งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนออย่างไร ให้โดนใจอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนออย่างไร ให้โดนใจอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนออย่างไร ให้โดนใจอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร

2 สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป บัณฑิตรุ่นใหม่ เน้นคุณลักษณะ ด้านสมรรถนะ มากกว่า ความรู้

3 สมรรถนะ (Competency) การแสดงออกซึ่งความสามารถที่มีในตน

4 ทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill) ทักษะสำคัญของบัณฑิต การนำเสนอตนเอง การนำเสนอแนวคิด การโน้มน้าวใจ

5 Key Words การนำเสนอ การนำเสนอ วิธีการนำเสนอ วิธีการนำเสนอ โดนใจอาจารย์ โดนใจอาจารย์

6 บัณฑิตยุคใหม่

7 มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ความรู้ดี (แสดงออกการมีหลักคิดดี สามารถ ประยุกต์ความรู้เป็น) ความรู้ดี (แสดงออกการมีหลักคิดดี สามารถ ประยุกต์ความรู้เป็น) มีคุณธรรม (แสดงออกประพฤติดี มีความรับผิดชอบ) มีคุณธรรม (แสดงออกประพฤติดี มีความรับผิดชอบ) เลิศล้ำปัญญา (รู้รอบ รู้คิด รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ทัน รู้กัน รู้แก้) เลิศล้ำปัญญา (รู้รอบ รู้คิด รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ทัน รู้กัน รู้แก้) เด่นสง่าด้านปฏิสัมพันธ์ (บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์) เด่นสง่าด้านปฏิสัมพันธ์ (บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์) เชี่ยวชาญการสื่อสาร (พูดเป็น เขียนเป็น ฟังเป็น อ่านเป็น) เชี่ยวชาญการสื่อสาร (พูดเป็น เขียนเป็น ฟังเป็น อ่านเป็น)

8 ความสามารถในการนำเสนอ (Presentation Competency) การสื่อสาร (Good Communication)

9 การสื่อสาร รับสาร ฟังเป็น (ฟังให้ได้สาระ) ฟังเป็น (ฟังให้ได้สาระ) อ่านเป็น (อ่านให้ได้ใจความสำคัญ) อ่านเป็น (อ่านให้ได้ใจความสำคัญ)สื่อสาร พูดเป็น (นำเสนอเป็น) พูดเป็น (นำเสนอเป็น) เขียนเป็น (เขียนรายงานเป็น) เขียนเป็น (เขียนรายงานเป็น)

10 ทักษะการสื่อสาร สมรรถนะจำเป็น สำหรับความเป็นบัณฑิต ( เรื่องสำคัญที่นิสิตมักมองข้ามความสำคัญ )

11 ข่าวรับสมัครงาน บริษัทล๊อกซ์เลย์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ - มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ - บุคลิกภาพดี - สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ - ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี บริษัทล๊อกซ์เลย์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ - มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ - บุคลิกภาพดี - สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ - ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

12 การนำเสนอ สัมภาษณ์ก่อนเข้าศึกษาใน มก. สัมภาษณ์ก่อนเข้าศึกษาใน มก. การทำรายงาน การทำรายงาน การนำเสนอรายงาน การนำเสนอรายงาน การตอบข้อสอบอัตนัย การตอบข้อสอบอัตนัย การสัมภาษณ์ในการเรียนต่อและสมัครงาน (การนำเสนอตนเอง) การสัมภาษณ์ในการเรียนต่อและสมัครงาน (การนำเสนอตนเอง) การนำเสนอโครงการ การนำเสนอโครงการ

13 การนำเสนอ เมื่อศึกษาในมหาวิทยาลัย การจัดทำรายงาน (Written Presentation) การจัดทำรายงาน (Written Presentation) การนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน (Oral Presentation) การนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน (Oral Presentation) การอภิปรายในชั้นเรียน (Class Discussion) การอภิปรายในชั้นเรียน (Class Discussion) การตอบข้อสอบอัตนัย การตอบข้อสอบอัตนัย การจัดนิทรรศการ / ป้ายโปสเตอร์ การจัดนิทรรศการ / ป้ายโปสเตอร์

14 การนำเสนอ = ทักษะ Presentation is Skill

15 การนำเสนอ (Presentation) ทักษะ (Skill)

16 ทักษะ คือ ความเชี่ยวชาญ (ฝึกฝนบ่อย ๆ)

