งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. ๑. วันมาฆบูชา ( วัน เพ็ญ เดือน๓ ) ๒. ๒. วิสาขบูชา ( วันน เพ็ญ เดือน๖ ) ๓. ๓. อัฏฐมีบูชา ( แรม๘ ค่ำ เดือน๖ ) ๔. อาสาฬหบูชา ( วันเพ็ญ เดือน๘ ๕. วันธรรมสวนะหรือวันพระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. ๑. วันมาฆบูชา ( วัน เพ็ญ เดือน๓ ) ๒. ๒. วิสาขบูชา ( วันน เพ็ญ เดือน๖ ) ๓. ๓. อัฏฐมีบูชา ( แรม๘ ค่ำ เดือน๖ ) ๔. อาสาฬหบูชา ( วันเพ็ญ เดือน๘ ๕. วันธรรมสวนะหรือวันพระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑. ๑. วันมาฆบูชา ( วัน เพ็ญ เดือน๓ ) ๒. ๒. วิสาขบูชา ( วันน เพ็ญ เดือน๖ ) ๓. ๓. อัฏฐมีบูชา ( แรม๘ ค่ำ เดือน๖ ) ๔. อาสาฬหบูชา ( วันเพ็ญ เดือน๘ ๕. วันธรรมสวนะหรือวันพระ ( แรม๘, ๑๕ ค่ำ ขึ้น๘, ๑๕ ค่ำ )

2 เป็นวันที่มีการประชุมที่ประกอบด้วยองค์ ๔ หรือ เรียกว่า “ จตุรงคสันนิบาต ” เกิดขึ้นที่วัดเวฬุวัน ๓. พระสงฆ์สาวกจำนวน ๑, ๒๕๐ รูป มา ประชุม ๒. พระสงฆ์ล้วนเป็นเอหิภิกขุ ( พระพุทธเจ้า บวชให้ ) ๔. ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์

3 วันที่ ๓ เหตุการณ์เกิดตรงกันเป็น อัศจรรย์ แต่ต่างปีกัน ๑. วันประสูติ ๒. วันตรัสรู้ ๓. วันปรินิพพาน

4 อุปกรณ์ที่ใช้ เป็นวันที่ถวายพระเพลิง หลังจากปรินิพพาน ๗ วัน ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖

5

6 วัน พระ เป็นวันประชุมถือศีล ฟังธรรมในพระพุทธศาสนา วันพระ ๑ เดือน มี ๔ วัน คือ ๑ วันขึ้น ๘ ค่ำ ๒ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ วันแรม ๘ ค่ำ ๓ ๔ วันแรม ๑๕ ค่ำ


ดาวน์โหลด ppt ๑. ๑. วันมาฆบูชา ( วัน เพ็ญ เดือน๓ ) ๒. ๒. วิสาขบูชา ( วันน เพ็ญ เดือน๖ ) ๓. ๓. อัฏฐมีบูชา ( แรม๘ ค่ำ เดือน๖ ) ๔. อาสาฬหบูชา ( วันเพ็ญ เดือน๘ ๕. วันธรรมสวนะหรือวันพระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google