งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเผยแพร่บทความวิชาการจากรายงานวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเผยแพร่บทความวิชาการจากรายงานวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเผยแพร่บทความวิชาการจากรายงานวิจัย
กลุ่มงานบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1

2 กลุ่มงานบริการวิชาการ
ความสำคัญ ภาระหน้าที่หลักประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากการผลิตบัณฑิต คือ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

3 กลุ่มงานบริการวิชาการ
หน้าที่รับผิดชอบ บริการวิชาการแก่ชุมชน และประชาชนทั่วไป ประสานงาน แสวงหา และสร้างความร่วมมือ กับนักวิชาการและ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง การสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มงานฯและนักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานต่างๆ

4 กลุ่มงานบริการวิชาการ
เป้าหมายที่ต้องการ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา (Knowledge – based Society) ใช้องค์ความรู้และข้อค้นพบที่เกิดจากผู้รู้ในสาขาต่างๆ มาประยุกต์บูรณาการให้เกิด การพัฒนาและแก้ปัญหา การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการมีส่วนร่วม (Participation) ของทุกฝ่ายทั้งกลุ่มงานบริการวิชาการ ประชาชน และนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จุดมุ่งหมายสูงสุดคือ ชุมชนท้องถิ่นและประเทศเข้มแข็ง(Healthy Community) อย่างยั่งยืน

5 กลุ่มงานบริการวิชาการ นโยบายการให้บริการวิชาการ
ด้านองค์กรและการบริหาร ด้านวางแผนและพัฒนางานบริการวิชาการ ด้านการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

6 บทความวิชาการ เนื้อหาความรู้วิชาการเข้มข้น
4/4/2017 3:18 AM บทความวิชาการ เนื้อหาความรู้วิชาการเข้มข้น เนื้อหาความรู้วิชาการไม่เข้มข้นนัก บทความวิจัย(research article) บทความวิจารณ์ (review article) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION. 6

7 บทความวิชาการจากรายงานวิจัย
บทความที่นำเนื้อหาสาระสำคัญของงานวิจัยมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอโดยใช้ภาษาที่เข้าใจกันโดยทั่วไป และนำเสนอเฉพาะส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง หรือเพื่อการศึกษาต่อยอด

8 หลักการและเหตุผล คณะทรัพยากรธรรมชาติมีการผลิตงานวิจัยจำนวนมากในแต่ละปี
4/4/2017 3:18 AM หลักการและเหตุผล คณะทรัพยากรธรรมชาติมีการผลิตงานวิจัยจำนวนมากในแต่ละปี นำผลประโยชน์ไปใช้ได้จริงกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ รายงานการวิจัย การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และการนำเสนอในการประชุมวิชาการ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION. 8

9 หลักการและเหตุผล การใช้ศัพท์ทางวิชาการ
4/4/2017 3:18 AM หลักการและเหตุผล การใช้ศัพท์ทางวิชาการ เข้าใจเฉพาะกลุ่มนักวิจัย/นักวิชาการด้วยกันเท่านั้น การนำไปใช้ประโยชน์จริงมีน้อย งานวิจัยที่ถูกผลิตออกมาจึงไม่เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายของการวิจัยทางการเกษตรที่แท้จริง © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION. 9

10 โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2548-51
2551 20 โครงการ (1 ตุลาคม กันยายน 2548) 2550 22 โครงการ (1 ตุลาคม กันยายน 2550) 2549 14 โครงการ (1 ตุลาคม กันยายน 2549) 2548 23 โครงการ (1 ตุลาคม กันยายน 2548) ที่มา : หน่วยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (

11 เปรียบเทียบส่วนประกอบของรายงานวิจัย/บทความวิจัย กับบทความวิชาการ
บทคัดย่อ(Abstract) - บทนำ(Introduction) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วัสดุอุปกรณ์/วิธีการโดยละเอียด วัสดุอุปกรณ์/วิธีการโดยย่อเฉพาะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ผลการทดลองและวิจารณ์ สรุปผลการทดลอง สรุปสาระประโยชน์ เอกสารอ้างอิง

