งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ พันจ่านักเรียน รุ่นที่ ๓ / ๕๖ พื้นที่ พุทธมณฑล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ พันจ่านักเรียน รุ่นที่ ๓ / ๕๖ พื้นที่ พุทธมณฑล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ พันจ่านักเรียน รุ่นที่ ๓ / ๕๖ พื้นที่ พุทธมณฑล

2 การปฐมนิเทศ โดย แผนกศึกษา รร. พจ. ยศ. ทร. การศึกษาด้านวิชาการ ของหลักสูตรพันจ่า นักเรียน

3 วิสัยทัศน์ กรมยุทธศึกษา ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพในการผลิตและ พัฒนากำลังพลให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ ครบถ้วนทางวิชาการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและ จริยธรรม ตามความประสงค์ ของกองทัพเรือ

4 วิสัยทัศน์ รร. พจ. ยศ. ทร. เป็นหน่วยจัดการศึกษาของ ยศ. ทร. ที่มีความพร้อมด้านองค์วัตถุ องค์บุคคล และองค์ความรู้ เพื่อจะ ผลิตนายทหารประทวนที่เข้ารับ การศึกษาอบรมให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ เพียบพร้อมด้วย ความรู้ ความสามารถ มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ตอบสนอง การปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร

5 มุ่งให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้มี การพัฒนาในด้าน - ความรู้ ความสามารถ - ทัศนคติที่ดีในวิชาชีพของการเป็น ทหาร - เสริมสร้างประสบการณ์ - มีทักษะ และความเป็นผู้นำ ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน ตำแหน่งหน้าที่ ที่สูงขึ้น

6 คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้สำเร็จ การศึกษา 1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ 2. มีความรู้ ทักษะ และความสามารถใน วิชาชีพตามสาขาของตนเอง 3. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 4. มีภาวะผู้นำ วินัยทหารที่ดี ปฏิบัติตาม ขนบธรรมเนียมทหาร 5. มีความสามัคคีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 6. ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดมีความพึงพอใจ

7 วิชาที่ศึกษา หมวดวิชาหลัก 11 วิชา ( มีทบทวน ) 1. ครูทหาร 34 ชม. 1.5 หน่วยกิต 2. การสารบรรณ 34 ชม.2.0 หน่วยกิต 3. ภาวะผู้นำ 22 ชม. 1.5 หน่วยกิต 4. กฎหมาย 15 ชม.1.0 หน่วยกิต 5. การกำลังพล 16 ชม. 1.0 หน่วยกิต 6. การพัสดุ 16 ชม.1.0 หน่วยกิต

8 หมวดวิชาหลัก 11 วิชา ( มี ทบทวน ) 7. การบริหาร / จัดส่วนราชการ 13 ชม. 1.0 หน่วยกิต 8. คอมพิวเตอร์ 20 ชม. 1.0 หน่วยกิต 9. การรักษาความปลอดภัย 13 ชม. 0.5 หน่วยกิต 10. ภาษาอังกฤษ 13 ชม. 0.5 หน่วยกิต 11. การรักษาการณ์ 7 ชม. 0.5 หน่วยกิต รวม 203 ชม. 12 หน่วยกิต

9 หมวดวิชาสัมพันธ์กับวิชาหลัก 9 วิชา ( ไม่มีทบทวน ) 1. การเงิน ( 6 ชม.) 2. พุทธ ศาสน์ / มารยาทสังคม (9 ชม.) 3. การข่าว (6 ชม.)4. การ ปจว./ ปชส. (6 ชม.) 5. ทหารราบ (12 ชม.)6. สังคมกีฬา (15 ชม.) 7. การบรรยายพิเศษ (18 ชม.)8. ทัศน ศึกษา / ดูงาน ฯ (12 ชม.) 9. เวลาผู้บังคับบัญชา (43 ชม.) รวม 127 ชม. รวมตลอดหลักสูตร 330 ชม.

10 การทบทวนมี 2 แบบ 1. การสอบไล่ 2. การสอบแก้ตัว หมายเหตุ - กรณีสอบไล่ไม่ผ่านต้องทำการ สอบแก้ตัว - กรณีไม่สามารถเข้าสอบวิชาใด ต้องติดต่อขอสอบ ภายหลัง และจะได้คะแนนเท่ากับ หรือน้อยกว่าคนที่ สอบได้คะแนนเป็นลำดับสุดท้าย

11 เกณฑ์การตัดสินในการสำเร็จการศึกษา อบรม 1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า 75 % ของเวลา เรียนทั้งหมด ( พจน. มีเวลาเรียน 55 วันงาน ต้องมีเวลา เรียนไม่น้อยกว่า 41 วันงาน ) 2. ระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาหลักไม่ต่ำ กว่า 1 3. ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 1.5 4. มีคะแนนความเหมาะสมในการเป็นทหาร ไม่ต่ำกว่า 65 % 5. มีคะแนนความประพฤติไม่ต่ำกว่า 60 %

12 การออกประกาศเกียรติคุณ - เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ นักเรียนที่มีผลการเรียนตลอด หลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด - ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดแต่ละ พื้นที่ จะได้รับ 1. ใบประกาศเกียรติคุณเพื่อ เชิดชูเกียรติ 2. จารึกชื่อลงในโล่ติดตั้งไว้ที่ รร. พจ. ยศ. ทร.

13 กิจกรรมระหว่างเข้ารับการศึกษา อบรม การทดสอบสมรรถภาพทาง ร่างกาย 19 มิ. ย.56 กีฬารวมสองหลักสูตร 19 มิ. ย.56 บริจาคโลหิต 24 มิ. ย.56 วิจารณ์หลักสูตร 19 ก. ค.56 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 24 ก. ค.56

14 ปัญหา อุปสรรคที่นักเรียนจะพบในการ เรียน การสอน 1. การเปลี่ยนแปลงตารางสอนบ่อย ๆ 2. ตำราเอกสารบางเล่มมีสภาพเก่ามี เนื้อหาไม่ทันสมัย 3. การสอนของครู ไม่ตรงกับเอกสาร มีปัญหาเวลาสอบ 4. นักเรียนทำตำราเอกสารสูญหาย ส่งคืนไม่ครบ

15

16

17 Q @ A ?

18 จบการปฐมนิเทศ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ พันจ่านักเรียน รุ่นที่ ๓ / ๕๖ พื้นที่ พุทธมณฑล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google