งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายเรื่องน่ารู้จาก พระไตรปิฎกนำ ข้อคิดที่ได้ ไป ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายเรื่องน่ารู้จาก พระไตรปิฎกนำ ข้อคิดที่ได้ ไป ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

2

3 อธิบายเรื่องน่ารู้จาก พระไตรปิฎกนำ ข้อคิดที่ได้ ไป ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เป็นที่รวบรวมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่จัดเป็นหมวดหมู่แล้ว โดยนัยนี้ ไตรปิฎกจึงแปลว่า คัมภีร์ที่บรรจุพุทธพจน์ ( และเรื่องราวชั้นเดิมของพระพุทธศาสนา ) ๓ ชุด หรือ ประ มวลแห่งคัมภีร์ที่รวบรวมพระธรรมวินัย ๓ หมวด กล่าวคือ วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก และอภิธรรมปิฎก

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ในสมัยพระพุทธเจ้า เรียกว่า พรหมจรรย์ จดจำกันมาโดยวิธีมุขปาฐะ ( ปากเปล่า )

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หลังปรินิพพาน เรียกว่า พระธรรมวินัย พระสงฆ์จึงจัดให้มีการสังคายนารวบรวม หลักคำสอนเป็นหมวดหมู่และจารึกเป็น ลายลักษณ์อักษรภาษาบาลีลงในใบลาน

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า โดยพระรักขิตมหาเถระเป็นประธาน ทำการ สังคายนาที่ประเทศศรีลังกาในพุทธศตวรรษ ที่ 5( พ. ศ.450) แต่นั้นจึงเรียนว่า พระไตรปิฎก

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ในประเทศไทย ได้พิมพ์ เป็นภาษาบาลี อักษรไทยเป็นครั้งแรก ใน สมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อพ. ศ. ๒๔๓๑

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สมัยรัชกาลที่ ๘ ได้เริ่มแปล จากภาษาบาลี เป็นภาษาไทย

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า แปลสำเร็จในสมัยรัชกาลที่ ๙ ได้พิมพ์เป็น ครั้งแรกในงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ เมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๐

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พระสุตตันตปิฎก มีเนื้อหาเป็นพระธรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่บุคคลในเหตุการณ์ และสถานที่ต่างๆ

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า จูฬกัมมวิภังคสูตร พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงพ. ศ. ๒๕๒๕เล่ม ๑๔

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ว่าด้วยกรรมของสรรพสัตว์จาก อดีตชาติที่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า วิภังคสูตรข้อที่ 35 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย พระไตรปิฎก เล่มที่ 14 อุปริปัณณาสก์

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ณ เชตวนาราม

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลร้ายผลดี 7 คู่ เนื่องมาจากกรรม คือการกระทำของ สัตว์

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า มีอายุน้อย ฆ่าสัตว์ มีอายุยืน ไม่ฆ่าสัตว์

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า มีโรคมาก เบียดเบียนสัตว์ มีโรคน้อย ไม่เบียดเบียนสัตว์

19 ครูศรีวรรณ ปานสง่า มีโภคทรัพย์น้อย ไม่ให้ทาน มีโภคทรัพย์มาก ให้ทาน

20 ครูศรีวรรณ ปานสง่า มีผิวพรรณทราม ขี้โกรธ มีผิวพรรณดี ไม่ขี้ โกรธ

21 ครูศรีวรรณ ปานสง่า มีศักดาน้อย มักริษยา มีศักดามาก ไม่มักริษยา

22 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เกิดในตระกูลต่ำ กระด้างถือตัว ไม่อ่อนน้อม เกิดในตระกูลสุง ไม่กระด้างถือตัว แต่รู้จักอ่อนน้อม

23 ครูศรีวรรณ ปานสง่า มีปัญญาทราม ไม่เข้า ไปหาสมณพราหมณ์ ไต่ ถามเรื่องกุศล อกุศล ปัญญาดี เข้าไปหา สมณพราหมณ์ ไต่ถาม เรื่องกุศล อกุศล


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายเรื่องน่ารู้จาก พระไตรปิฎกนำ ข้อคิดที่ได้ ไป ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google