12 วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อให้งานวิจัยที่ถูกผลิตขึ้นมีการนำไปใช้ประโยชน์จริง เพื่อยกระดับคณะให้เป็นที่รู้จักของสังคมทั่วไปในฐานะสถาบันการศึกษาและค้นคว้าวิจัยทางการเกษตร เพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การพัฒนาการเกษตรของประเทศ

13 ช่องทางการเผยแพร่ เว็บไซต์ของกลุ่มงานบริการวิชาการ,share.psu.ac.th
4/4/2017 3:18 AM ช่องทางการเผยแพร่ เว็บไซต์ของกลุ่มงานบริการวิชาการ,share.psu.ac.th สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสงขลา สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สงขลา หนังสือพิมพ์นิวมติไทย © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION. 13

14 เว็บไซต์กลุ่มงานบริการวิชาการ
Custom animation effects: fly in and box out (Intermediate) Tip: For best results when reproducing the picture effect on this slide, you may want to use the Snap objects to other objects feature. To do so, right-click the slide background and then click Grid and Guides. Under Snap to, select Snap objects to other objects. To reproduce the picture effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout and then click Blank. On the Insert tab, in the Illustrations group, click Picture. In the Insert Picture dialog box, select a picture and then click Insert. On the slide, select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, resize or crop the picture as needed so that under Size and rotate, the Height box is set to 4” and the Width box is set to 5.33”. Resize the picture under Size and rotate by entering values into the Height and Width boxes. Crop the picture under Crop from by entering values into the Left, Right, Top, and Bottom boxes. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align to Slide. Click Align Center. Click Align Middle. On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle (first option from the left). On the slide, drag to draw a rectangle. Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: In the in the Shape Height box, enter 0.05”. In the Shape Width box, enter 10.3”. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the arrow next to Shape Fill, and then click Blue, Accent 1 (first row, fifth option from the left). Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Effects, point to Preset, and then under Presets, click Preset 8 (second row, fourth option from the left). Select the rectangle. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. Repeat this process two more times for a total of four rectangles. Drag one of the rectangles until the bottom edge of the rectangle meets the top edge of the picture. Drag another rectangle until the top edge of the rectangle meets the bottom edge of the picture. Press and hold CTRL, and then select the other two rectangles. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: In the in the Shape Height box, enter 7.8”. In the Shape Width box, enter 0.05”. Drag one of the vertical rectangles until the right edge of the rectangle meets the left edge of the picture. Drag the other vertical rectangle until the left edge of the rectangle meets the right edge of the picture. Press and hold CTRL, and then select both of the horizontal (top and bottom) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Press and hold CTRL, and then select both of the vertical (left and right) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the Animations tab, in the Animations group, click Custom Animation. Press and hold CTRL, and then select the four rectangles on the slide. In the Custom Animation task pane, do the following: Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Fly In, and then click OK. Under Modify: Fly In, in the Start list, select With Previous. Under Modify: Fly In, in the Speed list, select Medium. On the slide, select the top horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Bottom. On the slide, select the bottom horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Top. On the slide, select the left vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Right. On the slide, select the right vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Left. On the slide, select the picture. In the Custom Animation task pane, do the following: Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK. Under Modify: Box, in the Start list, select With Previous. Under Modify: Box, in the Direction list, select Out. Also in the Custom Animation task pane, select the fifth animation effect (box effect for the picture). Click the arrow to the right of the selected effect, and then click Timing. In the Fade dialog box, on the Timing tab, do the following: In the Delay box, enter 1.3. In the Speed box, enter 0.7 seconds, and then click OK. Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Basic, click Fly Out, and then click OK. Under Modify: Fly Out, in the Start list, select With Previous. Under Modify: Fly Out, in the Speed box, select Medium. Also in the Custom Animation task pane, with all four fly-out effects still selected, click the arrow to the right of the last fly-out effect, and then click Timing. In the Fly Out dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0, and then click OK. Also in the Custom Animation task pane, select the sixth animation effect (first fly-out effect). Under Modify: Fly Out, in the Start list, select On Click. On the slide, select the top horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Bottom. On the slide, select the bottom horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Top. On the slide, select the left vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Right. On the slide, select the right vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Left. Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK. Under Modify: Box, in the Direction list, select In. Click the arrow to the right of the ninth animation effect (box effect for the picture), and then click Timing. In the Box dialog box, on the Timing tab, do the following: In the Delay box, enter 0. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Linear. Click the button next to Direction, and then click Linear Down (first row, second option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 46%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Blue, Accent 1, Lighter 60% (third row, fifth option from the left). 14

