งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนพิธี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนพิธี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนพิธี

2 ศาสนาพิธี คือ หลักหรือวิธีปฏิบัติเพื่อทำบุญตามพิธีกรรมทางศาสนา จำแนกเป็น ๒ แบบ คือ ๑. งานมงคล ๒. งานอวมงคล

3 พิธีทำบุญงานมงคล คือ การทำบุญ ที่เป็นไปเพื่อความสุข ความเจริญแก่ชีวิตจิตใจ โดยอาศัยเหตุที่ดีงาม ไม่ ประกอบด้วยความเศร้า โศก เช่น งานบวช งาน มงคลสมรส งานขึ้นบ้าน ใหม่ เป็นต้น

4 ระเบียบวิธีทำบุญงานมงคล
เจ้าภาพต้องเตรียมการเบื้องต้น ดังนี้ ๑. อาราธนาพระสงฆ์ ในงานมงคลนี้นิยมนิมนต์พระสงฆ์สงฆ์จำนวน คี่ เช่น ๕ รูป ๗ รูป ๙ รูป เป็นต้น ยกเว้นงามมงคลสมรสที่นิยมนิมนต์ พระจำนวนคู่

5 ๒. เตรียมที่ตั้งพระพุทธรูปพร้อมเครื่องบูชา
บางที่นิยมใช้โต๊ะหมู่ แต่บางที่ก็ใช้หมอนรองพระพุทธรูป และ ดอกไม้ธูป เทียน

6 ๓. ตกแต่งบริเวณ บางที่ใช้ผ้าขาวปิดด้านหลังตรงที่พระจะนั่ง

7 ๔. อัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งบนที่บูชา เป็นพระพุทธรูปปางไหนก็ได้ ขนาดพอเหมาะ ไม่ใช่พระ เครื่องที่ใช้ห้อยคอ

8 ๕. การวางด้ายสายสิญจน์ นำด้ายสายสิญจน์เวียนรอบฐานพระพุทธรูปแล้วโยง ลงมา ตรงบาตรน้ำมนต์ ข้อควรสังเกต : สายสิญจน์ที่เวียนรอบพระพุทธรูปแล้ว ห้ามมิให้ ข้าม เพราะเท่ากับข้ามพระพุทธรูป หากจำเป็นต้องผ่าน ให้ลอด ผ่านแทน

9 ๖. ตั้งภาชนะสำหรับทำน้ำพุทธมนต์ บางที่ก็เรียกว่า ขันน้ำมนต์ จะเป็นขันเงิน หรือบาตร และ เทียนยาว อีกหนึ่งเล่ม ควรเป็นเทียนขี้ผึ้งแท้ ไปวางด้านขวามือที่ พระสงฆ์รูปแรกจะนั่ง

10 ๗. เตรียมอาสนะ หรือที่ปูลาดสำหรับให้พระสงฆ์นั่ง ส่วนมากจะนิยมขอยืมจากวัดที่ไปนิมนต์พระมาเจริญพุทธ มนต์

11 ๘. เตรียมเครื่องรับรองพระสงฆ์ เช่น น้ำ กระโถน โดยวางด้านขาวมือของพระสงฆ์

12 ๙. นิมนต์พระสงฆ์มาเพื่อทำบุญ ข้อปฏิบัติ ๑
๙. นิมนต์พระสงฆ์มาเพื่อทำบุญ ข้อปฏิบัติ ๑. เมื่อพระสงฆ์มาถึงแล้ว ให้เจ้าภาพนิมนต์ท่านนั่งที่ อาสนะและประเคนเครื่องรับรอง ๒. เจ้าภาพจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล รับศีล อาราธนาพระปริตร และพระสงฆ์เริ่มเจริญพุทธ มนต์ ทุกคนในงานพึงนั่งประนมมือฟังพระเจริญพุทธมนต์ด้วยความ เคารพ หมายเหตุ : นิยมเรียกว่าจุดธูปเทียน แต่เวลาจุด ให้จุดเทียนก่อนโดย เริ่มจากด้านขวามือพระพุทธรูป แล้วค่อยจุดธูป

13 พอพระสวดถึงบท “อเสวนา จะ พาลานํ” ให้เจ้าภาพจุดเทียน น้ำมนต์ที่บาตร แล้วประเคนบาตรต่อประธานสงฆ์ พอพระสวดถึงบท “พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะ ” ก็เริ่มตัก บาตร และกล่าวคำถวายภัตตาหารเมื่อท่านสวดเสร็จแล้ว

14 เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จ ก็จะอนุโมทนาให้พร โดยเริ่มคำว่า “ ยถา
เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จ ก็จะอนุโมทนาให้พร โดยเริ่มคำว่า “ ยถา...” เจ้าภาพกรวดน้ำรับพร จากนั้นพระสงฆ์ก็จะพรหมน้ำมนต์ ให้ เป็นอันเสร็จพิธี

15 พิธีทำบุญงานอวมงคล คือ การทำบุญด้วยเหตุที่ประกอบด้วยความเศร้าโศก เช่น งานศพ งานทำบุญอุทิศ เป็นต้น

16 ระเบียนวิธีทำบุญงานอวมงคล
ส่วนใหญ่คล้ายกับงานมงคล แต่มีข้อแตกต่างคือ ๑. การอาราธนาพระสงฆ์ นิยมนิมนต์ พระสงฆ์จำนวน คู่ เช่น ๔ รูป ๖ รูป ๘ รูป หรือ ๑๐ รูป เป็นต้น

17 ๒. ไม่ใช่คำว่า “เจริญพระพุทธมนต์” แต่ใช้คำว่า “สวดพระพุทธ มนต์” แทน ๓
๒. ไม่ใช่คำว่า “เจริญพระพุทธมนต์” แต่ใช้คำว่า “สวดพระพุทธ มนต์” แทน ๓. เตรียมสายโยง หรือสายภูษา ต่อจากศพไว้เพื่อใช้บังสุกุล (จะใช้ สายสิญจน์ก็ได้แต่ไม่เรียกว่าสายสิญจน์) ๔. ข้อปฏิบัติในวันทำบุญ เหมือนกันกับงานมงคล แต่หลังจาก พระสงฆ์ฉันเสร็จจะนิยมบังสุกุลก่อน และอนุโมทนาให้พรภายหลัง เป็นอันเสร็จพิธี หมายเหตุ : ไม่ให้ข้ามสายโยง เช่นเดียวกับงานมงคล

18 หลังจากเสร็จพิธี ไม่ว่าจะเป็นงานมงคล หรืองานอวมงคล เจ้าภาพควรนำส่ง พระสงฆ์ที่จะเดินทางกลับวัดด้วย เพื่อแสดงความเคารพ เจ้าภาพจึงควรนั่งลงประนมมือ เวลาพระสงฆ์เดินผ่าน หวังว่าจะประโยชน์จากสื่อการสอนชุดนี้ไม่มากก็น้อยนะครับ

19 ธ ทรงเป็นชาวพุทธตัวอย่างที่ดี ขอพระองค์พระเจริญ
จัดทำโดย พระสุมิตรชา ฐานวโร วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง


ดาวน์โหลด ppt ศาสนพิธี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google