งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์และ สยามวงศ์สมัยอยุธยา สมัยพระบรมราชาธิราชที่ 2 ( เจ้าสามพระยา ) พ. ศ. 1967 เริ่มมีคณะสงฆ์จากอยุธยา และกลุ่ม แคว้นใกล้เคียงไปบวชใหม่และศึกษาธรรมวินัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์และ สยามวงศ์สมัยอยุธยา สมัยพระบรมราชาธิราชที่ 2 ( เจ้าสามพระยา ) พ. ศ. 1967 เริ่มมีคณะสงฆ์จากอยุธยา และกลุ่ม แคว้นใกล้เคียงไปบวชใหม่และศึกษาธรรมวินัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์และ สยามวงศ์สมัยอยุธยา สมัยพระบรมราชาธิราชที่ 2 ( เจ้าสามพระยา ) พ. ศ. 1967 เริ่มมีคณะสงฆ์จากอยุธยา และกลุ่ม แคว้นใกล้เคียงไปบวชใหม่และศึกษาธรรมวินัย อยู่ศรีลังกา กลับมานำพระเถระจากลังกามาด้วย 2 รูป และเผยแผ่พุทธศาสนา และคนไทยเรียก พระสงฆ์สายนี้ว่า “ คณะป่าแก้ว ” เกิด พระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ในดินแดนไทย พ. ศ. 2295 สมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐ์ ได้ นิมนต์พระอุบาลีเถระและพระอริยมุนีเถระ พร้อม พระติดตามอีก 16 รูป ไปช่วยฟื้นฟู พระพุทธศาสนาที่ลังกา เกิดพระพุทธศาสนา นิกายสยามวงศ์ในประเทศลังกา

2 พระพุทธศาสนาสมัยกรุงธนบุรี พ. ศ. 2310-2325 เกิดปรัชญาการเมืองแบบพระราชาคือมหาชน สมมติแตกต่างจากพระราชาคือ เทวราชา สมัย อยุธยา จัดสังฆมณฑล พ. ศ. 2311 ณ วัดบางหว้าใหญ่ คือวัดระฆังโฆสิตาราม ในปัจจุบัน ทรงบูรณะพระอารามต่างๆกว่า 200 แห่ง พร้อม กับให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามพระธรรม วินัยของพระสงฆ์ “ ถ้าพระผู้เป็นเจ้าทั้งปวงมศีล คุณบริบูรณ์ในพระพุทธศาสนาแล้ว แม้นจะ ปรารถนามังสะรุธิระ ( เลือด ) ของโยม โยมก็ อาจจะเชือดเนื้อแลโลหิตออกมาบำเพ็ญทาน ได้ ” บำรุงการเล่าเรียนพระไตรปิฎก มีการตั้งรางวัล เป็นแรงจูงใจให้พระสงฆ์

3 อาคารท้องพระโรงภายในพระราชวังเดิม ของสมเด็จพระเจ้าตากสิน

4 ที่ประทับเก๋งคู่ที่ประทับของสมเด็จ พระเจ้าตากสิน

5 พระพุทธศาสนาสมัยกรุงธนบุรี พ. ศ. 2310-2325 ( ต่อ ) รวบรวมพระไตรปิฎก และคัมภีร์วิสทธิมรรค ชำระพระอลัชชี ปฏิบัติสมาธิวิปัสสนา และทรงพระราช นิพนธ์หนังสือธรรมะเรื่องสั้น เรื่อง “ ลักษณะ บุญ ” ที่อธิบายลักษณะการปฏิบัติธรรมขั้น สูง “ สมุดภาพไตรภูมิฉบับหลวง ” สร้างขึ้นเมื่อปี พ. ศ. ๒๓๑๙ ปรากฏในบานแพนกของสมุดภาพ นี้ว่ามีรับสั่งให้พระยาศรีธรรมธิราช จัดพระสมุด เนื้อดี ส่งให้ช่างเขียนไปเขียนสมุดภาพไตรภูมิ บุราณ ฉบับหลวง ที่วัดบางว้าใหญ่ เพื่อให้ สมเด็จพระสังฆราช ( ศรี ) ทรงกำกับดูแลการ เขียน บอกเรื่อง และคัดข้อความภาษาบาลี ประกอบไว้ให้ชัดเจน

6 ภาพบางตอนในสมุดภาพไตรภูมิ ฉบับหลวง


ดาวน์โหลด ppt พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์และ สยามวงศ์สมัยอยุธยา สมัยพระบรมราชาธิราชที่ 2 ( เจ้าสามพระยา ) พ. ศ. 1967 เริ่มมีคณะสงฆ์จากอยุธยา และกลุ่ม แคว้นใกล้เคียงไปบวชใหม่และศึกษาธรรมวินัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google