15 องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ภาควิชา อาจารย์ สาขาชำนาญการ องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย พัฒนาการเกษตร รศ. ดร. อยุทธ์ นิสสภา เศรษฐศาสตร์เกษตร การวิจัยทางการพัฒนาการเกษตร, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, เศรษฐมิติ, ความหลากหลายทางชีวภาพในสวนยาง, การสำรวจผลกระทบจากการทำนากุ้ง รศ. ดร. ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล พัฒนาการศึกษาในชนบท, จิตวิทยาการพัฒนาชนบท ผู้นำชนบท, มนุษยสัมพันธ์ทางพัฒนาการเกษตร, จิตวิทยาในการพัฒนาชนบท, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการบริโภคและการดำรงชีพของผู้อาศัยในชนบท รศ. ดร. สมยศ ทุ่งหว้า เศรษฐศาสตร์เกษตร, ระบบนิเวศเกษตรและสังคมเกษตร การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์, การวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร, ระบบอาหารในภาคใต้ Custom animation effects: fly in and box out (Intermediate) Tip: For best results when reproducing the picture effect on this slide, you may want to use the Snap objects to other objects feature. To do so, right-click the slide background and then click Grid and Guides. Under Snap to, select Snap objects to other objects. To reproduce the picture effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout and then click Blank. On the Insert tab, in the Illustrations group, click Picture. In the Insert Picture dialog box, select a picture and then click Insert. On the slide, select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, resize or crop the picture as needed so that under Size and rotate, the Height box is set to 4” and the Width box is set to 5.33”. Resize the picture under Size and rotate by entering values into the Height and Width boxes. Crop the picture under Crop from by entering values into the Left, Right, Top, and Bottom boxes. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align to Slide. Click Align Center. Click Align Middle. On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle (first option from the left). On the slide, drag to draw a rectangle. Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: In the in the Shape Height box, enter 0.05”. In the Shape Width box, enter 10.3”. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the arrow next to Shape Fill, and then click Blue, Accent 1 (first row, fifth option from the left). Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Effects, point to Preset, and then under Presets, click Preset 8 (second row, fourth option from the left). Select the rectangle. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. Repeat this process two more times for a total of four rectangles. Drag one of the rectangles until the bottom edge of the rectangle meets the top edge of the picture. Drag another rectangle until the top edge of the rectangle meets the bottom edge of the picture. Press and hold CTRL, and then select the other two rectangles. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: In the in the Shape Height box, enter 7.8”. In the Shape Width box, enter 0.05”. Drag one of the vertical rectangles until the right edge of the rectangle meets the left edge of the picture. Drag the other vertical rectangle until the left edge of the rectangle meets the right edge of the picture. Press and hold CTRL, and then select both of the horizontal (top and bottom) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Press and hold CTRL, and then select both of the vertical (left and right) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the Animations tab, in the Animations group, click Custom Animation. Press and hold CTRL, and then select the four rectangles on the slide. In the Custom Animation task pane, do the following: Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Fly In, and then click OK. Under Modify: Fly In, in the Start list, select With Previous. Under Modify: Fly In, in the Speed list, select Medium. On the slide, select the top horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Bottom. On the slide, select the bottom horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Top. On the slide, select the left vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Right. On the slide, select the right vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Left. On the slide, select the picture. In the Custom Animation task pane, do the following: Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK. Under Modify: Box, in the Start list, select With Previous. Under Modify: Box, in the Direction list, select Out. Also in the Custom Animation task pane, select the fifth animation effect (box effect for the picture). Click the arrow to the right of the selected effect, and then click Timing. In the Fade dialog box, on the Timing tab, do the following: In the Delay box, enter 1.3. In the Speed box, enter 0.7 seconds, and then click OK. Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Basic, click Fly Out, and then click OK. Under Modify: Fly Out, in the Start list, select With Previous. Under Modify: Fly Out, in the Speed box, select Medium. Also in the Custom Animation task pane, with all four fly-out effects still selected, click the arrow to the right of the last fly-out effect, and then click Timing. In the Fly Out dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0, and then click OK. Also in the Custom Animation task pane, select the sixth animation effect (first fly-out effect). Under Modify: Fly Out, in the Start list, select On Click. On the slide, select the top horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Bottom. On the slide, select the bottom horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Top. On the slide, select the left vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Right. On the slide, select the right vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Left. Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK. Under Modify: Box, in the Direction list, select In. Click the arrow to the right of the ninth animation effect (box effect for the picture), and then click Timing. In the Box dialog box, on the Timing tab, do the following: In the Delay box, enter 0. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Linear. Click the button next to Direction, and then click Linear Down (first row, second option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 46%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Blue, Accent 1, Lighter 60% (third row, fifth option from the left). 15