17 Written Presentation (การเขียนรายงาน) การจัดทำรายงาน (Report) การจัดทำรายงาน (Report) เป็นรายงานสรุปเนื้อความ สั้น กระชับ เป็นรายงานสรุปเนื้อความ สั้น กระชับ มีข้อมูลอ้างอิง มีข้อมูลอ้างอิง

18 Report Writing (การจัดทำรายงาน) การนำเสนอประเด็นเฉพาะเรื่อง การนำเสนอประเด็นเฉพาะเรื่อง เป็นรายงานสรุปเนื้อความ สั้น กระชับ เป็นรายงานสรุปเนื้อความ สั้น กระชับ มีข้อมูลอ้างอิง มีข้อมูลอ้างอิง

19 Oral Presentation การนำเสนอเนื้อหา สาระด้วยวาจา การนำเสนอเนื้อหา สาระด้วยวาจา

20 การนำเสนอเรื่องด้วยวาจา หมายถึง การถ่ายทอด เนื้อหาสาระ ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง หรือข้อเสนอ โดยวิธีการพูด ภายใน ระยะเวลาที่เหมาะสม หมายถึง การถ่ายทอด เนื้อหาสาระ ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง หรือข้อเสนอ โดยวิธีการพูด ภายใน ระยะเวลาที่เหมาะสม

21 การนำเสนอ เมื่อสำเร็จการศึกษา การเสนอตนเองเพื่อสมัครงาน การเสนอตนเองเพื่อสมัครงาน การเสนอเพื่อทำความเข้าใจ การเสนอเพื่อทำความเข้าใจ การเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ การเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ การเสนอเพื่อรายงานผล การเสนอเพื่อรายงานผล การเสนอเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ การเสนอเพื่อแสดงวิสัยทัศน์

22 การนำเสนอ ทางวาจา (Powerpoint) ทางวาจา (Powerpoint) ทางเอกสาร ( รายงาน ข้อสอบ อัตนัย ) ทางเอกสาร ( รายงาน ข้อสอบ อัตนัย )

23 การนำเสนอ : ความหมาย การถ่ายทอด ความคิด การถ่ายทอด ความคิด เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์แน่ ชัด ที่มีวัตถุประสงค์แน่ ชัด ภายใต้เวลาอันจำกัด ภายใต้เวลาอันจำกัด

24 เป้าหมายการนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ (Common Understanding) เพื่อให้เกิดความเข้าใจ (Common Understanding) เพื่อให้มองเห็นแนวคิด (Concept) เพื่อให้มองเห็นแนวคิด (Concept) เพื่อรายงานผลการค้นคว้า เพื่อรายงานผลการค้นคว้า เพื่อเสนอผลงานของกลุ่ม เพื่อเสนอผลงานของกลุ่ม

25 เป้าหมาย การฝึกการนำเสนอให้แก่นิสิต ฝึกทักษะ - คิด - สร้างความรู้ด้วยตนเอง - เสนอให้ ผู้อื่น เข้าใจ พัฒนาอัตลักษณ์

26 การนำเสนอทางวาจา (Oral Presentation) การนำเสนอสาระการค้นคว้าวิชาการ ด้วยการพูด ภายใต้เวลาที่จำกัด แต่ทำให้ผู้คนเข้าใจ

27 ในอดีต นิสิตเข้าใจในเป้าหมาย ของการสั่งงานในการนำเสนออย่างไร

28 การนำเสนอ สาระ (น่าสนใจ ตรงประเด็น เห็นคำตอบ) สาระ (น่าสนใจ ตรงประเด็น เห็นคำตอบ) การวางลำดับการนำเสนอ (การจัดระเบียบความคิด) การวางลำดับการนำเสนอ (การจัดระเบียบความคิด) บุคลิกภาพ (การสร้างความน่าเชื่อถือ) - การพูด - ท่าทาง บุคลิกภาพ (การสร้างความน่าเชื่อถือ) - การพูด - ท่าทาง เทคนิคนำเสนอ (สร้างแรงจูงใจ) เทคนิคนำเสนอ (สร้างแรงจูงใจ) การบริหารเวลา / ตนเอง การบริหารเวลา / ตนเอง

29 งานมอบหมายการนำเสนอ แสดงมุมมอง แนวความคิดเชิงอนาคต (ภาพอนาคตเรื่องใดเรื่องหนึ่ง) แสดงมุมมอง แนวความคิดเชิงอนาคต (ภาพอนาคตเรื่องใดเรื่องหนึ่ง) แสดงมุมมองเชิงสร้างสรรค์ แสดงมุมมองเชิงสร้างสรรค์ แสดงความสามารถในการสร้างความรู้ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แสดงความสามารถในการสร้างความรู้ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

