งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเครื่องมือและ รวบรวมข้อมูลเพื่อ จัดทำผลงานทาง วิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเครื่องมือและ รวบรวมข้อมูลเพื่อ จัดทำผลงานทาง วิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ 2014."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเครื่องมือและ รวบรวมข้อมูลเพื่อ จัดทำผลงานทาง วิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ 2014

2 Your site here การประชุมปฏิบัติการนำเสนอและประเมินผล ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self - learning package) เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอน สำหรับผู้เรียนกลุ่มเทียบโอน ผลการเรียนรู้และประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 18 - 21 กันยายน 2557 ณ โรงแรมรอยัล พาวิลเลี่ยน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการโดย สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ วิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา

3 Your site here ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 1 2 3 4 Contents ผลงานทาง วิชาการ การสร้าง เครื่องมือ การเขียน รายงานการใช้

4 Your site here มีตั๋วกันหรือยัง  วุฒิบัตรเพื่อการแต่งตั้ง... ใบที่มี อายุ 5 ปี  วุฒิบัตรเพื่อการส่งผลงานทาง วิชาการ... ใบที่มีอายุ 1 ปี  ครูสมัครเข้าพัฒนาตาม ว.3

5 Your site here ผลงานทางวิชาการ  แผนการสอน ( ครูชำนาญการ )  เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้  เอกสารประกอบการเรียนการสอน  เอกสารประกอบการสอน ( ครู.. ใช้ กับผู้เรียน )  เอกสารประกอบการเรียน ( ผู้เรียน.. เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง )  ตำรา, หนังสือ, งานวิจัย  ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฯลฯ

6 Your site here ขั้นตอนการรวบรวมผลงาน  1. การสร้างและพัฒนาผลงาน วิชาการ  2. การประเมินผลงานโดย ผู้เชี่ยวชาญ  3. ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ  4. การนำไปใช้งาน  5. จัดทำรายงานการใช้ ( รายงานวิจัย 5 บท )  6. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

7 Your site here ADDIE  ขั้นการวิเคราะห์ Analysis  ขั้นการออกแบบ Design  ขั้นการพัฒนา Development  ขั้นการนำไปใช้ Implementation  ขั้นการประเมินผล Evaluation

8 Your site here การเขียนรายงานการใช้ นวัตกรรม

9 Your site here รูปแบบรางานวิจัย

10 Your site here ส่วนประกอบรายงานการวิจัย

11 Your site here บทนำ  ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา  วัตถุประสงค์การวิจัย  สมมุติฐานการวิจัย  ขอบเขตการวิจัย  ตัวแปรที่ศึกษาวิจัย  คำนิยมศัพท์เฉพาะ  ประโยชน์ที่จะได้รับจาการวิจัย

12 Your site here เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลรายวิชาที่วิจัย  การอาชีวศึกษา  ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  อีเลินนิ่ง  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  สรุปเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง

13 Your site here วิธีดำเนินการวิจัย  การกำหนดประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การสร้างเครื่องมือวิจัย  แบบแผนการทดลอง  ขั้นตอนการทดลอง / การเก็บ รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

14 Your site here ผลการใช้งาน  ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ ด้วยตนเองวิชา....................  ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากชุดการ เรียนรู้ด้วยตนเองวิชา....................  ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระหว่างการสอนปกติ กับชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชา.  ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนจากชุด การเรียนรู้ด้วยตนเองวิชา  - ข้อมูลเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ สังเกต ฟังความ คิดเห็นกลุ่ม ฯลฯ  - ข้อมูลจาก Moodle เวลาเข้า - ออก ระยะเวลาที่ เรียน, เรียนนอกเวลา, ช่วงเวลาเรียน, จำนวนการ คลิก,  กิจกรรมที่นักเรียนนักศึกษาใช้ในชุดการเรียนรู้ด้วย เอง  การบ้าน, อภิธานศัพท์, วิกิ, เว็บบอร์ด, ห้อง สนทนา

15 Your site here สรุป อภิปรายผลและ ข้อเสนอแนะ  สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลการวิจัย  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัย ครั้งต่อไป

16 Your site here รายการอ้างอิง  เป็นไปตามรูปแบบ วิทยานิพนธ์  ตามรูปแบบของสำนักงาน คณะกรรมการการวิจัย แห่งชาติ

17 Your site here ภาคผนวก  ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจเครื่องมือวิจัย  ภาคผนวก ข ตัวอย่างข้อสอบ  ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์ ข้อสอบ  ภาคผนวก ง การออกแบบชุดการ เรียนรู้ด้วยตนเอง  ภาคผนวก จ ตัวอย่างหน้าจอภาพ ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง / คู่มือชุดการ เรียนรู้ด้วยตนเอง / แผนการเรียนรู้  ภาคผนวก ฉ รูปภาพการใช้งาน ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ภาคผนวก ช ประวัติผู้วิจัย

18 Your site here รูปแบบการพิมพ์  A4  บน 1.5 นิ้ว หรือ 3.5 ซม.  ซ้าย 1.5 นิ้ว หรือ 3.5 ซม.  ล่าง 1 นิ้ว หรือ 2.5 ซม.  ขวา 1 นิ้ว หรือ 2.5 ซม.

19 Your site here กรอบวิจัยและพัมนาแนวอาชีวศึกษา

20 Your site here บทสรุป  การสร้างเครื่องมือและรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนการเขียนรายงานการใช้ นวัตกรรม  การประเมินผลชุดการเรียนรู้ด้วย ตนเอง เป็นการประเมินคุณภาพ เครื่องมือวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของ รายงานการใช้นวัตกรรม  ผลการประเมินชุดการเรียนรู้ด้วย ตนเอง นำไปขอกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการไม่ได้  ผลการพัฒนาผู้เรียนจากชุด การเรียนรู้ด้วยตนเอง คือหัวใจ ของผลงานทางวิชาการ

21 Your site here คำถาม

22 Thank you… 2014 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 081-7037515 prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเครื่องมือและ รวบรวมข้อมูลเพื่อ จัดทำผลงานทาง วิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google