งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของ สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

2

3

4

5

6 รายวิชาที่เตรียมสู่อาเซียน (AEC)
ภาคเรียนที่ 1 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 0-2-1 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม ธุรกิจโรงแรม ภาคเรียนที่ 2 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ภาษาอังกฤษฟัง-พูด สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 1-2-2 ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม 1-2-2

7 2000-1204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0-2-1
ภาคเรียนที่ 3 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์ อาเซียนศึกษา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 2-0-2 ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวโรงแรม 1-2-2 ภาคเรียนที่ 4 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน การเขียนในชีวิตประจำวัน งานส่วนหน้าโรงแรม ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

8 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ *-*-4
ภาคเรียนที่ 5 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ *-*-4 ภาคเรียนที่ 6 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2-0-2 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1-2-2 ภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม 1-2-2 เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน 2-0-2

9 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พ.ศ.2546 ของ
โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พ.ศ.2546 ของ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

10

11

12 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ของ
โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ของ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

13


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google