งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๒.๒.๒ ลักษณะและคำสอนสำคัญ ๑) ลักษณะสำคัญของพระพุทธศาสนา ปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๒.๒.๒ ลักษณะและคำสอนสำคัญ ๑) ลักษณะสำคัญของพระพุทธศาสนา ปัญญา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๒.๒.๒ ลักษณะและคำสอนสำคัญ ๑) ลักษณะสำคัญของพระพุทธศาสนา ปัญญา
ให้ความสำคัญแก่มนุษย์สูงสุด เน้นการแก้ทุกข์ แก้ปัญหาชีวิตเป็นสำคัญ เน้นความเป็นจริงในปัจจุบัน เน้นการพึ่งตนเอง เป็นศาสนาแห่งการวิเคราะห์ เป็นคำสอนเพื่ออิสรภาพแห่งชีวิต เป็นคำสอนที่ยึดทางสายกลาง ตรัสรู้ พระพุทธศาสนา คำสอน มนุษย์ อเทวนิยม ธรรม

2 ๓. ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ๒. ทำความดีให้สมบูรณ์ (ทำดี)
๒) คำสอนสำคัญของพุทธศาสนา ¤ หลักการทั่วไป ¤ ๑. ไม่ทำชั่วทั้งปวง (เว้นชั่ว) ๓. ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ (ทำจิตให้สะอาด) ๒. ทำความดีให้สมบูรณ์ (ทำดี)

3 คำสอนอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา
อริยมรรคมีองค์ ๘ ๑. สัมมาทิฎฐิ ความเห็นชอบ ความคิดชอบ ๒. สัมมาสังกัปปะ คำพูดชอบ  ๓. สัมมาวาจา การกระทำทางกายชอบ ๔. สัมมากัมมันตะ ๕. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ ๖. สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ  ๗. สัมมาสติ ความระลึกชอบ ๘. สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ แก้ทุกข์ หรือดับทุกข์ของชีวิตได้สิ้นเชิงที่เรียกว่า นิพพาน

4 ในอริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ทางสายกลางเส้นเดียวที่เดินไปสู่พระนิพพานนั้นถือว่า ข้อที่ ๑ คือสัมมาทิฐิ สำคัญที่สุดเพราะถ้ามนุษย์มีความเชื่อหรือความเห็นที่ผิดแล้ว การทำ การพูด และทุกสิ่งทุกอย่างย่อมผิดตามไปหมด พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ในบรรดาความผิดทั้งหมด การมีมิจฉาทิฐิถือว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงที่สุดยิ่งว่าอนันตริยกรรมเสียอีก” ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ จะทำให้ถึงซึ่งนิพพาน คือสภาวะที่จิตสะอาดปราศจากกิเลสและมีความสุขร่มเย็นตลอดไป เมื่อตายจากโลกนี้ก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ฯ

5 อวสาน


ดาวน์โหลด ppt ๒.๒.๒ ลักษณะและคำสอนสำคัญ ๑) ลักษณะสำคัญของพระพุทธศาสนา ปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google