งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INTRODUCTION TO HEALTH ECONOMICS Dr.Tunt Chomchuen Health Graduate Student For University of Chiangrai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INTRODUCTION TO HEALTH ECONOMICS Dr.Tunt Chomchuen Health Graduate Student For University of Chiangrai."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INTRODUCTION TO HEALTH ECONOMICS Dr.Tunt Chomchuen Health Graduate Student For University of Chiangrai

2  Economics & Health Economics  Micro Economics & Health Care Service  Macro Economics& Health Care Service  Demand & Supply in Health Sector  Health Financing  Cost in Health & Health Care Service Scope of Health Economics Part 1. Dr.Tunt Chomchuen

3   Evaluation on Health Sector (3 Period)   Analyze of Health Service Cost (2 Period)   Diagnosis related group Part 2. Doctor Sumeth Ongwandee

4  Equity in Heath System  The Reform of Health System  The Intervention of The State in Health Economic System Part 3. Dr.Tunt Chomchuen

5  Lecture, Self Study & Discussion  Analyze & Synthesize By Paper Works Instructional Pattern Research Base Learning Issue Base Learning

6 Books & Research for Study 1. หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2. ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3. เศรษฐศาสตร์สุขภาพ : สมชาย สุขศิริเสรี กุล ศูนย์หนังสือ จุฬาลงกรณ์ฯ 4. เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข : การวิเคราะห์ และประเมินผลบริการสาธารณ สมคิด แก้วสนธิ ศูนย์ หนังสือจุฬาลงกรณ์ฯ 5. วารสารและเอกสารวิจัยของสถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข http://www.hsri.or.th/http://www.hsri.or.th/ …ETC….

7  Discussion 30%  Paper work 20%  Examination 50% Measurement & Evaluation Dr.Tunt  60%Dr.Sumeth  40% 100

8 1- Economics ( เศรษฐศาสตร์ )? Part 1.1 2- Positive Economics ( เศรษฐศาสตร์ที่เป็นจริง )& Normative Economics ( เศรษฐศาสตร์ที่ควรจะเป็น )? 3- Economic Model ( แบบจำลองทาง เศรษฐศาสตร์ )?

9 Part 1.1 4- Core of Economics ( แก่นของ เศรษฐศาสตร์ )? 5- Micro Economics ( เศรษฐศาสตร์ จุลภาค )? 6- Macro Economics ( เศรษฐศาสตร์มห ภาค )?

10 8-What’s Health Economic ( เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข )? 9-What’s Health Economic different from General Economics? 7- What’s Basic Problem of Economics ( ปัญหาพื้นฐานทาง เศรษฐกิจ )?

11 Start Discussion In 14.00 P.M


ดาวน์โหลด ppt INTRODUCTION TO HEALTH ECONOMICS Dr.Tunt Chomchuen Health Graduate Student For University of Chiangrai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google