งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเครื่องมือและ รวบรวมข้อมูลเพื่อ จัดทำผลงานทาง วิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเครื่องมือและ รวบรวมข้อมูลเพื่อ จัดทำผลงานทาง วิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ 2014."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเครื่องมือและ รวบรวมข้อมูลเพื่อ จัดทำผลงานทาง วิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ 2014

2 Your site here การประชุมปฏิบัติการนำเสนอและประเมินผล ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self - learning package) เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอน สำหรับผู้เรียนกลุ่มเทียบโอน ผลการเรียนรู้และประสบการณ์ ระหว่างวันที่ กันยายน 2557 ณ โรงแรมรอยัล พาวิลเลี่ยน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการโดย สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ วิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา

3 Your site here ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล Contents ผลงานทาง วิชาการ การสร้าง เครื่องมือ การเขียน รายงานการใช้

4 Your site here มีตั๋วกันหรือยัง  วุฒิบัตรเพื่อการแต่งตั้ง... ใบที่มี อายุ 5 ปี  วุฒิบัตรเพื่อการส่งผลงานทาง วิชาการ... ใบที่มีอายุ 1 ปี  ครูสมัครเข้าพัฒนาตาม ว.3

5 Your site here ผลงานทางวิชาการ  แผนการสอน ( ครูชำนาญการ )  เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้  เอกสารประกอบการเรียนการสอน  เอกสารประกอบการสอน ( ครู.. ใช้ กับผู้เรียน )  เอกสารประกอบการเรียน ( ผู้เรียน.. เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง )  ตำรา, หนังสือ, งานวิจัย  ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฯลฯ

6 Your site here ขั้นตอนการรวบรวมผลงาน  1. การสร้างและพัฒนาผลงาน วิชาการ  2. การประเมินผลงานโดย ผู้เชี่ยวชาญ  3. ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ  4. การนำไปใช้งาน  5. จัดทำรายงานการใช้ ( รายงานวิจัย 5 บท )  6. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

7 Your site here ADDIE  ขั้นการวิเคราะห์ Analysis  ขั้นการออกแบบ Design  ขั้นการพัฒนา Development  ขั้นการนำไปใช้ Implementation  ขั้นการประเมินผล Evaluation

8 Your site here การเขียนรายงานการใช้ นวัตกรรม

9 Your site here รูปแบบรางานวิจัย

10 Your site here ส่วนประกอบรายงานการวิจัย

11 Your site here บทนำ  ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา  วัตถุประสงค์การวิจัย  สมมุติฐานการวิจัย  ขอบเขตการวิจัย  ตัวแปรที่ศึกษาวิจัย  คำนิยมศัพท์เฉพาะ  ประโยชน์ที่จะได้รับจาการวิจัย

12 Your site here เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลรายวิชาที่วิจัย  การอาชีวศึกษา  ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  อีเลินนิ่ง  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  สรุปเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง

13 Your site here วิธีดำเนินการวิจัย  การกำหนดประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การสร้างเครื่องมือวิจัย  แบบแผนการทดลอง  ขั้นตอนการทดลอง / การเก็บ รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

14 Your site here ผลการใช้งาน  ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ ด้วยตนเองวิชา  ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากชุดการ เรียนรู้ด้วยตนเองวิชา  ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระหว่างการสอนปกติ กับชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชา.  ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนจากชุด การเรียนรู้ด้วยตนเองวิชา  - ข้อมูลเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ สังเกต ฟังความ คิดเห็นกลุ่ม ฯลฯ  - ข้อมูลจาก Moodle เวลาเข้า - ออก ระยะเวลาที่ เรียน, เรียนนอกเวลา, ช่วงเวลาเรียน, จำนวนการ คลิก,  กิจกรรมที่นักเรียนนักศึกษาใช้ในชุดการเรียนรู้ด้วย เอง  การบ้าน, อภิธานศัพท์, วิกิ, เว็บบอร์ด, ห้อง สนทนา

15 Your site here สรุป อภิปรายผลและ ข้อเสนอแนะ  สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลการวิจัย  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัย ครั้งต่อไป

16 Your site here รายการอ้างอิง  เป็นไปตามรูปแบบ วิทยานิพนธ์  ตามรูปแบบของสำนักงาน คณะกรรมการการวิจัย แห่งชาติ

17 Your site here ภาคผนวก  ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจเครื่องมือวิจัย  ภาคผนวก ข ตัวอย่างข้อสอบ  ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์ ข้อสอบ  ภาคผนวก ง การออกแบบชุดการ เรียนรู้ด้วยตนเอง  ภาคผนวก จ ตัวอย่างหน้าจอภาพ ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง / คู่มือชุดการ เรียนรู้ด้วยตนเอง / แผนการเรียนรู้  ภาคผนวก ฉ รูปภาพการใช้งาน ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ภาคผนวก ช ประวัติผู้วิจัย

18 Your site here รูปแบบการพิมพ์  A4  บน 1.5 นิ้ว หรือ 3.5 ซม.  ซ้าย 1.5 นิ้ว หรือ 3.5 ซม.  ล่าง 1 นิ้ว หรือ 2.5 ซม.  ขวา 1 นิ้ว หรือ 2.5 ซม.

19 Your site here กรอบวิจัยและพัมนาแนวอาชีวศึกษา

20 Your site here บทสรุป  การสร้างเครื่องมือและรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนการเขียนรายงานการใช้ นวัตกรรม  การประเมินผลชุดการเรียนรู้ด้วย ตนเอง เป็นการประเมินคุณภาพ เครื่องมือวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของ รายงานการใช้นวัตกรรม  ผลการประเมินชุดการเรียนรู้ด้วย ตนเอง นำไปขอกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการไม่ได้  ผลการพัฒนาผู้เรียนจากชุด การเรียนรู้ด้วยตนเอง คือหัวใจ ของผลงานทางวิชาการ

21 Your site here คำถาม

22 Thank you… 2014 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเครื่องมือและ รวบรวมข้อมูลเพื่อ จัดทำผลงานทาง วิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google