16 ตัวอย่างบทความวิชาการ
Custom animation effects: fly in and box out (Intermediate) Tip: For best results when reproducing the picture effect on this slide, you may want to use the Snap objects to other objects feature. To do so, right-click the slide background and then click Grid and Guides. Under Snap to, select Snap objects to other objects. To reproduce the picture effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout and then click Blank. On the Insert tab, in the Illustrations group, click Picture. In the Insert Picture dialog box, select a picture and then click Insert. On the slide, select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, resize or crop the picture as needed so that under Size and rotate, the Height box is set to 4” and the Width box is set to 5.33”. Resize the picture under Size and rotate by entering values into the Height and Width boxes. Crop the picture under Crop from by entering values into the Left, Right, Top, and Bottom boxes. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align to Slide. Click Align Center. Click Align Middle. On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle (first option from the left). On the slide, drag to draw a rectangle. Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: In the in the Shape Height box, enter 0.05”. In the Shape Width box, enter 10.3”. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the arrow next to Shape Fill, and then click Blue, Accent 1 (first row, fifth option from the left). Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Effects, point to Preset, and then under Presets, click Preset 8 (second row, fourth option from the left). Select the rectangle. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. Repeat this process two more times for a total of four rectangles. Drag one of the rectangles until the bottom edge of the rectangle meets the top edge of the picture. Drag another rectangle until the top edge of the rectangle meets the bottom edge of the picture. Press and hold CTRL, and then select the other two rectangles. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: In the in the Shape Height box, enter 7.8”. In the Shape Width box, enter 0.05”. Drag one of the vertical rectangles until the right edge of the rectangle meets the left edge of the picture. Drag the other vertical rectangle until the left edge of the rectangle meets the right edge of the picture. Press and hold CTRL, and then select both of the horizontal (top and bottom) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Press and hold CTRL, and then select both of the vertical (left and right) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the Animations tab, in the Animations group, click Custom Animation. Press and hold CTRL, and then select the four rectangles on the slide. In the Custom Animation task pane, do the following: Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Fly In, and then click OK. Under Modify: Fly In, in the Start list, select With Previous. Under Modify: Fly In, in the Speed list, select Medium. On the slide, select the top horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Bottom. On the slide, select the bottom horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Top. On the slide, select the left vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Right. On the slide, select the right vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Left. On the slide, select the picture. In the Custom Animation task pane, do the following: Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK. Under Modify: Box, in the Start list, select With Previous. Under Modify: Box, in the Direction list, select Out. Also in the Custom Animation task pane, select the fifth animation effect (box effect for the picture). Click the arrow to the right of the selected effect, and then click Timing. In the Fade dialog box, on the Timing tab, do the following: In the Delay box, enter 1.3. In the Speed box, enter 0.7 seconds, and then click OK. Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Basic, click Fly Out, and then click OK. Under Modify: Fly Out, in the Start list, select With Previous. Under Modify: Fly Out, in the Speed box, select Medium. Also in the Custom Animation task pane, with all four fly-out effects still selected, click the arrow to the right of the last fly-out effect, and then click Timing. In the Fly Out dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0, and then click OK. Also in the Custom Animation task pane, select the sixth animation effect (first fly-out effect). Under Modify: Fly Out, in the Start list, select On Click. On the slide, select the top horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Bottom. On the slide, select the bottom horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Top. On the slide, select the left vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Right. On the slide, select the right vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Left. Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK. Under Modify: Box, in the Direction list, select In. Click the arrow to the right of the ninth animation effect (box effect for the picture), and then click Timing. In the Box dialog box, on the Timing tab, do the following: In the Delay box, enter 0. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Linear. Click the button next to Direction, and then click Linear Down (first row, second option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 46%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Blue, Accent 1, Lighter 60% (third row, fifth option from the left). 16

