งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กลุ่มงานบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การเผยแพร่บทความวิชาการจากรายงานวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กลุ่มงานบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การเผยแพร่บทความวิชาการจากรายงานวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กลุ่มงานบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การเผยแพร่บทความวิชาการจากรายงานวิจัย

2 กลุ่มงานบริการวิชาการ ภาระหน้าที่หลักประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากการผลิตบัณฑิต คือ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ความสำคัญ

3 บริการวิชาการแก่ชุมชน และประชาชนทั่วไป ประสานงาน แสวงหา และสร้างความร่วมมือ กับนักวิชาการและ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง การสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มงานฯและนักวิชาการ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานต่างๆกลุ่มงานบริการวิชาการหน้าที่รับผิดชอบ

4 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา (Knowledge – based Society) ใช้ องค์ความรู้และข้อค้นพบที่เกิดจากผู้รู้ในสาขาต่างๆ มาประยุกต์บูรณาการให้ เกิด การพัฒนาและแก้ปัญหา การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการมีส่วนร่วม (Participation) ของทุกฝ่ายทั้งกลุ่มงานบริการวิชาการ ประชาชน และนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จุดมุ่งหมายสูงสุดคือ ชุมชนท้องถิ่นและประเทศเข้มแข็ง(Healthy Community) อย่างยั่งยืนกลุ่มงานบริการวิชาการเป้าหมายที่ต้องการ

5 ด้านองค์กรและการบริหาร ด้านวางแผนและพัฒนางานบริการวิชาการ ด้านการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานกลุ่มงานบริการวิชาการนโยบายการให้บริการวิชาการ ด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

6 เนื้อหาความรู้วิชาการเข้มข้น เนื้อหาความรู้วิชาการไม่เข้มข้นนัก บทความวิจัย(research article) บทความวิจารณ์ (review article) บทความวิชาการ

7 บทความวิชาการจากรายงานวิจัย บทความที่นำเนื้อหาสาระสำคัญของ งานวิจัยมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการ นำเสนอโดยใช้ภาษาที่เข้าใจกัน โดยทั่วไป และนำเสนอเฉพาะส่วนที่ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง หรือเพื่อ การศึกษาต่อยอด

8 คณะทรัพยากรธรรมชาติมีการผลิตงานวิจัย จำนวนมากในแต่ละปี นำผลประโยชน์ไปใช้ได้จริงกับกลุ่ม ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ รายงานการวิจัย การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และการนำเสนอ ในการประชุมวิชาการ หลักการและเหตุผล

9 การใช้ศัพท์ทางวิชาการ เข้าใจเฉพาะกลุ่มนักวิจัย/นักวิชาการด้วยกัน เท่านั้น การนำไปใช้ประโยชน์จริงมีน้อย งานวิจัยที่ถูกผลิตออกมาจึงไม่เกิดประโยชน์ ตามเป้าหมายของการวิจัยทางการเกษตรที่ แท้จริง หลักการและเหตุผล

10 โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2548-51 2548 2549 2550 2551 20 โครงการ (1 ตุลาคม 2547-30 กันยายน 2548) 22 โครงการ (1 ตุลาคม 2549-30 กันยายน 2550) 14 โครงการ (1 ตุลาคม 2548-30 กันยายน 2549) 23 โครงการ (1 ตุลาคม 2547-30 กันยายน 2548) ที่มา : หน่วยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (http://natres.psu.ac.th/newresearch/finished.htm)http://natres.psu.ac.th/newresearch/finished.htm

11 เปรียบเทียบส่วนประกอบของรายงานวิจัย/บทความวิจัยกับบทความวิชาการ รายงานวิจัย/บทความวิจัยบทความวิชาการ บทคัดย่อ(Abstract)- บทนำ(Introduction) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วัสดุอุปกรณ์/วิธีการโดยละเอียดวัสดุอุปกรณ์/วิธีการโดยย่อเฉพาะที่สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ได้ ผลการทดลองและวิจารณ์ สรุปผลการทดลองสรุปสาระประโยชน์ เอกสารอ้างอิง

12 วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้งานวิจัยที่ถูกผลิตขึ้นมีการนำไปใช้ประโยชน์จริง เพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การพัฒนาการเกษตรของประเทศ เพื่อยกระดับคณะให้เป็นที่รู้จักของสังคมทั่วไปใน ฐานะสถาบันการศึกษาและค้นคว้าวิจัยทางการเกษตร

13 เว็บไซต์ของกลุ่มงานบริการวิชาการ,share.psu.ac.th สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสงขลา ช่องทางการเผยแพร่ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สงขลา หนังสือพิมพ์นิวมติไทย

14 เว็บไซต์กลุ่มงานบริการวิชาการ 14

15 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 15 ภาควิชาอาจารย์สาขาชำนาญการองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย พัฒนาการ เกษตร รศ. ดร. อยุทธ์ นิสส ภา เศรษฐศาสตร์เกษตรการวิจัยทางการพัฒนาการเกษตร, การ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ, เศรษฐมิติ, ความหลากหลายทางชีวภาพในสวนยาง, การสำรวจผลกระทบจากการทำนากุ้ง รศ. ดร. ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล พัฒนาการศึกษาในชนบท, จิตวิทยาการพัฒนาชนบท ผู้นำชนบท, มนุษยสัมพันธ์ทางพัฒนาการ เกษตร, จิตวิทยาในการพัฒนาชนบท, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการบริโภค และการดำรงชีพของผู้อาศัยในชนบท รศ. ดร. สมยศ ทุ่ง หว้า เศรษฐศาสตร์เกษตร, ระบบนิเวศ เกษตรและสังคมเกษตร การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทาง สังคมศาสตร์, การวิเคราะห์ระบบนิเวศ เกษตร, ระบบอาหารในภาคใต้

16 ตัวอย่างบทความวิชาการ 16

17 ตัวอย่างบทความวิชาการ 17

18 ตัวอย่างบทความวิชาการ 18

19 ตัวอย่างบทความวิชาการ 19

20 ตัวอย่างบทความวิชาการ 20

21 ประโยชน์ งานวิจัยถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยสร้างความเข้าใจใน ทุกกลุ่มบุคคล การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยในกระบวนการจัดการ ทางการเกษตร การยอมรับในหน่วยงาน(คณะทรัพยากรธรรมชาติ) จากทุกกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

22 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt 1 กลุ่มงานบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การเผยแพร่บทความวิชาการจากรายงานวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google