30 งานมอบหมายการนำเสนอ แสดงความสามารถใน การวิเคราะห์ประเด็น - วิเคราะห์ปัญหา - วิเคราะห์สาเหตุ - วิเคราะห์ผลกระทบ แสดงความสามารถใน การวิเคราะห์ประเด็น - วิเคราะห์ปัญหา - วิเคราะห์สาเหตุ - วิเคราะห์ผลกระทบ

31 งานมอบหมายการนำเสนอ แสดงความสามารถใน การเสนอแนะทางแก้ใน ประเด็นปัญหา แสดงความสามารถใน การเสนอแนะทางแก้ใน ประเด็นปัญหา ให้แสดงการประยุกต์ แนวคิดสู่การดำเนินงาน หรืออธิบายความในเรื่อง ใดเรื่องหนึ่ง ให้แสดงการประยุกต์ แนวคิดสู่การดำเนินงาน หรืออธิบายความในเรื่อง ใดเรื่องหนึ่ง

32 การเตรียมการเพื่อการนำเสนอ เตรียมสาระเนื้อหา เตรียมสาระเนื้อหา เตรียมแนวทางการนำเสนอสาระ เตรียมแนวทางการนำเสนอสาระ เตรียมตนเอง เตรียมตนเอง

33 ขั้นตอนเพื่อการนำเสนอ อ่านและตีความโจทย์คำถามให้ ชัดเจน - ตีความผิดทิศ นำเสนอผิดทาง - เป็นจุดที่สำคัญที่สุด - อะไร คือ ประเด็นคำถาม - อะไร คือ คำตอบที่ต้องการ อ่านและตีความโจทย์คำถามให้ ชัดเจน - ตีความผิดทิศ นำเสนอผิดทาง - เป็นจุดที่สำคัญที่สุด - อะไร คือ ประเด็นคำถาม - อะไร คือ คำตอบที่ต้องการ

34 แนวทางการเตรียมข้อมูล หาคำสำคัญ Key Words ของเรื่องที่ได้รับมอบหมาย หาคำสำคัญ Key Words ของเรื่องที่ได้รับมอบหมาย

35 ตัวอย่าง สุขภาพจิตของคนไทยในปัจจุบัน คำสำคัญ (Key Words) - สุขภาพจิต - คนไทย - ปัจจุบัน คำสำคัญ (Key Words) - สุขภาพจิต - คนไทย - ปัจจุบัน

36 ตัวอย่าง แนวทางการพัฒนาคุณธรรมสำหรับวัยรุ่น คำสำคัญ (Key Words) ? คำสำคัญ (Key Words) ?

37 ตัวอย่าง แนวทางการพัฒนาคุณธรรมสำหรับวัยรุ่น คำสำคัญ (Key Words) ? - แนวทาง - พัฒนา - คุณธรรม - วัยรุ่น คำสำคัญ (Key Words) ? - แนวทาง - พัฒนา - คุณธรรม - วัยรุ่น

38 ตัวอย่าง วิเคราะห์สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจของ ประเทศไทยในปัจจุบัน คำสำคัญ (Key Words) ? - วิเคราะห์ - สภาพการณ์ - เศรษฐกิจ - ประเทศไทย - ปัจจุบัน คำสำคัญ (Key Words) ? - วิเคราะห์ - สภาพการณ์ - เศรษฐกิจ - ประเทศไทย - ปัจจุบัน

39 แนวทางการเตรียมข้อมูล ฝึกตั้งคำถามเพื่อหาทิศทาง ของการตอบ ฝึกตั้งคำถามเพื่อหาทิศทาง ของการตอบ ใช้ what when where why how ใช้ what when where why how

40 ตัวอย่าง สุขภาพจิตของคนไทยในปัจจุบัน การตั้งประเด็นคำถาม - สุขภาพจิต คือ อะไร - สุขภาพจิตสำคัญอย่างไร - ทำไมต้องศึกษาสุขภาพจิตของคนไทย - สุขภาพจิตของคนไทยในปัจจุบัน เป็นอย่างไร การตั้งประเด็นคำถาม - สุขภาพจิต คือ อะไร - สุขภาพจิตสำคัญอย่างไร - ทำไมต้องศึกษาสุขภาพจิตของคนไทย - สุขภาพจิตของคนไทยในปัจจุบัน เป็นอย่างไร

