งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AEC. AEC การเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การพัฒนานักศึกษา วิเทศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AEC. AEC การเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การพัฒนานักศึกษา วิเทศสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AEC

2 AEC การเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การพัฒนานักศึกษา วิเทศสัมพันธ์

3 การเรียนการสอน slide/exam paper/quiz  English มอบหมายให้เด็ก นศ. ป. ตรี นำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ All IHPT for basic chemical engineering skill (international student) Teach laboratory in English English program  Ms. & PhD.

4 งานวิจัย จัดหาหัวข้อวิจัยร่วมกับ ต่างประเทศ ขอแหล่งทุนต่างๆจากคณะฯ ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรเป็น ประจำทุก 1-2 ปี ( สามารถให้แต่ ละคนแก้ไขเองได้ ) แบบฟอร์ม / ขั้นตอน การขอทุน ต่างๆ ( KM ) คณะควรให้การช่วยเหลือให้ การประสานงาน

5 การพัฒนาบุคลากร จัดอบรมภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการฝึกพูดภาษาอังกฤษระหว่าง บุคลากรภายในภาควิชาฯกับ นศ. ต่างประเทศ ( ภาควิชาฯสนับสนุน ) ขึ้นกับ เวลาว่างของ นศ. ต่างประเทศ ( อาทิตย์ละ ครั้ง ) จัดไปดูงานกับสถานศึกษาที่มีหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ( ม. แม่ฟ้าหลวง )

6 การพัฒนานักศึกษา แจ้งนักศึกษาให้เข้าร่วมฟังอบรมการใช้ เครื่องมือ ( ชาวต่างชาติมาบรรยายเอง ) จัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาไทย นักศึกษา ต่างชาติ และบุคลากรภายในภาควิชาฯ ประชาสัมพันธ์ ให้ นศ. เข้าร่วมกิจกรรมด้าน พัฒนาภาษาอังกฤษ กับทางคณะฯ อบรมการเขียน manuscript

7 วิเทศสัมพันธ์ ปรับแบบฟอร์มและคำร้องต่างๆของ หน่วยงาน อาทิเช่น บัณทิตศึกษา ทะเบียน กลาง คณะ ภาควิชาฯ ให้เป็นภาษาอังกฤษ ประสานกับทะเบียนกลางว่ามีแบบฟอร์ม ใดบ้างที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วบ้าง ร่างแบบฟอร์มของภาควิชาฯเป็น ภาษาอังกฤษ ปรับปรุง website ภาควิชาเป็น 2 ภาษา


ดาวน์โหลด ppt AEC. AEC การเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การพัฒนานักศึกษา วิเทศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google