งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนพิธี. ศาสนาพิธี คือ หลักหรือวิธีปฏิบัติเพื่อทำบุญ ตามพิธีกรรมทางศาสนา จำแนกเป็น ๒ แบบ คือ ๑. งานมงคล ๒. งานอวมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนพิธี. ศาสนาพิธี คือ หลักหรือวิธีปฏิบัติเพื่อทำบุญ ตามพิธีกรรมทางศาสนา จำแนกเป็น ๒ แบบ คือ ๑. งานมงคล ๒. งานอวมงคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนพิธี

2 ศาสนาพิธี คือ หลักหรือวิธีปฏิบัติเพื่อทำบุญ ตามพิธีกรรมทางศาสนา จำแนกเป็น ๒ แบบ คือ ๑. งานมงคล ๒. งานอวมงคล

3 พิธีทำบุญงานมงคล คือ การทำบุญ ที่เป็นไปเพื่อ ความสุข ความเจริญแก่ชีวิต จิตใจ โดยอาศัย เหตุที่ดีงาม ไม่ ประกอบด้วยความ เศร้าโศก เช่น งานบวช งาน มงคลสมรส งาน ขึ้นบ้านใหม่ เป็น ต้น

4 ระเบียบวิธีทำบุญงานมงคล เจ้าภาพต้องเตรียมการเบื้องต้น ดังนี้ ๑. อาราธนาพระสงฆ์ ในงานมงคลนี้นิยมนิมนต์พระสงฆ์ สงฆ์จำนวน คี่ เช่น ๕ รูป ๗ รูป ๙ รูป เป็นต้น ยกเว้นงามมงคลสมรสที่ นิยมนิมนต์พระจำนวนคู่

5 ๒. เตรียมที่ตั้งพระพุทธรูปพร้อมเครื่องบูชา บางที่นิยมใช้โต๊ะหมู่ แต่บางที่ก็ใช้ หมอนรองพระพุทธรูป และดอกไม้ธูป เทียน

6 ๓. ตกแต่งบริเวณ บางที่ใช้ผ้าขาวปิดด้านหลังตรงที่พระจะนั่ง

7 ๔. อัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งบนที่บูชา เป็นพระพุทธรูปปางไหนก็ได้ ขนาด พอเหมาะ ไม่ใช่พระเครื่องที่ใช้ห้อยคอ

8 ๕. การวางด้ายสายสิญจน์ นำด้ายสายสิญจน์เวียนรอบฐาน พระพุทธรูปแล้วโยง ลงมาตรงบาตรน้ำมนต์ ข้อควรสังเกต : สายสิญจน์ที่เวียนรอบ พระพุทธรูปแล้ว ห้ามมิให้ข้าม เพราะ เท่ากับข้ามพระพุทธรูป หากจำเป็นต้อง ผ่าน ให้ลอดผ่านแทน

9 ๖. ตั้งภาชนะสำหรับทำน้ำพุทธมนต์ บางที่ก็เรียกว่า ขันน้ำมนต์ จะเป็น ขันเงิน หรือบาตร และเทียนยาว อีก หนึ่งเล่ม ควรเป็นเทียนขี้ผึ้งแท้ ไปวาง ด้านขวามือที่พระสงฆ์รูปแรกจะนั่ง

10 ๗. เตรียมอาสนะ หรือที่ปูลาดสำหรับให้ พระสงฆ์นั่ง ส่วนมากจะนิยมขอยืมจากวัดที่ไปนิมนต์ พระมาเจริญพุทธมนต์

