งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัย เรื่อง ผลการใช้แบบฝึก เขียนตัวอักษรเพื่อพัฒนา ด้านการเขียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัย เรื่อง ผลการใช้แบบฝึก เขียนตัวอักษรเพื่อพัฒนา ด้านการเขียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานวิจัย เรื่อง ผลการใช้แบบฝึก เขียนตัวอักษรเพื่อพัฒนา ด้านการเขียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

3 ** ความเป็นมาของ ปัญหา ** การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่าง - ประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เขียนตัวอักษรไม่ ถูกต้อง โดยเขียนตัวกลับด้าน เช่น abcd f j pq s z ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนเขียนตัวอักษรได้ ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงได้ทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้น

4 2 จุดประสงค์ : เพื่อศึกษา พัฒนาการในการเขียน ตัวอักษรโดยใช้แบบฝึก เขียนตัวอักษร เขียนตัวอักษร สมมติฐาน : นักเรียนที่ ได้รับการฝึก โดยใช้แบบ ฝึกเขียนตัวอักษร มี พัฒนาการในด้านการ เขียน ตัวอักษร ตัวอักษร ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนตัวอักษร ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 2. แบบฝึกการเขียน ตัวอักษรสามารถ พัฒนาด้านการเขียน ตัวอักษรของ นักเรียน 3. ได้รูปแบบของแบบฝึกการ เขียนตัวอักษรที่ ถูกวิธี

5 3 ขอบเขตงานวิจัย กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 12 คน จำนวน 12 คน ตัวแปรอิสระ : แบบฝึกเขียนตัวอักษร ตัวแปรตาม : พัฒนาการด้านการเขียนตัวอักษร ระยะเวลา : 4 สัปดาห์ เนื้อหา : ตัวอักษรภาษาอังกฤษ แบบตัวพิมพ์เล็ก ที่นักเรียนมักเขียนผิด ที่นักเรียนมักเขียนผิด นิยามศัพท์เฉพาะ : แบบฝึกเขียนตัวอักษร มีลักษณะเป็น แบบฝึก ที่มีตัวอักษรที่นักเรียนเขียนไม่ถูกต้อง จำนวน 10 ตัวอักษร โดยแบ่งเป็นตัวอักษร พิมพ์เล็ก มีจำนวน 6 ชุด พัฒนาการด้านการเขียนตัวอักษร หมายถึง ความสามารถ ด้านการเขียนภาษาอังกฤษแบตัวพิมพ์ เล็กที่ถูกต้อง ด้านการเขียนภาษาอังกฤษแบตัวพิมพ์ เล็กที่ถูกต้อง

6 ขั้นเตรียม : - ศึกษาปัญหาผู้เรียน - ศึกษาเอกสาร ตำรา ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง - คัดเลือกนักเรียนที่มี คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด ขั้นเสร้าง : ขั้นเสร้าง : - เขียนแผนการสอน เพื่อแก้ปัญหา - สร้างแบบทดสอบ ก่อนและหลังฝึก - สร้างแบบฝึกเขียน ตัวอักษร ขั้นทดลอง : ขั้นทดลอง : - นำแบบทดสอบ ไปใช้กับผู้เรียนใน ภาคเรียนที่ 2 / 2546 - นำแบบฝึกเขียนตัว อักษรไปใช้กับผู้เรียน ในภาคเรียนที่ 2 / 2546 - เก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล : - ใช้สถิติร้อยละในการ วิเคราะห์ข้อมูลก่อนและ หลังการใช้แบบฝึก เกณฑ์การประเมินผลงาน : - ทุกแบบฝึกหัด คะแนนเต็ม 10 คะแนน หักจุดที่ผิด จุดละ 1 คะแนน *** วิธีการดำเนินการวิจัย

7 แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนตัวอักษรก่อนและหลังฝึกเขียน จากตารางพบว่า นักเรียนที่ได้รับการฝึกโดยใช้ แบบฝึกการเขียนตัวอักษรมี พัฒนาการด้านการเขียนตัวอักษร ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐานที่ตั้งไว้ คะแนนเต็ม จำนวนนักเรียน


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัย เรื่อง ผลการใช้แบบฝึก เขียนตัวอักษรเพื่อพัฒนา ด้านการเขียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google