41 ตัวอย่างการตั้งคำถาม แนวทางการพัฒนาคุณธรรมสำหรับวัยรุ่น คำสำคัญ (Key Words) ? - แนวทาง - พัฒนา - คุณธรรม - วัยรุ่น คำสำคัญ (Key Words) ? - แนวทาง - พัฒนา - คุณธรรม - วัยรุ่น

42 ตัวอย่างการตั้งคำถาม วิเคราะห์สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจของ ประเทศไทยในปัจจุบัน คำสำคัญ (Key Words) ? - วิเคราะห์ - สภาพการณ์ - เศรษฐกิจ - ประเทศไทย - ปัจจุบัน คำสำคัญ (Key Words) ? - วิเคราะห์ - สภาพการณ์ - เศรษฐกิจ - ประเทศไทย - ปัจจุบัน

43 แนวทางการเตรียมข้อมูล ลองวางคำตอบแบบคร่าว ๆ - เพื่อหาทิศทาง ลองวางคำตอบแบบคร่าว ๆ - เพื่อหาทิศทาง

44 แนวทางการเตรียมข้อมูล วางเค้าโครงการนำเสนอ : ข้อพิจารณา - เงื่อนไขที่อาจารย์กำหนด * ขอบเขตเนื้อหา หรือ จินตนาการอิสระ * เงื่อนเวลา * แนวทาง วางเค้าโครงการนำเสนอ : ข้อพิจารณา - เงื่อนไขที่อาจารย์กำหนด * ขอบเขตเนื้อหา หรือ จินตนาการอิสระ * เงื่อนเวลา * แนวทาง

45 การวางเค้าโครงเนื้อหา การเขียนรายการสาระเนื้อหา การเขียนรายการสาระเนื้อหา วิเคราะห์สาระหลักของเรื่อง วิเคราะห์สาระหลักของเรื่อง วิเคราะห์ลำดับเนื้อหา ก่อน-หลัง วิเคราะห์ลำดับเนื้อหา ก่อน-หลัง คัดเลือกสาระเนื้อหาที่จะเสนอ คัดเลือกสาระเนื้อหาที่จะเสนอ

46 แนวคิดการวางประเด็น การตั้งคำถามด้วยตนเอง (What Why How) การตั้งคำถามด้วยตนเอง (What Why How) การคิดแทนผู้อื่น การคิดแทนผู้อื่น อะไร คือ สาระสำคัญที่อยาก นำเสนอ อะไร คือ สาระสำคัญที่อยาก นำเสนอ แนวคิดการวางเค้าโครง การตั้งคำถามด้วยตนเอง (What Why How) การคิดแทนผู้อื่น อะไร คือ สาระสำคัญ ที่อยากนำเสนอ

47 ตัวอย่าง สุขภาพจิตของคนไทยในปัจจุบัน เค้าโครงเนื้อหา (15 นาที) - บทนำเข้าสู่เนื้อหา - สุขภาพจิต คือ อะไร - สุขภาพจิตสำคัญอย่างไร - ทำไมต้องศึกษาสุขภาพจิตของคนไทย - ผลวิจัยด้านสุขภาพจิตของคนไทยในปัจจุบัน - ประโยชน์จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว - ข้อเสนอแนะ เค้าโครงเนื้อหา (15 นาที) - บทนำเข้าสู่เนื้อหา - สุขภาพจิต คือ อะไร - สุขภาพจิตสำคัญอย่างไร - ทำไมต้องศึกษาสุขภาพจิตของคนไทย - ผลวิจัยด้านสุขภาพจิตของคนไทยในปัจจุบัน - ประโยชน์จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว - ข้อเสนอแนะ

48 วิเคราะห์ประเด็น / ข้อมูลน่าสนใจ ข้อมูลใหม่ ข้อมูลใหม่ ข้อมูลล่าสุด ข้อมูลล่าสุด ข้อมูลที่แตกต่างจากอดีต ข้อมูลที่แตกต่างจากอดีต ความเกี่ยวข้องกับผู้ฟัง ความเกี่ยวข้องกับผู้ฟัง ประเด็นต้องระวัง ประเด็นต้องระวัง

49 เป้าหมาย เห็นแนวการเดินเรื่องเพื่อนำเสนอ เห็นแนวการเดินเรื่องเพื่อนำเสนอ เห็นการจัดลำดับประเด็น ก่อน–หลัง เห็นการจัดลำดับประเด็น ก่อน–หลัง เห็นข้อมูลสนับสนุนการนำเสนอ เห็นข้อมูลสนับสนุนการนำเสนอ