17 ตัวอย่างบทความวิชาการ
Custom animation effects: fly in and box out (Intermediate) Tip: For best results when reproducing the picture effect on this slide, you may want to use the Snap objects to other objects feature. To do so, right-click the slide background and then click Grid and Guides. Under Snap to, select Snap objects to other objects. To reproduce the picture effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout and then click Blank. On the Insert tab, in the Illustrations group, click Picture. In the Insert Picture dialog box, select a picture and then click Insert. On the slide, select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, resize or crop the picture as needed so that under Size and rotate, the Height box is set to 4” and the Width box is set to 5.33”. Resize the picture under Size and rotate by entering values into the Height and Width boxes. Crop the picture under Crop from by entering values into the Left, Right, Top, and Bottom boxes. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align to Slide. Click Align Center. Click Align Middle. On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle (first option from the left). On the slide, drag to draw a rectangle. Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: In the in the Shape Height box, enter 0.05”. In the Shape Width box, enter 10.3”. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the arrow next to Shape Fill, and then click Blue, Accent 1 (first row, fifth option from the left). Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Effects, point to Preset, and then under Presets, click Preset 8 (second row, fourth option from the left). Select the rectangle. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. Repeat this process two more times for a total of four rectangles. Drag one of the rectangles until the bottom edge of the rectangle meets the top edge of the picture. Drag another rectangle until the top edge of the rectangle meets the bottom edge of the picture. Press and hold CTRL, and then select the other two rectangles. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: In the in the Shape Height box, enter 7.8”. In the Shape Width box, enter 0.05”. Drag one of the vertical rectangles until the right edge of the rectangle meets the left edge of the picture. Drag the other vertical rectangle until the left edge of the rectangle meets the right edge of the picture. Press and hold CTRL, and then select both of the horizontal (top and bottom) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Press and hold CTRL, and then select both of the vertical (left and right) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the Animations tab, in the Animations group, click Custom Animation. Press and hold CTRL, and then select the four rectangles on the slide. In the Custom Animation task pane, do the following: Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Fly In, and then click OK. Under Modify: Fly In, in the Start list, select With Previous. Under Modify: Fly In, in the Speed list, select Medium. On the slide, select the top horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Bottom. On the slide, select the bottom horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Top. On the slide, select the left vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Right. On the slide, select the right vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Left. On the slide, select the picture. In the Custom Animation task pane, do the following: Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK. Under Modify: Box, in the Start list, select With Previous. Under Modify: Box, in the Direction list, select Out. Also in the Custom Animation task pane, select the fifth animation effect (box effect for the picture). Click the arrow to the right of the selected effect, and then click Timing. In the Fade dialog box, on the Timing tab, do the following: In the Delay box, enter 1.3. In the Speed box, enter 0.7 seconds, and then click OK. Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Basic, click Fly Out, and then click OK. Under Modify: Fly Out, in the Start list, select With Previous. Under Modify: Fly Out, in the Speed box, select Medium. Also in the Custom Animation task pane, with all four fly-out effects still selected, click the arrow to the right of the last fly-out effect, and then click Timing. In the Fly Out dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0, and then click OK. Also in the Custom Animation task pane, select the sixth animation effect (first fly-out effect). Under Modify: Fly Out, in the Start list, select On Click. On the slide, select the top horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Bottom. On the slide, select the bottom horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Top. On the slide, select the left vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Right. On the slide, select the right vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Left. Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK. Under Modify: Box, in the Direction list, select In. Click the arrow to the right of the ninth animation effect (box effect for the picture), and then click Timing. In the Box dialog box, on the Timing tab, do the following: In the Delay box, enter 0. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Linear. Click the button next to Direction, and then click Linear Down (first row, second option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 46%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Blue, Accent 1, Lighter 60% (third row, fifth option from the left). 17

