งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 พระพุทธศาสนา ตรัสรู้ ธรรม คำสอน ปัญญา ให้ความสำคัญแก่มนุษย์สูงสุด เน้นการแก้ทุกข์ แก้ปัญหาชีวิตเป็นสำคัญ เน้นความเป็นจริงในปัจจุบัน เน้นการพึ่งตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 พระพุทธศาสนา ตรัสรู้ ธรรม คำสอน ปัญญา ให้ความสำคัญแก่มนุษย์สูงสุด เน้นการแก้ทุกข์ แก้ปัญหาชีวิตเป็นสำคัญ เน้นความเป็นจริงในปัจจุบัน เน้นการพึ่งตนเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 พระพุทธศาสนา ตรัสรู้ ธรรม คำสอน ปัญญา ให้ความสำคัญแก่มนุษย์สูงสุด เน้นการแก้ทุกข์ แก้ปัญหาชีวิตเป็นสำคัญ เน้นความเป็นจริงในปัจจุบัน เน้นการพึ่งตนเอง เป็นศาสนาแห่งการวิเคราะห์ เป็นคำสอนเพื่ออิสรภาพแห่งชีวิต เป็นคำสอนที่ยึดทางสายกลาง มนุษย์อเทวนิยม ๑ ) ลักษณะสำคัญของพระพุทธศาสนา

2 2 ๒ ) คำสอนสำคัญของพุทธศาสนา ¤ หลักการทั่วไป ¤ ๑. ไม่ทำชั่วทั้ง ปวง ( เว้นชั่ว ) ๓. ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ( ทำจิตให้สะอาด ) ๒. ทำความดีให้สมบูรณ์ ( ทำดี )

3 3 คำสอนอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา แก้ทุกข์ หรือดับทุกข์ของชีวิตได้สิ้นเชิงที่เรียกว่า นิพพาน อริยมรรคมีองค์ ๘ ความคิด ชอบ คำพูดชอบ การกระทำทางกายชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ ๑. สัมมาทิฎฐิ ๒. สัมมาสังกัปปะ ๓. สัมมาวาจา ๔. สัมมากัมมันตะ ๕. สัมมาอาชีวะ ความเห็นชอบ ๖. สัมมาวายามะ ๗. สัมมาสติ ๘. สัมมาสมาธิ อาชีพชอบ

4 4 ในอริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ทางสาย กลางเส้นเดียวที่เดินไปสู่พระนิพพานนั้น ถือว่า ข้อที่ ๑ คือสัมมาทิฐิ สำคัญที่สุด เพราะถ้ามนุษย์มีความเชื่อหรือความเห็น ที่ผิดแล้ว การทำ การพูด และทุกสิ่งทุก อย่างย่อมผิดตามไปหมด พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ ในบรรดา ความผิดทั้งหมด การมีมิจฉาทิฐิถือว่าเป็น โทษที่ร้ายแรงที่สุดยิ่งว่าอนันตริยกรรม เสียอีก ” ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ จะทำให้ถึงซึ่งนิพพาน คือสภาวะที่จิต สะอาดปราศจากกิเลสและมีความสุข ร่มเย็นตลอดไป เมื่อตายจากโลกนี้ก็ไม่ ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ฯ

5 5 อวสาน


ดาวน์โหลด ppt 1 พระพุทธศาสนา ตรัสรู้ ธรรม คำสอน ปัญญา ให้ความสำคัญแก่มนุษย์สูงสุด เน้นการแก้ทุกข์ แก้ปัญหาชีวิตเป็นสำคัญ เน้นความเป็นจริงในปัจจุบัน เน้นการพึ่งตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google