งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ระยะสั้น ณ ม. ชนชาติกวางสี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนศึกษา จัดโครงการศึกษาภาษา และวัฒนธรรมจีนระยะสั้น ณ ม. ชนชาติกวางสี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ระยะสั้น ณ ม. ชนชาติกวางสี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนศึกษา จัดโครงการศึกษาภาษา และวัฒนธรรมจีนระยะสั้น ณ ม. ชนชาติกวางสี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ระยะสั้น ณ ม. ชนชาติกวางสี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนศึกษา จัดโครงการศึกษาภาษา และวัฒนธรรมจีนระยะสั้น ณ ม. ชนชาติกวางสี ในระหว่างวันที่ 24 ต. ค.2554 -13 ม. ค.2555 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็น บัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้วยการพัฒนาความรู้ในศาสตร์ของจีนศึกษา เช่น การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาจีน ตลอดจนการศึกษา วัฒนธรรม ผ่านรูปแบบการทัศนศึกษา

2 จากกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาสามารถสัมผัส กับประสบการณ์ สถานที่ และสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งทำให้มีพัฒนาการใน เรื่องทักษะการใช้ภาษาดี ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเข้าใจ และมีความรู้ในวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สภาพสังคม วัฒนธรรม ของมณฑล กวางสี จากประสบการณ์ ตรง เพื่อที่จะเป็น ประโยชน์ต่อไปในการ ทำงานและการศึกษาใน ศาสตร์ของจีนศึกษาเพื่อ เสริมสร้างคุณธรรมให้กับ นักศึกษาในเรื่องความมี น้ำใจ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การช่วยเหลือซึ่งกันและ กันเมื่อเพื่อแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมไทย - จีน

3

4


ดาวน์โหลด ppt โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ระยะสั้น ณ ม. ชนชาติกวางสี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนศึกษา จัดโครงการศึกษาภาษา และวัฒนธรรมจีนระยะสั้น ณ ม. ชนชาติกวางสี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google