งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอ Best Practice ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน ระดับนานาชาติ คณะอุตสาหกรรม เกษตร โดย รศ. ดร. พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 29 กันยายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอ Best Practice ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน ระดับนานาชาติ คณะอุตสาหกรรม เกษตร โดย รศ. ดร. พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 29 กันยายน 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอ Best Practice ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน ระดับนานาชาติ คณะอุตสาหกรรม เกษตร โดย รศ. ดร. พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 29 กันยายน 2548

2 InputProcess Output ผลงานวิ จัย ผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์

3 Input : สภาพแวดล้อมดี - บรรยากาศใน Lab & องค์กร - วัฒนธรรมองค์กร - การมี Lab เฉพาะทาง เครื่องมือดี - สภาพดี พร้อม ใช้งาน - ได้มาตรฐาน นักวิจัยดี - มีฝีมือ - มีความละเอียด รอบคอบ - มุ่งมั่น ทุ่มเท รัก งานวิจัย - ทวนสอบทั้งผล และวิธีการ Proposal ดี แหล่งทุนดีมี ชื่อเสียง ผลงานวิ จัยที่ดี การทำงานร่วมกันเป็นทีม (T.E.A.M)

4 ผลงานวิจัยที่สมบูรณ์กำหนดวารสารที่จะตีพิมพ์ เตรียม manuscript ส่งให้ Co-authors หรือผู้เชี่ยวชาญ แก้ไขและตรวจสอบความถูกต้อง Submit (on-line, hard-copy)

5 RevisionRebuttal แก้ไขและชี้แจงต่อ reviewer ตอบรับการตีพิมพ์ ตรวจ proof และเซ็นลงนาม Copyright transfer form ตีพิมพ์

6 Process : Impact factor Theme ของ วารสาร Reviewing process ผลตอบแ ทน ค่า page- charge ข้อกำหนดของ แหล่งทุน ความต้องการในการ ตีพิมพ์ เร็ว - ช้า คุณภาพของ ผลงานวิจัย การเลือกวารสาร ที่จะตีพิมพ์

7 การเตรียม manuscript A แก้ไข P วาง แผนการ เขียน C การ ตรวจสอบ D ลงมือเขียน Submit (on-line, hard-copy)

8 การเตรียม manuscript A แก้ไข P วางแผนการ เขียน C การ ตรวจสอบ D ลงมือเขียน Submit (on-line, hard-copy)

9 หลักการเรียบเรียงบทความ วิชาการ มีหัวข้อครบ มีหัวข้อครบ ทุกหัวข้อทุกประโยค “ มีหน้าที่ ” และ “ กลยุทธ์ การเขียน ” ทุกหัวข้อทุกประโยค “ มีหน้าที่ ” และ “ กลยุทธ์ การเขียน ” ทุกหัวข้อทุกประโยคมีความสัมพันธ์กันตลอด ทุกหัวข้อทุกประโยคมีความสัมพันธ์กันตลอด ไม่มีคำพูดซ้ำซาก ทั้งภาษาและข้อมูล ไม่มีคำพูดซ้ำซาก ทั้งภาษาและข้อมูล เลือกใช้วิธีการแสดงข้อมูลที่เข้าใจง่าย เลือกใช้วิธีการแสดงข้อมูลที่เข้าใจง่าย ต้องมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ต้องมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เขียนและอ่านซ้ำหลายรอบ เพื่อ “ เรียบ เรียงลำดับ ” เขียนและอ่านซ้ำหลายรอบ เพื่อ “ เรียบ เรียงลำดับ ”

10 เทคนิคการเขียน - เขียนจากง่ายไปยาก บทนำ วิธีการ ผล วิจารณ์ สรุป บทคัดย่อ - ตรวจทานหลายๆ ครั้ง (critical reading) - ให้คนอื่นอ่าน ผู้ร่วมวิจัย ( ในและนอก สาขา ), นักศึกษา, ผู้ทรงคุณวุฒิ - อาจทิ้งระยะ (1-2 สัปดาห์ ) และอ่านใหม่ ( ด้วยบทบาทของผู้อ่านบทความที่ท่านเขียน )

11 การเตรียม manuscript A แก้ไ ข P วางแผนการ เขียน C การ ตรวจสอบ D ลงมือเขียน Submit (on-line, hard-copy)

12 การเตรียม manuscript A แก้ไข P วางแผนการ เขียน C การ ตรวจสอบ D ลงมือเขียน Submit (on-line, hard-copy)

13 บทบาทของผู้ทรงคุณวุฒิ ดู rationale จาก introduction ( ใหม่ ประเด็น น่าสนใจ ) ดู rationale จาก introduction ( ใหม่ ประเด็น น่าสนใจ ) ดู logic ของ ดู logic ของ วิธีการ วิธีการ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การสรุป ดูความ precise ของภาษา ดูความ precise ของภาษา ดูลำดับการเรียบเรียง ( การป้อนข้อมูลให้ คนอ่าน ) ดูลำดับการเรียบเรียง ( การป้อนข้อมูลให้ คนอ่าน ) ดู abstract ว่าครบและตรง ดู abstract ว่าครบและตรง

14 RevisionRebuttal แก้ไขและชี้แจงต่อ reviewer ตอบรับการตีพิมพ์ ตรวจ proof และเซ็นลงนาม Copyright transfer form ตีพิมพ์

15 การเตรียม manuscript A แก้ไข P วาง แผนการ เขียน C การ ตรวจสอบ D ลงมือเขียน Submit (on-line, hard-copy)

16 Quality of writing = f (quantity of writing, familiarity with writing process, quality of feedback) (Professor Thomas Hilgers, University of Hawii)

17 “No work is finished until the paper is done” “No excuse”

18 “ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ”

19 คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายใน สำนักประกันคุณภาพ มอ. คณะทำงานพัฒนา Best Practices คณะทำงานพัฒนา Best Practicesของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอขอบคุณ

20 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอ Best Practice ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน ระดับนานาชาติ คณะอุตสาหกรรม เกษตร โดย รศ. ดร. พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 29 กันยายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google