งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะผู้นำด้านการบริหาร : สถาบันวิจัยพัฒนา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ภาวะผู้นำด้านการบริหาร สถาบันวิจัยพัฒนา ๒๕๕๗-๒๕๖๐ *** ผศ. ดร. สุวรีย์ ยอดฉิม English for Graduate.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะผู้นำด้านการบริหาร : สถาบันวิจัยพัฒนา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ภาวะผู้นำด้านการบริหาร สถาบันวิจัยพัฒนา ๒๕๕๗-๒๕๖๐ *** ผศ. ดร. สุวรีย์ ยอดฉิม English for Graduate."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะผู้นำด้านการบริหาร : สถาบันวิจัยพัฒนา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ภาวะผู้นำด้านการบริหาร สถาบันวิจัยพัฒนา ๒๕๕๗-๒๕๖๐ *** ผศ. ดร. สุวรีย์ ยอดฉิม English for Graduate Studies *** Asst. Prof. Dr. Suwaree Yordchim www.ssru.ac.th/teacher/suwaree suwaree.yo@ssru.ac.th 086-387-8337

2 Introduction: Course description ENG5101 English for Graduate Studies ภาษาอังกฤษสำหรับ บัณฑิตศึกษา ( สาขาศิลปะการแสดง ) Credits: 3(2-2-5) ทักษะพื้นฐานในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษ กลวิธีที่จำเป็นต่อความสามารถและ ประสิทธิภาพในการอ่านและการสรุปความสำคัญของ บทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการในสาขาที่ศึกษาจาก สิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ การเขียนบทคัดย่อเป็น ภาษาอังกฤษ Basic skill in speaking, listening, reading and writing English, essential to the ability and performance in reading and summarizing main ideas from an article's abstract and academic papers in the field of study forms of print and electronic media writing an abstract in English

3 Course Outline No.ContentAssignment 1*Introduction *Abstract structure Describe 5 abstracts 2*Reading skills: 1)Words from dictionary Analyze 15 words from the abstracts 32)Guessing meaningAnalyze 5 words from the abstracts 43)Anaphoric devicesAnalyze 3 words from the abstracts 54)Topic and main idea Analyze main points from the abstracts 65)DetailAnalyze details from the abstracts 7*Presentation: Abstract structure Do presentations


ดาวน์โหลด ppt ภาวะผู้นำด้านการบริหาร : สถาบันวิจัยพัฒนา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ภาวะผู้นำด้านการบริหาร สถาบันวิจัยพัฒนา ๒๕๕๗-๒๕๖๐ *** ผศ. ดร. สุวรีย์ ยอดฉิม English for Graduate.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google