50 เครื่องมือช่วย เครื่องมือช่วย Mind Map

51 ข้อมูลเพื่อการนำเสนอ พิจารณาแหล่งข้อมูล - ห้องสมุดสถาบัน - ห้องสมุดสถาบันอื่น - หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้อง - Tacit Knowledge (ความรู้ภายในตนของ ผู้รู้) - สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาแหล่งข้อมูล - ห้องสมุดสถาบัน - ห้องสมุดสถาบันอื่น - หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้อง - Tacit Knowledge (ความรู้ภายในตนของ ผู้รู้) - สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

52 แนวทางเพื่อการนำเสนอ สร้างความน่าสนใจของการนำเสนอ - ข้อมูลใหม่ ทันสมัย - ฟันธง ตรงประเด็น ภายใต้ฐานข้อมูล - การนำเสนอด้วยรูปแบบที่แตกต่าง สร้างความน่าสนใจของการนำเสนอ - ข้อมูลใหม่ ทันสมัย - ฟันธง ตรงประเด็น ภายใต้ฐานข้อมูล - การนำเสนอด้วยรูปแบบที่แตกต่าง

53 การนำเสนอด้วย powerpoint ใช้ Keywords นำทาง ใช้ Keywords นำทาง กะประมาณให้พอเหมาะกับเวลา ที่กำหนด กะประมาณให้พอเหมาะกับเวลา ที่กำหนด ไม่อ่านตาม Powerpoint ไม่อ่านตาม Powerpoint

54 แนวทางเพื่อการนำเสนอ ตรวจสอบสุดท้ายก่อนนำเสนอ - ตรงประเด็นที่อาจารย์ มอบหมายหรือไม่ - ครอบลุมสาระที่จำเป็นหรือไม่ - การนำเสนอน่าสนใจหรือไม่ ตรวจสอบสุดท้ายก่อนนำเสนอ - ตรงประเด็นที่อาจารย์ มอบหมายหรือไม่ - ครอบลุมสาระที่จำเป็นหรือไม่ - การนำเสนอน่าสนใจหรือไม่

55 ทักษะการนำเสนอ : ประเด็นเกี่ยวข้อง ทักษะจับประเด็น (จับประเด็นคำถาม) ทักษะจับประเด็น (จับประเด็นคำถาม) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ / คิดเชื่อมโยง (วางเค้าโครง / วางประเด็นในการนำเสนอ) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ / คิดเชื่อมโยง (วางเค้าโครง / วางประเด็นในการนำเสนอ) ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการพูด ทักษะการพูด บุคลิกภาพ (การวางท่าทาง) บุคลิกภาพ (การวางท่าทาง) เทคนิคการจูงใจ / สร้างความน่าสนใจ เทคนิคการจูงใจ / สร้างความน่าสนใจ

56 อาจารย์ต้องการ งานนำเสนออย่างไร ข้อมูล - ถูกต้อง (ไม่มั่ว มีหลักฐานอ้างอิง) - ทันสมัย ข้อมูล - ถูกต้อง (ไม่มั่ว มีหลักฐานอ้างอิง) - ทันสมัย

57 อาจารย์ต้องการงาน นำเสนออย่างไร ความตรงประเด็น - การนำเสนอตรงกับคำถาม - อ่านแล้วได้สาระ - อ่านแล้วน่าสนใจ - อ่านเข้าใจง่าย ไม่กำกวม ความตรงประเด็น - การนำเสนอตรงกับคำถาม - อ่านแล้วได้สาระ - อ่านแล้วน่าสนใจ - อ่านเข้าใจง่าย ไม่กำกวม

58 อาจารย์ต้องการ งานนำเสนออย่างไร แสดงความเป็นตัวของตัวเอง แสดงความเป็นตัวของตัวเอง แสดงให้เห็นความเป็นระเบียบ เรียบร้อย * ไม่ทำงานแบบขอไปที แสดงให้เห็นความเป็นระเบียบ เรียบร้อย * ไม่ทำงานแบบขอไปที

59 สรุป การเตรียมตัวเพื่อการนำเสนอ กำหนดเป้าหมายการนำเสนอ กำหนดเป้าหมายการนำเสนอ วิเคราะห์ผู้ฟัง วิเคราะห์ผู้ฟัง คัดเลือกเนื้อหา คัดเลือกเนื้อหา ลำดับเนื้อหา ลำดับเนื้อหา พิจารณาสื่อ พิจารณาสื่อ ทดลองนำเสนอ ทดลองนำเสนอ

60


ดาวน์โหลด ppt นำเสนออย่างไร ให้โดนใจอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google