งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการแสวงหา โมกขธรรม ของ พระพุทธเจ้า. “ วิธีการทางปัญญา ” ๑. ทรงเห็นความไม่เที่ยงแท้ของ ชีวิต คือ เทวทูต ๓ และ ทางออกของชีวิตคือเทวทูตที่ ๔ ๒. ทรงคิดเชิงเหตุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการแสวงหา โมกขธรรม ของ พระพุทธเจ้า. “ วิธีการทางปัญญา ” ๑. ทรงเห็นความไม่เที่ยงแท้ของ ชีวิต คือ เทวทูต ๓ และ ทางออกของชีวิตคือเทวทูตที่ ๔ ๒. ทรงคิดเชิงเหตุผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการแสวงหา โมกขธรรม ของ พระพุทธเจ้า

2 “ วิธีการทางปัญญา ” ๑. ทรงเห็นความไม่เที่ยงแท้ของ ชีวิต คือ เทวทูต ๓ และ ทางออกของชีวิตคือเทวทูตที่ ๔ ๒. ทรงคิดเชิงเหตุผล ( logic) โลกนี้มีของคู่กัน ๓. ไปศึกษาจากครูทั้ง ๒ อาฬา รดาบส กาลามโคตร จน สำเร็จฌาน ๗ และฌานที่ ๘ จากอุทกดาบส รามบุตร - หันไปปฏิบัติข้อวัตรที่เคร่ง คือ อัตตกิลมถานุโยค - ทรงพบอุปมา ๓ ข้อ คือไม้สด จมน้ำ / ยกจากน้ำ / แห้ง - บรรลุญาณ ๓ ใน ๓ ยาม ยาม สุดท้าย ค้นพบทฤษฎีใหม่

3 ตรัสรู้มัชฌิมาปฎิปทา คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ หรือที่เรียกว่า ไตรสิกขา เรียก การตรัสรู้นี้ว่า รู้ความ จริงสากลของชีวิต พระพุทธเจ้าทั้งหมดต่างรู้ความ จริงข้อนี้เหมือนกันทุกพระองค์ ( สํ. มหา. ๓๑ / ๔๔๒ / ๑๗๔๐ ) ๔. ทรงได้ความรู้จากปฏิบัติ เรียก “ ตรัส รู้ ” (Enlightenment) ยากเกิน กว่า logic จะหยั่งถึง เป็นการรู้เพื่อหลุด พ้นจากทุกข์

4 ๑. ปุพเพกตเหตุ ( แนวคิดที่โทษกรรมเก่า ) ๒. อิสสรนิมมานเหตุ ( ทุกสิ่งมีพระเจ้าเนรมิตร ) ๓. อเหตุอปัจจัย ( เป็นเรื่องบังเอิญ ) การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือการ ปฏิเสธลัทธิความเชื่อที่ผิด ๓ ประการ

5 ปฎิเสธความหลงผิด ๓ และ ๒ วิธีการ การเข้าถึงโมกษะที่คนจากอดีตจน ปัจจุบันและอนาคตเข้าใจว่าเป็น แนวทางสู่ความสุขคือมี ๒ ประการ ๑. กามสุขัลลิกานุโยค การ แสวงหาความสุขจากกาม ๒. อัตตกัลมถานุโยค การ ทรมานตัวเองให้ลำบาก

6 การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในยุคนั้น ด้วยเหตุผล ๓ อย่าง ๑. ทรงมีพระชนมายุน้อยมากแค่ ๓๕ พรรษาเท่านั้น ๒. ใช้เวลาในการค้นคว้าโมกษะแค่ ๖ ปี เท่านั้น ๓. ทรงปฎิเสธแนวคิดเก่าและเสนอ แนวคิดใหม่ ๔. ปฏิเสธลัทธิพราหมณ์ที่เชื่อใน อัตตาโดยสร้าง แนวคิดใหม่อนัตตาขึ้นมา ทดแทน ๕. กล้าปฏิญาณว่ารู้เองไม่เคยมีใคร รู้มาก่อน ๖. ไม่ทรงผูกขาดความรู้

7 ทรงตั้งใจจะสอนอาจารย์ทั้ง 2 แต่พวก ท่านมรณภาพเสียก่อน ทรงสอนปัญจวคีย์นักบวชด้วยกัน เกิด อรหันต์ ๕ รูป ทรงสอนยสกุลบุตรเกิดอรหันต์ ๕๕ รูป โปรดพ่อแม่พระยสะ เกิดอุบาสกและ อุบาสิกาคู่แรก ที่ถึงพระพุทธและพระธรรมเป็นสรณะ ส่งสาวก ๖๐ รูปไปประกาศศาสนา วิธีการแผ่ขยายพระพุทธศาสนา

8 - โปรดชฎิล 3 พี่น้องได้บริวารอีก ๑, ๐๐๐ รูป - โปรดพิมพิสารมหาราชเกิดวัดเวฬุวัน แห่งแรก - ได้อัครสาวก ซ้ายขวา คือพระสารี บุตรและพระโมคคัลลานะ - พระสารีบุตรได้บรรลุอรหันต์ในวัน มาฆบูชา - โปรดพุทธบิดา ( เน้นสอนบุคคล สำคัญในยุคแรก ) - พุทธศาสนาแผ่ขยายมาในยุคพ. ศ. ๒๓๔ สมัยพระเจ้าอโศก - ในสมัยพระเจ้ากณิษกะแห่งราชวงศ์ กุษาณะ ครองอินเดียในปี พ. ศ. ๖๒๑ – ๖๔๔ ให้ความอุปถัมภ์ ศาสนามหายานและในยุคนี้ ได้เกิดพระพุทธรูปขึ้นมา ฯ

9 THE END


ดาวน์โหลด ppt วิธีการแสวงหา โมกขธรรม ของ พระพุทธเจ้า. “ วิธีการทางปัญญา ” ๑. ทรงเห็นความไม่เที่ยงแท้ของ ชีวิต คือ เทวทูต ๓ และ ทางออกของชีวิตคือเทวทูตที่ ๔ ๒. ทรงคิดเชิงเหตุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google