งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบ ดนตรี รายวิชาพื้นฐานวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายสุเทพ ชินวงค์ ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบ ดนตรี รายวิชาพื้นฐานวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายสุเทพ ชินวงค์ ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบ ดนตรี รายวิชาพื้นฐานวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายสุเทพ ชินวงค์ ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม

2 สู่โลกแห่ง ดนตรี ถอดรหัส เพลง อักษรดิ้นได้ จากปลาย ปากกาสู่ หน้ากระดาษ ประกอบ อะไหล่ใส่ ทำนอง ขยับ ลูกกระเดือก วิเคราะห์ องค์ประกอบดนตรี

3 สู่โลกแห่ง ดนตรี 1. ดนตรีเกิดจากการแสดงออกทางอารมณ์ ของมนุษย์ 2. ดนตรีเป็นเรื่องของศิลปะที่เกี่ยวกับเสียงที่ มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น 3. มีธรรมชาติที่แตกต่างไปจากศิลปะแขนงอื่น ๆ - ดนตรีเป็นสื่อทางอารมณ์ที่สัมผัสได้ด้วยหู - ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม - ดนตรีเป็นเรื่องของสุนทรียศาสตร์ว่าด้วย ความไพเราะ - ดนตรีเป็นเรื่องของการแสดงออกทาง อารมณ์ - ดนตรีเป็นทั้งระบบวิชาความรู้และศิลปะ ในขณะเดียวกัน

4 ถอดรหัสเพลง สภาพแวดล้อมเวลาการบรรเลงประสบการณ์ผู้ฟัง องค์ประกอบของการฟังเพลง

5 ถอดรหัสเพลง ฟังแบบผ่านหูฟังด้วยความรู้สึกฟังด้วยอารมณ์ ฟังด้วยความ ซาบซึ้ง ประเภทของการฟังเพลง

6 พื้นฐานอารมณ์และความรู้สึก ของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน ดังนั้นอรรถรถในการฟังเพลงของแต่ละคน จึงแตกต่างกันด้วย

7 อักษรดิ้นได้ หลักการแต่งเพลงเบื้องต้น เข้าสู่การ เป็นนักแต่ง เพลงทำ อย่างไร การแต่ง เพลงเริ่มต้น จากอะไร เริ่มคิดจาก วิธีคิดใด หาไอเดีย เขียนได้จาก ที่ไหน โครงสร้าง ของเนื้อ เพลง คุณสมบัติ ของนักแต่ เพลงที่ดี

8 ขยับ ลูกกระเดือก การฝึกร้องเพลงให้ถูกต้อง นักร้อง ท่าทาง การ หายใจ การเข้า จังหวะ คุณภาพ เสียง การออก เสียง อักขระ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบ ดนตรี รายวิชาพื้นฐานวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายสุเทพ ชินวงค์ ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google