งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันจ่านักเรียน รุ่นที่ ๓/๕๖ พื้นที่ พุทธมณฑล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันจ่านักเรียน รุ่นที่ ๓/๕๖ พื้นที่ พุทธมณฑล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันจ่านักเรียน รุ่นที่ ๓/๕๖ พื้นที่ พุทธมณฑล
ยินดีต้อนรับ พันจ่านักเรียน รุ่นที่ ๓/๕๖ พื้นที่ พุทธมณฑล

2 การปฐมนิเทศ โดย แผนกศึกษา รร.พจ.ยศ.ทร.
การศึกษาด้านวิชาการของหลักสูตรพันจ่านักเรียน

3 วิสัยทัศน์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนากำลังพลให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนทางวิชาการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ตามความประสงค์ของกองทัพเรือ

4 วิสัยทัศน์ รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นหน่วยจัดการศึกษาของ ยศ.ทร. ที่มีความพร้อมด้านองค์วัตถุ องค์บุคคล และองค์ความรู้ เพื่อจะผลิตนายทหารประทวนที่เข้ารับการศึกษาอบรมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพียบพร้อมด้วย ความรู้ ความสามารถ มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ตอบสนองการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร

5 มุ่งให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้มีการพัฒนาในด้าน -ความรู้ ความสามารถ -ทัศนคติที่ดีในวิชาชีพของการเป็นทหาร -เสริมสร้างประสบการณ์ -มีทักษะ และความเป็นผู้นำ ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ที่สูงขึ้น

6 คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในวิชาชีพตามสาขาของตนเอง มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ วินัยทหารที่ดี ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมทหาร มีความสามัคคีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดมีความพึงพอใจ

7 วิชาที่ศึกษา หมวดวิชาหลัก 11 วิชา (มีทบทวน) 1.ครูทหาร 34 ชม หน่วยกิต 2.การสารบรรณ 34 ชม หน่วยกิต 3.ภาวะผู้นำ 22 ชม หน่วยกิต 4.กฎหมาย 15 ชม หน่วยกิต 5.การกำลังพล 16 ชม หน่วยกิต 6.การพัสดุ 16 ชม หน่วยกิต

8 หมวดวิชาหลัก 11 วิชา (มีทบทวน)
7.การบริหาร/จัดส่วนราชการ 13 ชม หน่วยกิต 8.คอมพิวเตอร์ ชม หน่วยกิต 9.การรักษาความปลอดภัย 13 ชม หน่วยกิต 10.ภาษาอังกฤษ ชม หน่วยกิต 11.การรักษาการณ์ ชม หน่วยกิต รวม ชม หน่วยกิต

9 หมวดวิชาสัมพันธ์กับวิชาหลัก 9 วิชา (ไม่มีทบทวน)
หมวดวิชาสัมพันธ์กับวิชาหลัก 9 วิชา (ไม่มีทบทวน) 1.การเงิน ( 6 ชม.) พุทธศาสน์/มารยาทสังคม (9 ชม.) 3.การข่าว (6 ชม.) 4.การ ปจว./ปชส. (6 ชม.) 5.ทหารราบ (12 ชม.) 6.สังคมกีฬา (15 ชม.) 7.การบรรยายพิเศษ (18 ชม.) 8.ทัศนศึกษา/ดูงาน ฯ (12 ชม.) 9.เวลาผู้บังคับบัญชา (43 ชม.) รวม ชม. รวมตลอดหลักสูตร 330 ชม.

10 - กรณีไม่สามารถเข้าสอบวิชาใดต้องติดต่อขอสอบ
การทบทวนมี 2 แบบ 1. การสอบไล่ 2. การสอบแก้ตัว หมายเหตุ - กรณีสอบไล่ไม่ผ่านต้องทำการสอบแก้ตัว - กรณีไม่สามารถเข้าสอบวิชาใดต้องติดต่อขอสอบ ภายหลัง และจะได้คะแนนเท่ากับหรือน้อยกว่าคนที่ สอบได้คะแนนเป็นลำดับสุดท้าย

11 เกณฑ์การตัดสินในการสำเร็จการศึกษาอบรม
1.มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า 75 % ของเวลาเรียนทั้งหมด ( พจน.มีเวลาเรียน 55 วันงาน ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 41 วันงาน) 2. ระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาหลักไม่ต่ำกว่า 1 3. ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 1.5 4. มีคะแนนความเหมาะสมในการเป็นทหารไม่ต่ำกว่า 65 % 5. มีคะแนนความประพฤติไม่ต่ำกว่า 60 %

12 - ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดแต่ละพื้นที่ จะได้รับ
การออกประกาศเกียรติคุณ - เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด - ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดแต่ละพื้นที่ จะได้รับ 1.ใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติ 2.จารึกชื่อลงในโล่ติดตั้งไว้ที่ รร.พจ.ยศ.ทร.

13 กิจกรรมระหว่างเข้ารับการศึกษาอบรม
การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 19 มิ.ย.56 กีฬารวมสองหลักสูตร 19 มิ.ย.56 บริจาคโลหิต มิ.ย.56 วิจารณ์หลักสูตร ก.ค.56 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 24 ก.ค.56

14 2. ตำราเอกสารบางเล่มมีสภาพเก่ามีเนื้อหาไม่ทันสมัย
ปัญหา อุปสรรคที่นักเรียนจะพบในการเรียน การสอน 1. การเปลี่ยนแปลงตารางสอนบ่อย ๆ 2. ตำราเอกสารบางเล่มมีสภาพเก่ามีเนื้อหาไม่ทันสมัย 3. การสอนของครู ไม่ตรงกับเอกสาร มีปัญหาเวลาสอบ 4. นักเรียนทำตำราเอกสารสูญหาย ส่งคืนไม่ครบ

15

16

17 A ?

18 จบการปฐมนิเทศ


ดาวน์โหลด ppt พันจ่านักเรียน รุ่นที่ ๓/๕๖ พื้นที่ พุทธมณฑล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google