งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเครื่องมือและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเครื่องมือและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเครื่องมือและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ
2014 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประชุมปฏิบัติการนำเสนอและประเมินผลชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self - learning package) เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนกลุ่มเทียบโอน ผลการเรียนรู้และประสบการณ์ ระหว่างวันที่ กันยายน ณ โรงแรมรอยัล พาวิลเลี่ยน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการโดย สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3 การเขียนรายงานการใช้
Contents 1 ผลงานทางวิชาการ 2 การสร้างเครื่องมือ ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 3 4 การเขียนรายงานการใช้

4 มีตั๋วกันหรือยัง วุฒิบัตรเพื่อการแต่งตั้ง...ใบที่มีอายุ 5 ปี
วุฒิบัตรเพื่อการส่งผลงานทางวิชาการ...ใบที่มีอายุ 1 ปี ครูสมัครเข้าพัฒนาตาม ว.3

5 ผลงานทางวิชาการ แผนการสอน (ครูชำนาญการ) เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอน (ครู..ใช้กับผู้เรียน) เอกสารประกอบการเรียน (ผู้เรียน..เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง) ตำรา,หนังสือ,งานวิจัย ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฯลฯ

6 ขั้นตอนการรวบรวมผลงาน
1. การสร้างและพัฒนาผลงานวิชาการ 2. การประเมินผลงานโดยผู้เชี่ยวชาญ 3. ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ 4. การนำไปใช้งาน 5. จัดทำรายงานการใช้ (รายงานวิจัย 5 บท) 6. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

7 ขั้นการวิเคราะห์ Analysis ขั้นการออกแบบ Design
ADDIE ขั้นการวิเคราะห์ Analysis ขั้นการออกแบบ Design ขั้นการพัฒนา Development ขั้นการนำไปใช้ Implementation ขั้นการประเมินผล Evaluation

8 การเขียนรายงานการใช้นวัตกรรม

9 รูปแบบรางานวิจัย

10 ส่วนประกอบรายงานการวิจัย

11 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย
สมมุติฐานการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ตัวแปรที่ศึกษาวิจัย คำนิยมศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่จะได้รับจาการวิจัย

12 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรายวิชาที่วิจัย การอาชีวศึกษา ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีเลินนิ่ง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

13 วิธีดำเนินการวิจัย การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย แบบแผนการทดลอง ขั้นตอนการทดลอง / การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

14 ผลการใช้งาน ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชา ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชา ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระหว่างการสอนปกติกับชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชา . ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนจากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชา - ข้อมูลเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ สังเกต ฟังความคิดเห็นกลุ่ม ฯลฯ - ข้อมูลจาก Moodle เวลาเข้า-ออก ระยะเวลาที่เรียน , เรียนนอกเวลา, ช่วงเวลาเรียน, จำนวนการคลิก, กิจกรรมที่นักเรียนนักศึกษาใช้ในชุดการเรียนรู้ด้วยเอง การบ้าน , อภิธานศัพท์ , วิกิ , เว็บบอร์ด , ห้องสนทนา

15 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

16 เป็นไปตามรูปแบบวิทยานิพนธ์
รายการอ้างอิง เป็นไปตามรูปแบบวิทยานิพนธ์ ตามรูปแบบของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

17 ภาคผนวก ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย ภาคผนวก ข ตัวอย่างข้อสอบ ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ภาคผนวก ง การออกแบบชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ภาคผนวก จ ตัวอย่างหน้าจอภาพ ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง /คู่มือชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง/ แผนการเรียนรู้ ภาคผนวก ฉ รูปภาพการใช้งานชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ภาคผนวก ช ประวัติผู้วิจัย

18 รูปแบบการพิมพ์ A4 บน 1.5 นิ้ว หรือ 3.5 ซม. ซ้าย 1.5 นิ้ว หรือ 3.5 ซม.
ล่าง 1 นิ้ว หรือ 2.5 ซม. ขวา 1 นิ้ว หรือ 2.5 ซม.

19 กรอบวิจัยและพัมนาแนวอาชีวศึกษา

20 บทสรุป การสร้างเครื่องมือและรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนการเขียนรายงานการใช้นวัตกรรม การประเมินผลชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการใช้นวัตกรรม ผลการประเมินชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นำไปขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่ได้ ผลการพัฒนาผู้เรียนจากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือหัวใจของผลงานทางวิชาการ

21 คำถาม

22 Thank you… 2014 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเครื่องมือและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google