งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. แผนที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาล เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. แผนที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาล เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 แผนที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาล เชียงใหม่

3 LOGO

4

5

6 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 www.abcm.ac.th คุณครูจุฑารัตน์ เดช วงศ์ญา

7 LOGO โรงเรียนอนุบาล เชียงใหม่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการวิจัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ )  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง My lovely school  จำนวน 4 แผน  เวลา 10 ชั่วโมง

8 LOGO โรงเรียนอนุบาล เชียงใหม่ สาระสำคัญ การพูด วาดภาพ หรือเขียนนำเสนอ ข้อมูลข่าวสาร การแนะนำโรงเรียนของตนเองโดยใช้ กระบวนการวิจัย เป็นการค้นพบ ข้อมูล ค้นคว้าและเรียบเรียงการใช้ภาษา นำเสนอ เพื่อการสื่อสารใน ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และมีประสิทธิภาพ

9 LOGO โรงเรียนอนุบาล เชียงใหม่ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบ ยอดและความคิดเห็นในเรื่อง ต่างๆ โดยการพูดและเขียน  ตัวชี้วัด ต 1.3 ป.4/1 พูด / เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ตนเองและเรื่องใกล้ตัว ต 1.3 ป.4/2 พูด / วาดภาพ แสดงความสัมพันธ์ ของสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวจากที่ฟัง หรืออ่าน ต 1.3 ป.4/3 พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว

10 LOGO สาระการเรียนรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนอนุบาล เชียงใหม่ พูดและเขียน เรื่องราว เกี่ยวกับเรื่อง ใกล้ตัว การพูด การ เขียนและ การใช้ กระบวนการ วิจัยในการ เรียนรู้ 1. ใฝ่เรียนรู้ 2. มุ่งมันใน การทำงาน 3. มีวินัย

11 LOGO โรงเรียนอนุบาล เชียงใหม่ Vocabulary : directions / prepositions / verbs Grammar : present tense, past tense Function : May I introduce our school? Culture : Greeting, Leave – taking. สาระการเรียนรู้

12 LOGO แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย กระบวนการวิจัย 1. ขั้นตั้ง คำถาม 2. ขั้นเตรียมการค้นหาคำตอบ 3. ขั้นดำเนินการค้นหาและ ตรวจสอบคำตอบ 4. ขั้นสรุปผลและนำเสนอ ผลการศึกษา

13 LOGO 1. ขั้นตั้งคำถาม. สำรวจ สถานที่จริง (KWL). หมวก 6 ใบ กิจกรรม. ประเด็น คำถาม - Want to know. - What is the answer. - Where do you get the information? - How do you get the answer.. คำถามวิจัย โรงเรียนอนุบาล เชียงใหม่

14 LOGO

15

16

17 2. ขั้นเตรียมการค้นหาคำตอบ. การแนะนำ แหล่ง เรียนรู้. การเรียน คำศัพท์ที่ เกี่ยวข้อง ในการเก็บ ข้อมูล กิจกรรม. การ วางแผน การศึกษา ค้นคว้า คำตอบ โรงเรียนอนุบาล เชียงใหม่

18 LOGO

19 โรงเรียนอนุบาล เชียงใหม่ 3. ขั้นดำเนินการค้นหาและ ตรวจสอบคำตอบ. เรียนรู้ คำศัพท์. Role play กิจกรรม. การจัดทำ ปฏิทินการ ดำเนินงาน. การกำกับการ ปฏิบัติงาน. แบบบันทึก ข้อมูล - การสัมภาษณ์ (Note taking) - วิธีการ Note taking จากการสำรวจ - การอ่านจากเอกสาร. การนำเสนอ ผลงาน

20 LOGO

21 โรงเรียนอนุบาล เชียงใหม่ 4. ขั้นสรุปและนำเสนอผล การศึกษา. ทบทวน การทำงาน. กลุ่ม นำเสนอ ผลงาน สรุปผล การศึกษา กิจกรรม. นำเสนอผล การศึกษา ด้วย กระบวนการ วิจัย หลากหลาย รูปแบบ. ต่อยอด การวิจัยครั้ง ต่อไป

22 LOGO

23 ภาพความสำเร็จ

24 LOGO

25 www.themegallery.com E - Book 321 โรงเรียนอนุบาล เชียงใหม่

26 LOGO

27

28

29 www.abcm.ac.th


ดาวน์โหลด ppt LOGO. แผนที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาล เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google