความงาม

6 1. รูปร่างในสิ่งแวดล้อม เราสามารถมองเห็นรูปร่างที่เกิดขึ้นเอง ในธรรมชาติได้ หากเราสามารถมองเห็นเส้นรอบนอกของวัตถุใน ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ หรือมองเห็นวัตถุที่อยู่ในความมืดหรือใน ลักษณะอับแสง ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าทางความงาม รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form) รูปร่างธรรมชาติ (Natural Shape) หมายถึงรูปร่างที่เกิดขึ้นเอง ในธรรมชาติ เช่น คน สัตว์ พืช เป็นต้น ที่มา : อนุสาร อ. ส. ท. มกราคม 2552. รูปร่าง (Shape)

7 การนำเส้นรอบนอก หรือ รูปร่างมาใช้ในงานออกแบบ สามารถวาดเส้นเป็นรูปร่างให้ มาบรรจบกันได้โดยไม่ต้องยก ข้อมือจะเกิดรูปร่างที่สวยงาม และลดตัดทอนรายละเอียดที่ เป็นลวดลายหรือแสงเงาบน วัตถุ ทำให้งานออกแบบมี ความเรียบง่ายและเข้าใจง่าย 2. รูปร่างในงาน ออกแบบ

8 รูปทรงที่เกิดขึ้นเองตาม ธรรมชาติ ที่มา : อนุสาร อ. ส. ท. มกราคม 2552. 1) รูปทรงธรรมชาติ (Natural Form) หมายถึง รูปทรง ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีลักษณะ 3 มิติ เช่น สัตว์ พืช เป็น ต้น การนำรูปทรงประเภทนี้มาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะจะให้ ความรู้สึกที่มีชีวิตชีวา รูปทรง (Form)

9 รูปทรงในสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิต และ สิ่งไม่มีชีวิต ล้วนมีผลต่อ จิตใจมนุษย์ ในการนำมาใช้ ในงานออกแบบทั้งสิ้น ที่มา : อนุสาร อ. ส. ท. มกราคม 2552. 2. รูปทรงใน สิ่งแวดล้อม รูปทรงที่พบเห็นใน สิ่งแวดล้อมทั้งรูปทรงที่เกิด จากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น โขด หิน เป็นต้น

10 มนุษย์สามารถนำ รูปทรงในสิ่งแวดล้อมมา ใช้ในการออกแบบ โดยตรงหรืออาจประยุกต์ ดัดแปลง ตามความคิด และจินตนาการของนัก ออกแบบแต่ละคน ดัง ภาพ 3. รูปทรงในงานออกแบบ


ดาวน์โหลด ppt ทัศนธาตุคือหัวใจ เป็นบันไดสร้างทัศนศิลป์ ผู้จัดทำ นางกัลยา อบสุวรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญ การ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ นนทบุรี เรื่อง หลักการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google