งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบข่ายของโครงการ กลุ่มเป้าหมา ย สถาบันการ ศึกษา ประชากร ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบข่ายของโครงการ กลุ่มเป้าหมา ย สถาบันการ ศึกษา ประชากร ทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขอบข่ายของโครงการ กลุ่มเป้าหมา ย สถาบันการ ศึกษา ประชากร ทั่วไป

3 กลุ่มเป้าหมายของสถาบันการศึกษา สถาบันกา รศึกษา นักเรียน / นักศึกษา บุคลา กร ผู้บริห าร คณาจ ารย์ สอ ศ. สกอ. สพฐ. อื่น ๆ

4 ทักษะสำหรับสถาบันภาษา ทักษ ะ การ พูด การ อ่าน การ ฟัง การ เขียน

5 กลุ่มเป้าหมายของประชากร ประชากร ทั่วไป ธุรกิจ บริการ ผู้สนใจ ทั่วไป ธุรกิจ ค้าขาย

6 ขอบข่ายของส่วนประชากรทั่วไป ทักษะ การพูด แปล เอกสาร การฟัง

7 การดำเนินการ สถาบันการ ศึกษา การพูดการฟัง มหาวิท ยาลัย บาทวิถี free online websi tes การอ่าน กลุ่ม คำศัพท์ 2570 กลุ่ม ไวยากรณ์ ที่จำเป็น

8 การดำเนินการสำหรับสถาบันภาษา การฟังและ การพูด Just Say It Sidewalk University ( มหาวิทยาลัยบาทวิถี ) Free online websites วิดีโ อ แผน ภาพ Multi- media

9 การดำเนินการสำหรับประชากรทั่วไป Websites การพูดการฟัง วิดีโอ สำหรับ การ บริการ วิดีโอ สำหรับ ธุรกิจ แปล เอกสาร ป้าย เมนูอาหา ร อื่น ๆ

10 การอ่าน การอ่านตำรา และสิ่งพิมพ์ กลุ่ม คำศัพท์ 2570 กลุ่ม ไวยากรณ์ที่ ใช้บ่อย ศัพท์ 2000 คำ ที่ใช้บ่อยๆ E- learni ng Quizle t.com Sidew alk Univer sity ( มหาวิทยาลัย บาทวิถี ) อื่น ๆ

11 การฟังและพูด การฟังและ การพูด การพูดการฟัง วิดีโอ สำหรั บ การ บริการ วิดีโอ สำหรั บ ธุรกิจ แปล เอกสาร ป้าย เมนูอาหา ร อื่น ๆ วิดีโอ สนทน า ทั่วไป

12 โครงการย่อย Just Say It! Just Say It! สถาบันกา รศึกษา ประชากร ทั่วไป สายรัด ข้อมือ สี แดง / ขาว สีธง ชาติ สีดำสีฟ้าสีขาว

13 โครงการมหาวิทยาลัยบาทวิถี Sidewalk University มหาวิทยาลัยบาท วิถี โรงเรียนบาทวิถี วิดีโอ การนำการเรียนการสอนออกมาสู่ สถานการณ์ชีวิตประจำวัน แผนภาพ สื่อ สิ่งพิมพ์ อื่น ๆ

14 โครงการแปลเอกสารให้ประชากร Website แปลป้าย อังกฤษ - ไทย แปลเอกสาร รายการ อาหาร, อื่นๆ

15 โครงการสอนพูดตามสถานการณ์ให้ประชากรทั่วไป Online วิดีโอ YouTube สื่อ สิ่งพิมพ์ อื่น ๆ TV แผ่น พับ e-learning Facebook

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt ขอบข่ายของโครงการ กลุ่มเป้าหมา ย สถาบันการ ศึกษา ประชากร ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google