งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการตีพิมพ์งานวิจัย ในวารสารวิชาการ โดย ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการตีพิมพ์งานวิจัย ในวารสารวิชาการ โดย ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการตีพิมพ์งานวิจัย ในวารสารวิชาการ โดย ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์  กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ  งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  เผยแพร่ทั้งใน & ต่างประเทศ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์  จากผู้เขียนทั้งภายใน & ภายนอก

3 ขั้นตอนการส่งต้นฉบับ เพื่อการตีพิมพ์

4 Editorial board Referee 1 Referee 2 Referee 3 Submission Reviewing Process can take up to 3 months manuscript ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์ Kasetsart Journal

5 Editorial board Referee 1 Referee 2 Referee 3 Acceptance / rejection comments Revision Resubmission Process can take another few months ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

6 ขั้นตอนการส่งต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ ส่งต้นฉบับ กองบรรณาธิการพิจารณา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเสนอความคิดเห็น กองบรรณาธิการเสนอผู้เขียนเพื่อปรับปรุง (แก้ไข ถ้ามี) กองบรรณาธิการ ดำเนินการจัดพิมพ์ ผู้เขียนตรวจสอบก่อนตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ       ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

7 การเตรียมต้นฉบับ  ต้นฉบับ ไทย/อังกฤษ พิมพ์หน้าเดียว ไม่เกิน ๑๕ หน้า  ชื่อเรื่อง ไทย-อังกฤษ  ชื่อผู้เขียน ไทย-อังกฤษ  สถานที่ทำงาน จังหวัด-รหัสไปรษณีย์ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

8 บทคัดย่อ  สาระสำคัญ  ไม่เกิน 300 คำ  Abstract  Key words ไม่เกิน 5 คำ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

9 เนื้อหา  บทนำ  การตรวจเอกสาร  วิธีดำเนินการวิจัย  บทสรุป ข้อเสนอแนะ  ผลของการวิจัย ข้อวิจารณ์ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

10 ภาพประกอบและตาราง  หมายเลขกำกับ  คำอธิบายภาษาอังกฤษ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

11 เอกสารอ้างอิง  เรียงลำดับเอกสาร  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

12 ข้อแนะนำในการใช้ภาษา  ถูกต้อง เข้าใจง่าย กะทัดรัด  คำตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ศัพท์บัญญัติทางวิชาการ - - ภาษาอังกฤษ  ความคงเส้นคงวา ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

13 เกณฑ์การพิจารณาบทความ  ชื่อเรื่อง  ความยาวของเรื่อง  ภาษา  การอ้างอิง  ตาราง และ ภาพ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

14  ชื่อเรื่อง  เนื้อหา เกณฑ์การพิจารณาบทความ สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ  ภาษา  การอ้างอิง ผล เหมาะสม ไม่เหมาะสม  เหตุผล  ข้อเสนอแนะ   ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์ แก้ไข

15 ขอเชิญชวนส่งบทความ ลงตีพิมพ์ในวารสาร


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการตีพิมพ์งานวิจัย ในวารสารวิชาการ โดย ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google