งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการแสวงหาโมกขธรรม ของพระพุทธเจ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการแสวงหาโมกขธรรม ของพระพุทธเจ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการแสวงหาโมกขธรรม ของพระพุทธเจ้า
การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า การแผ่ขยายของพระพุทธศาสนา (ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕)

2 วิธีการแสวงหาสัจธรรมของพระพุทธเจ้า
“ วิธีการทางปัญญา ” ๑. ทรงเห็นความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต คือ เทวทูต ๓ และ ทางออกของชีวิตคือเทวทูตที่ ๔ ๒. ทรงคิดเชิงเหตุผล ( logic) โลกนี้มีของคู่กัน ๓. ไปศึกษาจากครูทั้ง ๒ อาฬารดาบส กาลามโคตร จน สำเร็จฌาน ๗ และฌานที่ ๘ จากอุทกดาบส รามบุตร - หันไปปฏิบัติข้อวัตรที่เคร่ง คือ อัตตกิลมถานุโยค - ทรงพบอุปมา ๓ ข้อ คือไม้สดจมน้ำ/ยกจากน้ำ/แห้ง - บรรลุญาณ ๓ ใน ๓ ยาม ยามสุดท้าย ค้นพบทฤษฎีใหม่

3 ๔. ทรงได้ความรู้จากปฏิบัติ เรียก “ตรัสรู้” (Enlightenment) ยากเกินกว่า logic จะหยั่งถึง เป็นการรู้เพื่อหลุดพ้นจากทุกข์ ตรัสรู้มัชฌิมาปฎิปทา คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ หรือที่เรียกว่าไตรสิกขา เรียก การตรัสรู้นี้ว่า รู้ความจริงสากลของชีวิต พระพุทธเจ้าทั้งหมดต่างรู้ความจริงข้อนี้เหมือนกันทุกพระองค์ (สํ.มหา. ๓๑/๔๔๒/๑๗๔๐)

4 การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือการปฏิเสธลัทธิความเชื่อที่ผิด ๓ ประการ
๑. ปุพเพกตเหตุ (แนวคิดที่โทษกรรมเก่า) ๒. อิสสรนิมมานเหตุ (ทุกสิ่งมีพระเจ้าเนรมิตร) ๓. อเหตุอปัจจัย (เป็นเรื่องบังเอิญ)

5 ปฎิเสธความหลงผิด ๓ และ ๒ วิธีการ
การเข้าถึงโมกษะที่คนจากอดีตจนปัจจุบันและอนาคตเข้าใจว่าเป็นแนวทางสู่ความสุขคือมี ๒ ประการ ๑. กามสุขัลลิกานุโยค การแสวงหาความสุขจากกาม ๒. อัตตกัลมถานุโยค การทรมานตัวเองให้ลำบาก

6 การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในยุคนั้นด้วยเหตุผล ๓ อย่าง ๑. ทรงมีพระชนมายุน้อยมากแค่ ๓๕ พรรษาเท่านั้น ๒. ใช้เวลาในการค้นคว้าโมกษะแค่ ๖ ปี เท่านั้น ๓. ทรงปฎิเสธแนวคิดเก่าและเสนอแนวคิดใหม่ ๔. ปฏิเสธลัทธิพราหมณ์ที่เชื่อในอัตตาโดยสร้าง แนวคิดใหม่อนัตตาขึ้นมาทดแทน ๕. กล้าปฏิญาณว่ารู้เองไม่เคยมีใครรู้มาก่อน ๖. ไม่ทรงผูกขาดความรู้

7 วิธีการแผ่ขยายพระพุทธศาสนา
ทรงตั้งใจจะสอนอาจารย์ทั้ง 2 แต่พวกท่านมรณภาพเสียก่อน ทรงสอนปัญจวคีย์นักบวชด้วยกัน เกิดอรหันต์ ๕ รูป ทรงสอนยสกุลบุตรเกิดอรหันต์ ๕๕ รูป โปรดพ่อแม่พระยสะ เกิดอุบาสกและอุบาสิกาคู่แรก ที่ถึงพระพุทธและพระธรรมเป็นสรณะ ส่งสาวก ๖๐ รูปไปประกาศศาสนา

8 - โปรดพิมพิสารมหาราชเกิดวัดเวฬุวันแห่งแรก
- โปรดชฎิล 3 พี่น้องได้บริวารอีก ๑,๐๐๐ รูป - โปรดพิมพิสารมหาราชเกิดวัดเวฬุวันแห่งแรก - ได้อัครสาวก ซ้ายขวา คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ - พระสารีบุตรได้บรรลุอรหันต์ในวันมาฆบูชา - โปรดพุทธบิดา (เน้นสอนบุคคลสำคัญในยุคแรก) - พุทธศาสนาแผ่ขยายมาในยุคพ.ศ.๒๓๔ สมัยพระเจ้าอโศก - ในสมัยพระเจ้ากณิษกะแห่งราชวงศ์กุษาณะ ครองอินเดียในปี พ.ศ. ๖๒๑ – ๖๔๔ ให้ความอุปถัมภ์ศาสนามหายานและในยุคนี้ ได้เกิดพระพุทธรูปขึ้นมา ฯ

9 THE END


ดาวน์โหลด ppt วิธีการแสวงหาโมกขธรรม ของพระพุทธเจ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google