งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 3 ซีดีรอมชุดนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจ หรือผู้ ที่ต้องการศึกษา เรื่องราวของวรรณคดีในสมัย อยุธยาปลาย ซีดีรอมชุดนี้ จะทำให้ได้รู้ถึงประวัติผู้แต่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 3 ซีดีรอมชุดนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจ หรือผู้ ที่ต้องการศึกษา เรื่องราวของวรรณคดีในสมัย อยุธยาปลาย ซีดีรอมชุดนี้ จะทำให้ได้รู้ถึงประวัติผู้แต่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 3 ซีดีรอมชุดนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจ หรือผู้ ที่ต้องการศึกษา เรื่องราวของวรรณคดีในสมัย อยุธยาปลาย ซีดีรอมชุดนี้ จะทำให้ได้รู้ถึงประวัติผู้แต่ง และเนื้อเรื่องของโคลงชะลอพระ - พุทธไสยาสย์ สามารถให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ และรู้จักภาษาไทย มากขึ้น ณ โอกาสนี้ขอขอบคุณ ครูวราภรณ์ ปรีเจริญ ที่ให้คำปรึกษาแนะนำ ครูสมาน โตรุ่ง ที่ให้ใช้ ห้องคอมพ์ในการทำงานครั้งนีห้องสมุด โรงเรียน บางบ่อวิทยาคม ที่ให้ค้นคว้าหาข้อมูล

4 4

5 5 ผู้จัดทำ

6 6

7 7 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระนามเดิมว่าฟ้าพร เป็นพระราชโอรสขอสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือและเป็นพระ อนุชาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ เมื่อสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวท้ายสระเสด็จสวรรคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรม โกศ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลใน ขณะนั้นได้ทำศึกกลางเมืองกับเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าบร เมศ พระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ เจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าบรเมศ ถูกสำเร็จโทษ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมโกศขึ้นเสวย ราชย์ เมื่อ พ. ศ. ๒๒๗๕ เสด็จสวรรคต เมื่อ พ. ศ. ๒๓๐๑ ปรากฏหลักฐานใน ฉบับสมุดไทย เรื่อง ชะลอ พระพุทธไสยาสย์วัดป่าโมก ซึ่งได้มาจากกรมเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีว่าสมเด็จพระ เจ้าหัวบรมโกศทรงพระราชนิพนธ์โคลงเรื่องอื่นอีกรวม ทั้งหมด ๖ เรื่อง คือ

8 8 เรื่องชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก พาลี สอนน้อง ทศรถสอนพระราม ราชสวัสดิ์ ราชาณุวรรตและประดิษฐ์พพระร่วง รา ชาณุวรรต แต่งเป็นโคลงสี่สุภาพ ๑๒๘ บท มีเนื้อเรื่องเช่นเดียวกับราชสวัสดิ์ ประดิษฐ์ พระร่วง แต่งเป็นโคลงสี่สุภาพ ๕๕บทมี เนื้อเรื่องคล้ายสุภาษิตพระร่วง

9 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทรง พระราชนิพนธ์โคลงเรื่องนี้ขณะดำรง ตำแหน่งพระมหาอุปราชในรัชกาลสมเด็จ พระเจ้าอยู่ท้ายสระ ซึ่งเป็นพระเชษฐา มูลเหตุที่ทรงพระราชนิพนธ์มีว่า ตลิ่งหน้า พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดป่าโมก เมืองอ่างทอง ถูกน้ำกัดเซาะพังเข้าไป มาก พระอธิการเจ้าอาวาสร้องเรียนมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระมีรับสั่งให้ พระราชสงครามเป็นแม่กองรวบรวม ประชาชนผู้มีศรัทธา ช่วยกันชะลอ เคลื่อนย้ายพระพุทธรูป สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวบรมโกศ

10 10 ซึ่งเป็นพระมหาอุปราชทรงคัดค้าน เกรงพระพุทธรูปจะชำรุด แต่พระราช สงครามกราบทูลยืนยันจะชะลอให้ได้ และขอถวายชีวิตถ้าองค์พระเป็น อันตราย

11 11

12 12 เพื่อบันทึกเหตุการณ์มหัศจรรย์ ที่ สามารถชะลอพระพุทธรูปองค์มหึมาได้ โดยไม่เป็นอันตรายและเพื่อเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ

13 13 เริ่มต้นกล่าวถึงน้ำกัดเซาะเขื่อนด้านตะวันตก ของพระพุทธไสยาสน์ ถึงแม้ทางวัดจะจัด การ แก้ไขก็ไม่ได้ผล พระอธิการจึงถวายพระพร รายงานมายังพระเจ้าแผ่นดิน มีพระโองการให้ พระราชสงครามจัดการชะลอพระให้พ้นน้ำ พระ ราชสงครามตะเฆ่รององค์พระแล้วกราบบังคมทูล พระเจ้าแผ่นดิน และป่าวร้องให้ข้าราชการและ ประชาชนช่วยกันชะลอพระไปยังที่ประดิษฐาน ใหม่ได้ปลอดภัย จากนั้นกล่าวถึงการสร้าง พระ - วิหาร ศาลาการเปรียญ พระอุโบสถ พระเจดีย์ เสนาะสงฆ์ ตอนสุดท้ายอัญเชิญพระพระพุทธรูป ปางต่างๆ ให้ทรงอภิบาลพระเจ้าแผ่นดิน

14 14

15 15

16 16 บรรณานุกรม หนังสือสมบูรณ์แบบ ท ๐๓๑ การเรียนประวัติ วรรณคดี ๑

17 17 - คุณครู สมาน โตรุ่ง ที่ให้คำแนะนำใน การทำงานในครั้งนี้เพื่อทำให้งานสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี - ห้องสมุดโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมที่ให้ ความรู้และข้อมูล - คุณครู วราภรณ์ ปรีเจริญที่คอยให้ คำแนะนำ และให้คำที่ปรึกษา

18 18


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 3 ซีดีรอมชุดนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจ หรือผู้ ที่ต้องการศึกษา เรื่องราวของวรรณคดีในสมัย อยุธยาปลาย ซีดีรอมชุดนี้ จะทำให้ได้รู้ถึงประวัติผู้แต่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google