งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ

2 ชื่อหัวข้อและผู้นำเสนอ ชื่อหัวข้อและผู้นำเสนอ ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา วัตถุประสงค์ของปัญหาพิเศษ วัตถุประสงค์ของปัญหาพิเศษ ขอบเขตของปัญหาพิเศษ ขอบเขตของปัญหาพิเศษ วิธีการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน แผนผังเวลาการดำเนินงาน ( ถ้ามี ) แผนผังเวลาการดำเนินงาน ( ถ้ามี ) รายการวัสดุและค่าใช้จ่าย ( ถ้ามี ) รายการวัสดุและค่าใช้จ่าย ( ถ้ามี ) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิง ความคิดเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาปัญหาพิเศษ ความคิดเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาปัญหาพิเศษ ส่วนประกอบของโครงร่างปัญหา พิเศษ

3 ผู้ทำมีความถนัด ความรู้ และ เชี่ยวชาญ ผู้ทำมีความถนัด ความรู้ และ เชี่ยวชาญ เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพใน ปัจจุบัน เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพใน ปัจจุบัน เอื้อประโยชน์กับงานที่ทำ เอื้อประโยชน์กับงานที่ทำ มีประโยชน์ต่อองค์กร / สังคม มีประโยชน์ต่อองค์กร / สังคม เผยแพร่ต่อสังคมและผู้อื่นได้ เผยแพร่ต่อสังคมและผู้อื่นได้ สามารถใช้งานและพัฒนาต่อได้ สามารถใช้งานและพัฒนาต่อได้ แนวทางการเลือกทำหัวข้อปัญหา พิเศษ

4 ทำเรื่อง... อะไร ? / ใคร... ทำ ชื่อต้องกระชับ ชื่อต้องกระชับ เข้าใจง่าย เข้าใจง่าย ความหมายชัดเจน ความหมายชัดเจน ครอบคลุมงานที่ทำ ครอบคลุมงานที่ทำ ชื่อหัวข้อและผู้นำเสนอ

5 ทำ.... ทำไม ? ความเป็นมาของปัญหา ความเป็นมาของปัญหา ความสำคัญของปัญหา ความสำคัญของปัญหา ความจำเป็นของ โครงงาน ความจำเป็นของ โครงงาน แนวทางการแก้ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา

6 ทำ.... อะไร ? ระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัด.... เพื่อ อะไร ? ระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัด.... เพื่อ อะไร ? ระบุสมมติฐานในการทำโครงงาน ( ถ้ามี ) ระบุสมมติฐานในการทำโครงงาน ( ถ้ามี )... ประสิทธิภาพ... ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ วัตถุประสงค์ของโครงงาน

7 ทำ... แค่ไหน ? ระบุขอบเขต ขนาด และ ส่วนประกอบ ระบุขอบเขต ขนาด และ ส่วนประกอบ รายละเอียดและคุณสมบัติของ โครงงาน รายละเอียดและคุณสมบัติของ โครงงาน... Hardware … Software เนื้อหา หลักสูตร และ / หรือ เวลาใน การศึกษา เนื้อหา หลักสูตร และ / หรือ เวลาใน การศึกษา ขอบเขตของปัญหาพิเศษ

8 มีขั้นตอน... อย่างไร ขั้นตอนการทำโครงงาน (Flowchart ) ขั้นตอนการทำโครงงาน (Flowchart )... ศึกษาข้อมูล... การออกแบบโครงงาน... เครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงงาน... วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล... สรุปและวิเคราะห์ผล วิธีการดำเนินงาน

9 ทำ... ได้อะไร ? พิจารณาจากความสำคัญและปัญหา ของโครงงาน พิจารณาจากความสำคัญและปัญหา ของโครงงาน ประโยชน์ที่ได้ คืออะไร ประโยชน์ที่ได้ คืออะไร... แก้ปัญหา.... ได้อะไร ?... แนวทางพัฒนาต่อไป ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

10 เอกสารอ้างอิง ภาษาไทย ณัฐวัฒน์ อินทวงศ์ และนาวิน จันภิลม, ชุดทดลองระบบสื่อสารแบบ แอนะลอก, ปริญญานิพนธ์ บัณฑิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545. ประสิทธิ์ประพิณมงคลการ. หลักการระบบสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2540. สุชาติศิริสุขไพบูลย์. เทคนิคและวิธีการสอนวิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2527. ภาษาอังกฤษ Frank R. Dungan, Electronic Communication System, International Thomson Publishing (ITP), 3rd Edition, 1997. Garry M. Miller, Modern Electronic Communication, Prentice- Hall International, Inc.3rd Edition 1988.

11 แผนผังเวลาการดำเนินงาน ลำดับขั้นการทำงาน ระยะเวลาการทำงาน มิ. ย. 2546 ก. ค. 2546 ส. ค. 2546 ก. ย. 2546 ต. ค. 2546 พ. ย. 2546 ธ. ค. 2546 ม. ค. 2547 ก. พ. 2547 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์หัวข้อ เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม สร้างชุดการสอน ออกแบบและสร้างสื่อการสอน ตรวจสอบและแก้ไข อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ เขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ สอบโครงงานปัญหาพิเศษ

12 12 ใช้จ่าย... เท่าไหร่ ? ให้ระบุถึงรายการวัสดุและ อุปกรณ์ ให้ระบุถึงรายการวัสดุและ อุปกรณ์ เครื่องมือ / ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ ทำงาน เครื่องมือ / ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ ทำงาน งบประมาณ และค่าใช้จ่าย ต่างๆ งบประมาณ และค่าใช้จ่าย ต่างๆ งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย

13 ความคิดเห็นของคณะกรรมการพิจารณา ปัญหาพิเศษ ผลของการพิจารณาโครงงานปัญหาพิเศษ ผ่าน ผ่าน มีการแก้ไข............................. …….... ไม่ผ่าน เปลี่ยนหัวข้อใหม่ /..................... ….…………………….. ประธานกรรมการ (…………….......…………………………) ….…………….……………….. กรรมการ (……………………....……………………) ….……………..……………….. กรรมการ (………………….…….......………………) กรรมการอนุมัติหัวข้อโครงงาน ลงวันที่........ เดือน................ พ. ศ...............

14 การสอบหัวปัญหาพิเศษ สิ่งที่ต้องเตรียม 1. แบบเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษ จำนวน 3 ชุด 2. เพาเวอร์พอยต์ สรุปโครงร่าง ( ประมาณ 10 แผ่น ) - ความสำคัญของปัญหา, วัตถุประสงค์, ขอบเขต - วิธีการดำเนินงาน, ประโยชน์ที่ได้รับ การดำเนินการสอบหัวข้อ 1. เวลาในการนำเสนอ ประมาณ 5 -10 นาที 2. เวลาในการตอบข้อซักถาม ประมาณ 10 นาที

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google