18 ตัวอย่างบทความวิชาการ
Custom animation effects: fly in and box out (Intermediate) Tip: For best results when reproducing the picture effect on this slide, you may want to use the Snap objects to other objects feature. To do so, right-click the slide background and then click Grid and Guides. Under Snap to, select Snap objects to other objects. To reproduce the picture effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout and then click Blank. On the Insert tab, in the Illustrations group, click Picture. In the Insert Picture dialog box, select a picture and then click Insert. On the slide, select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, resize or crop the picture as needed so that under Size and rotate, the Height box is set to 4” and the Width box is set to 5.33”. Resize the picture under Size and rotate by entering values into the Height and Width boxes. Crop the picture under Crop from by entering values into the Left, Right, Top, and Bottom boxes. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align to Slide. Click Align Center. Click Align Middle. On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle (first option from the left). On the slide, drag to draw a rectangle. Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: In the in the Shape Height box, enter 0.05”. In the Shape Width box, enter 10.3”. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the arrow next to Shape Fill, and then click Blue, Accent 1 (first row, fifth option from the left). Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Effects, point to Preset, and then under Presets, click Preset 8 (second row, fourth option from the left). Select the rectangle. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. Repeat this process two more times for a total of four rectangles. Drag one of the rectangles until the bottom edge of the rectangle meets the top edge of the picture. Drag another rectangle until the top edge of the rectangle meets the bottom edge of the picture. Press and hold CTRL, and then select the other two rectangles. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: In the in the Shape Height box, enter 7.8”. In the Shape Width box, enter 0.05”. Drag one of the vertical rectangles until the right edge of the rectangle meets the left edge of the picture. Drag the other vertical rectangle until the left edge of the rectangle meets the right edge of the picture. Press and hold CTRL, and then select both of the horizontal (top and bottom) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Press and hold CTRL, and then select both of the vertical (left and right) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the Animations tab, in the Animations group, click Custom Animation. Press and hold CTRL, and then select the four rectangles on the slide. In the Custom Animation task pane, do the following: Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Fly In, and then click OK. Under Modify: Fly In, in the Start list, select With Previous. Under Modify: Fly In, in the Speed list, select Medium. On the slide, select the top horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Bottom. On the slide, select the bottom horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Top. On the slide, select the left vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Right. On the slide, select the right vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Left. On the slide, select the picture. In the Custom Animation task pane, do the following: Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK. Under Modify: Box, in the Start list, select With Previous. Under Modify: Box, in the Direction list, select Out. Also in the Custom Animation task pane, select the fifth animation effect (box effect for the picture). Click the arrow to the right of the selected effect, and then click Timing. In the Fade dialog box, on the Timing tab, do the following: In the Delay box, enter 1.3. In the Speed box, enter 0.7 seconds, and then click OK. Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Basic, click Fly Out, and then click OK. Under Modify: Fly Out, in the Start list, select With Previous. Under Modify: Fly Out, in the Speed box, select Medium. Also in the Custom Animation task pane, with all four fly-out effects still selected, click the arrow to the right of the last fly-out effect, and then click Timing. In the Fly Out dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0, and then click OK. Also in the Custom Animation task pane, select the sixth animation effect (first fly-out effect). Under Modify: Fly Out, in the Start list, select On Click. On the slide, select the top horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Bottom. On the slide, select the bottom horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Top. On the slide, select the left vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Right. On the slide, select the right vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Left. Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK. Under Modify: Box, in the Direction list, select In. Click the arrow to the right of the ninth animation effect (box effect for the picture), and then click Timing. In the Box dialog box, on the Timing tab, do the following: In the Delay box, enter 0. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Linear. Click the button next to Direction, and then click Linear Down (first row, second option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 46%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Blue, Accent 1, Lighter 60% (third row, fifth option from the left). 18