11 ๘. เตรียมเครื่องรับรองพระสงฆ์ เช่น น้ำ กระโถน โดยวางด้านขาว มือของพระสงฆ์

12 ๙. นิมนต์พระสงฆ์มาเพื่อทำบุญ ข้อปฏิบัติ ๑. เมื่อพระสงฆ์มาถึงแล้ว ให้เจ้าภาพ นิมนต์ท่านนั่งที่อาสนะและประเคนเครื่องรับรอง ๒. เจ้าภาพจุดธูป เทียน บูชาพระ รัตนตรัย อาราธนาศีล รับศีล อาราธนาพระปริตร และ พระสงฆ์เริ่มเจริญพุทธมนต์ ทุกคนในงานพึงนั่ง ประนมมือฟังพระเจริญพุทธมนต์ด้วยความเคารพ หมายเหตุ : นิยมเรียกว่าจุดธูปเทียน แต่เวลาจุด ให้จุดเทียนก่อนโดยเริ่มจากด้านขวามือ พระพุทธรูป แล้วค่อยจุดธูป

13 พอพระสวดถึงบท “ อเสวนา จะ พา ลานํ ” ให้เจ้าภาพจุดเทียนน้ำมนต์ที่ บาตร แล้วประเคนบาตรต่อประธานสงฆ์ พอพระสวดถึงบท “ พาหุง สะหัสสะ มะภินิมมิตะ ” ก็เริ่มตักบาตร และกล่าว คำถวายภัตตาหารเมื่อท่านสวดเสร็จ แล้ว

14 เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จ ก็จะอนุโมทนา ให้พร โดยเริ่มคำว่า “ ยถา...” เจ้าภาพ กรวดน้ำรับพร จากนั้นพระสงฆ์ก็จะ พรหมน้ำมนต์ให้ เป็นอันเสร็จพิธี

15 พิธีทำบุญงานอวมงคล คือ การทำบุญด้วยเหตุที่ ประกอบด้วยความเศร้าโศก เช่น งาน ศพ งานทำบุญอุทิศ เป็นต้น

16 ระเบียนวิธีทำบุญงานอวมงคล ส่วนใหญ่คล้ายกับงานมงคล แต่มีข้อ แตกต่างคือ ๑. การอาราธนาพระสงฆ์ นิยมนิมนต์ พระสงฆ์จำนวน คู่ เช่น ๔ รูป ๖ รูป ๘ รูป หรือ ๑๐ รูป เป็นต้น

17 ๒. ไม่ใช่คำว่า “ เจริญพระพุทธมนต์ ” แต่ ใช้คำว่า “ สวดพระพุทธมนต์ ” แทน ๓. เตรียมสายโยง หรือสายภูษา ต่อจาก ศพไว้เพื่อใช้บังสุกุล ( จะใช้สายสิญจน์ก็ ได้แต่ไม่เรียกว่าสายสิญจน์ ) ๔. ข้อปฏิบัติในวันทำบุญ เหมือนกันกับ งานมงคล แต่หลังจากพระสงฆ์ฉันเสร็จ จะนิยมบังสุกุลก่อน และอนุโมทนาให้ พรภายหลัง เป็นอันเสร็จพิธี หมายเหตุ : ไม่ให้ข้ามสายโยง เช่นเดียวกับงานมงคล

18 หลังจากเสร็จพิธี ไม่ว่าจะเป็นงานมงคล หรือ งานอวมงคล เจ้าภาพควรนำส่งพระสงฆ์ที่จะ เดินทางกลับวัดด้วย เพื่อแสดงความเคารพ เจ้าภาพจึงควรนั่งลง ประนมมือ เวลาพระสงฆ์เดินผ่าน หวังว่าจะประโยชน์จากสื่อการสอนชุดนี้ไม่ มากก็น้อยนะครับ

19 ธ ทรงเป็นชาวพุทธ ตัวอย่างที่ดี ขอพระองค์พระเจริญ จัดทำโดย พระสุมิตรชา ฐานวโร วัดมหาวนาราม พระ อารามหลวง


ดาวน์โหลด ppt ศาสนพิธี. ศาสนาพิธี คือ หลักหรือวิธีปฏิบัติเพื่อทำบุญ ตามพิธีกรรมทางศาสนา จำแนกเป็น ๒ แบบ คือ ๑. งานมงคล ๒. งานอวมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google