งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

History มหาจุฬาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "History มหาจุฬาฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 History มหาจุฬาฯ

2 บทที่ ๑๑ พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย พระพุทธศาสนาสมัยสุโขไทย พระพุทธศาสนาสมัยล้านนา พระพุทธศาสนาสมัยอยุธยา-ธนบุรี พระพุทธศาสนาสมัยรัตนโกสินทร์ พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน

3 บทที่ ๑ กำเนิดพระพุทธศาสนา
สภาพสังคมชมพูทวีปก่อนพุทธกาล ลัทธิ ความเชื่อก่อนพุทธกาล ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ การออกบวช

4 บทที่ ๒ การตรัสรู้ การตรัสรู้ หลักธรรมสำคัญ ลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา

5 บทที่ ๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แนวคิดของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่ธรรม หลักการและวิธีการเผยแผ่ในการเผยแผ่หลักธรรม สาวกและบุคคลสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปัญหาและข้อวิพากษ์ในการเผยแผ่หลักธรรม พุทธปรินิพพาน

6 บทที่ ๔ การสังคายนา เหตุผลและความสำคัญในการสังคายนา
การสังคายนาครั้งที่ ๑ การสังคายนาครั้งที่ ๒ การสังคายนาครั้งที่ ๓ สาวกและบุคคลสำคัญในการสังคายนา

7 บทที่ ๕ พระพุทธศาสนาเถรวาท
กำเนิดนิกายในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน ลักษณะเด่นและความแตกต่างสำคัญของแต่ละนิกาย การแพร่กระจายของพระพุทธศาสนา


ดาวน์โหลด ppt History มหาจุฬาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google