19 ตัวอย่างบทความวิชาการ
Custom animation effects: fly in and box out (Intermediate) Tip: For best results when reproducing the picture effect on this slide, you may want to use the Snap objects to other objects feature. To do so, right-click the slide background and then click Grid and Guides. Under Snap to, select Snap objects to other objects. To reproduce the picture effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout and then click Blank. On the Insert tab, in the Illustrations group, click Picture. In the Insert Picture dialog box, select a picture and then click Insert. On the slide, select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, resize or crop the picture as needed so that under Size and rotate, the Height box is set to 4” and the Width box is set to 5.33”. Resize the picture under Size and rotate by entering values into the Height and Width boxes. Crop the picture under Crop from by entering values into the Left, Right, Top, and Bottom boxes. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align to Slide. Click Align Center. Click Align Middle. On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle (first option from the left). On the slide, drag to draw a rectangle. Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: In the in the Shape Height box, enter 0.05”. In the Shape Width box, enter 10.3”. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the arrow next to Shape Fill, and then click Blue, Accent 1 (first row, fifth option from the left). Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Effects, point to Preset, and then under Presets, click Preset 8 (second row, fourth option from the left). Select the rectangle. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. Repeat this process two more times for a total of four rectangles. Drag one of the rectangles until the bottom edge of the rectangle meets the top edge of the picture. Drag another rectangle until the top edge of the rectangle meets the bottom edge of the picture. Press and hold CTRL, and then select the other two rectangles. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: In the in the Shape Height box, enter 7.8”. In the Shape Width box, enter 0.05”. Drag one of the vertical rectangles until the right edge of the rectangle meets the left edge of the picture. Drag the other vertical rectangle until the left edge of the rectangle meets the right edge of the picture. Press and hold CTRL, and then select both of the horizontal (top and bottom) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Press and hold CTRL, and then select both of the vertical (left and right) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the Animations tab, in the Animations group, click Custom Animation. Press and hold CTRL, and then select the four rectangles on the slide. In the Custom Animation task pane, do the following: Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Fly In, and then click OK. Under Modify: Fly In, in the Start list, select With Previous. Under Modify: Fly In, in the Speed list, select Medium. On the slide, select the top horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Bottom. On the slide, select the bottom horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Top. On the slide, select the left vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Right. On the slide, select the right vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Left. On the slide, select the picture. In the Custom Animation task pane, do the following: Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK. Under Modify: Box, in the Start list, select With Previous. Under Modify: Box, in the Direction list, select Out. Also in the Custom Animation task pane, select the fifth animation effect (box effect for the picture). Click the arrow to the right of the selected effect, and then click Timing. In the Fade dialog box, on the Timing tab, do the following: In the Delay box, enter 1.3. In the Speed box, enter 0.7 seconds, and then click OK. Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Basic, click Fly Out, and then click OK. Under Modify: Fly Out, in the Start list, select With Previous. Under Modify: Fly Out, in the Speed box, select Medium. Also in the Custom Animation task pane, with all four fly-out effects still selected, click the arrow to the right of the last fly-out effect, and then click Timing. In the Fly Out dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0, and then click OK. Also in the Custom Animation task pane, select the sixth animation effect (first fly-out effect). Under Modify: Fly Out, in the Start list, select On Click. On the slide, select the top horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Bottom. On the slide, select the bottom horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Top. On the slide, select the left vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Right. On the slide, select the right vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Left. Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK. Under Modify: Box, in the Direction list, select In. Click the arrow to the right of the ninth animation effect (box effect for the picture), and then click Timing. In the Box dialog box, on the Timing tab, do the following: In the Delay box, enter 0. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Linear. Click the button next to Direction, and then click Linear Down (first row, second option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 46%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Blue, Accent 1, Lighter 60% (third row, fifth option from the left). 19

