งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการ ประเมินข้าราชการครูให้มีวิทย ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ นายสำเริง นวลปาน ตำแหน่ง ประธานกรรมการ นายสุเทพ เทพบุรี ตำแหน่ง กรรมการ นายสมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการ ประเมินข้าราชการครูให้มีวิทย ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ นายสำเริง นวลปาน ตำแหน่ง ประธานกรรมการ นายสุเทพ เทพบุรี ตำแหน่ง กรรมการ นายสมพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการ ประเมินข้าราชการครูให้มีวิทย ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ นายสำเริง นวลปาน ตำแหน่ง ประธานกรรมการ นายสุเทพ เทพบุรี ตำแหน่ง กรรมการ นายสมพร ญาณสูตร ตำแหน่ง กรรมการและเลขา

2 ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติส่วนตัว นางต้องจิต ช่วยรักษ์ ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรม ราช ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เอกภาษาอังกฤษ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง เอก หลักสูตรการสอน

3 ประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546 – 31 มีนาคม 2553 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งครูคศ.1 โรงเรียนวัดมุข ธารา

4 งานที่ได้รับมอบหมาย ปี 2552  ปฏิบัติราชการแทนผู้บริหารโรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  ผู้ช่วยกลุ่มงานบริหารบุคคล  งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  งานด้านธุรการและสารบรรณ  งานประสานงานกรรมการสถานศึกษา ปี 2553  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวนผู้เรียน 175 คน  จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 28 คน  จัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 จำนวน 28 คน  งานวัดผลประเมินผล  เจ้าหน้าที่ดำเนินการอาหารกลางวัน  เจ้าหน้าที่ตรวจรับ - จ่าย พัสดุประจำปี

5 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพ การมีวินัย  การบริหารงานและการตรงต่อเวลา  ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน  การประพฤติตนตามระเบียบวินัย การประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี  การไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ  ความซื่อสัตย์และความเมตตา  ความวิริยะอุตสาหะและความเสียสละ

6 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม  การเคารพสิทธิ์ผู้อื่น  การใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ  การพัฒนาวิชาชีพ  การปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพด้วยความ เสียสละ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพ (2)

7 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ได้จัดทำสื่อนวัตกรรม  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คำศัพท์ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Preposition of Place ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการ สอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สร้างขึ้นโดย กำหนดเนื้อหาวัตถุประสงค์ซึ่งผู้เรียน สามารถศึกษาเนื้อหาและประมวลผลได้ด้วย ตนเอง ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ซึ่งมีการ เสริมแรงเป็นระยะโดยการเฉลยคำตอบให้ ทันที โดยกำหนดเนื้อหาที่แบ่งเป็นตอน ย่อยๆโดยเสนอเนื้อหาที่ละน้อย มีคำถามให้ ผู้เรียนคิด ทำกิจกรรมหรือตอบคำถามและ เฉลยได้ทันที

8 ด้านที่ 3 ด้านผลการ ปฏิบัติงาน  จากการที่ได้นำนวัตกรรมการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คำศัพท์วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง Preposition of Place ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการ เปรียบเทียบผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเพิ่มขึ้นในวิชาภาษาอังกฤษและมี ความสุขในการร่วมกิจกรรม

9 ขอขอบพระคุ ณ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการ ประเมินข้าราชการครูให้มีวิทย ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ นายสำเริง นวลปาน ตำแหน่ง ประธานกรรมการ นายสุเทพ เทพบุรี ตำแหน่ง กรรมการ นายสมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google