งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาจุฬาฯ. บทที่ ๑๑ พระพุทธศาสนาใน ประเทศไทย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย พระพุทธศาสนาสมัยสุโขไทย พระพุทธศาสนาสมัยล้านนา พระพุทธศาสนาสมัยอยุธยา - ธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาจุฬาฯ. บทที่ ๑๑ พระพุทธศาสนาใน ประเทศไทย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย พระพุทธศาสนาสมัยสุโขไทย พระพุทธศาสนาสมัยล้านนา พระพุทธศาสนาสมัยอยุธยา - ธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาจุฬาฯ

2 บทที่ ๑๑ พระพุทธศาสนาใน ประเทศไทย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย พระพุทธศาสนาสมัยสุโขไทย พระพุทธศาสนาสมัยล้านนา พระพุทธศาสนาสมัยอยุธยา - ธนบุรี พระพุทธศาสนาสมัยรัตนโกสินทร์ พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน

3 บทที่ ๑ กำเนิด พระพุทธศาสนา สภาพสังคมชมพูทวีปก่อนพุทธกาล ลัทธิ ความเชื่อก่อนพุทธกาล ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ การออกบวช

4 บทที่ ๒ การตรัสรู้ การตรัสรู้ หลักธรรมสำคัญ ลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา

5 บทที่ ๓ การเผยแผ่ พระพุทธศาสนา แนวคิดของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่ธรรม หลักการและวิธีการเผยแผ่ในการเผยแผ่หลักธรรม สาวกและบุคคลสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปัญหาและข้อวิพากษ์ในการเผยแผ่หลักธรรม พุทธปรินิพพาน

6 บทที่ ๔ การสังคายนา เหตุผลและความสำคัญในการสังคายนา การสังคายนาครั้งที่ ๑ การสังคายนาครั้งที่ ๒ การสังคายนาครั้งที่ ๓ สาวกและบุคคลสำคัญในการสังคายนา

7 บทที่ ๕ พระพุทธศาสนาเถรวาท กำเนิดนิกายในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเถรวาท - มหายาน ลักษณะเด่นและความแตกต่างสำคัญของแต่ละนิกาย การแพร่กระจายของพระพุทธศาสนา


ดาวน์โหลด ppt มหาจุฬาฯ. บทที่ ๑๑ พระพุทธศาสนาใน ประเทศไทย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย พระพุทธศาสนาสมัยสุโขไทย พระพุทธศาสนาสมัยล้านนา พระพุทธศาสนาสมัยอยุธยา - ธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google