20 ตัวอย่างบทความวิชาการ
Custom animation effects: fly in and box out (Intermediate) Tip: For best results when reproducing the picture effect on this slide, you may want to use the Snap objects to other objects feature. To do so, right-click the slide background and then click Grid and Guides. Under Snap to, select Snap objects to other objects. To reproduce the picture effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout and then click Blank. On the Insert tab, in the Illustrations group, click Picture. In the Insert Picture dialog box, select a picture and then click Insert. On the slide, select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, resize or crop the picture as needed so that under Size and rotate, the Height box is set to 4” and the Width box is set to 5.33”. Resize the picture under Size and rotate by entering values into the Height and Width boxes. Crop the picture under Crop from by entering values into the Left, Right, Top, and Bottom boxes. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align to Slide. Click Align Center. Click Align Middle. On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle (first option from the left). On the slide, drag to draw a rectangle. Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: In the in the Shape Height box, enter 0.05”. In the Shape Width box, enter 10.3”. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the arrow next to Shape Fill, and then click Blue, Accent 1 (first row, fifth option from the left). Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Effects, point to Preset, and then under Presets, click Preset 8 (second row, fourth option from the left). Select the rectangle. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. Repeat this process two more times for a total of four rectangles. Drag one of the rectangles until the bottom edge of the rectangle meets the top edge of the picture. Drag another rectangle until the top edge of the rectangle meets the bottom edge of the picture. Press and hold CTRL, and then select the other two rectangles. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: In the in the Shape Height box, enter 7.8”. In the Shape Width box, enter 0.05”. Drag one of the vertical rectangles until the right edge of the rectangle meets the left edge of the picture. Drag the other vertical rectangle until the left edge of the rectangle meets the right edge of the picture. Press and hold CTRL, and then select both of the horizontal (top and bottom) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Press and hold CTRL, and then select both of the vertical (left and right) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the Animations tab, in the Animations group, click Custom Animation. Press and hold CTRL, and then select the four rectangles on the slide. In the Custom Animation task pane, do the following: Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Fly In, and then click OK. Under Modify: Fly In, in the Start list, select With Previous. Under Modify: Fly In, in the Speed list, select Medium. On the slide, select the top horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Bottom. On the slide, select the bottom horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Top. On the slide, select the left vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Right. On the slide, select the right vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Left. On the slide, select the picture. In the Custom Animation task pane, do the following: Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK. Under Modify: Box, in the Start list, select With Previous. Under Modify: Box, in the Direction list, select Out. Also in the Custom Animation task pane, select the fifth animation effect (box effect for the picture). Click the arrow to the right of the selected effect, and then click Timing. In the Fade dialog box, on the Timing tab, do the following: In the Delay box, enter 1.3. In the Speed box, enter 0.7 seconds, and then click OK. Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Basic, click Fly Out, and then click OK. Under Modify: Fly Out, in the Start list, select With Previous. Under Modify: Fly Out, in the Speed box, select Medium. Also in the Custom Animation task pane, with all four fly-out effects still selected, click the arrow to the right of the last fly-out effect, and then click Timing. In the Fly Out dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0, and then click OK. Also in the Custom Animation task pane, select the sixth animation effect (first fly-out effect). Under Modify: Fly Out, in the Start list, select On Click. On the slide, select the top horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Bottom. On the slide, select the bottom horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Top. On the slide, select the left vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Right. On the slide, select the right vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Left. Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK. Under Modify: Box, in the Direction list, select In. Click the arrow to the right of the ninth animation effect (box effect for the picture), and then click Timing. In the Box dialog box, on the Timing tab, do the following: In the Delay box, enter 0. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Linear. Click the button next to Direction, and then click Linear Down (first row, second option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 46%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Blue, Accent 1, Lighter 60% (third row, fifth option from the left). 20

21 ประโยชน์ งานวิจัยถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยสร้างความเข้าใจในทุกกลุ่มบุคคล การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยในกระบวนการจัดการทางการเกษตร การยอมรับในหน่วยงาน(คณะทรัพยากรธรรมชาติ)จากทุกกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

22 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การเผยแพร่บทความวิชาการจากรายงานวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google