งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ

2 ชื่อหัวข้อและผู้นำเสนอ ชื่อหัวข้อและผู้นำเสนอ ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา วัตถุประสงค์ของปัญหาพิเศษ วัตถุประสงค์ของปัญหาพิเศษ ขอบเขตของปัญหาพิเศษ ขอบเขตของปัญหาพิเศษ วิธีการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน แผนผังเวลาการดำเนินงาน ( ถ้ามี ) แผนผังเวลาการดำเนินงาน ( ถ้ามี ) รายการวัสดุและค่าใช้จ่าย ( ถ้ามี ) รายการวัสดุและค่าใช้จ่าย ( ถ้ามี ) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิง ความคิดเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาปัญหาพิเศษ ความคิดเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาปัญหาพิเศษ ส่วนประกอบของโครงร่างปัญหา พิเศษ

3 ผู้ทำมีความถนัด ความรู้ และ เชี่ยวชาญ ผู้ทำมีความถนัด ความรู้ และ เชี่ยวชาญ เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพใน ปัจจุบัน เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพใน ปัจจุบัน เอื้อประโยชน์กับงานที่ทำ เอื้อประโยชน์กับงานที่ทำ มีประโยชน์ต่อองค์กร / สังคม มีประโยชน์ต่อองค์กร / สังคม เผยแพร่ต่อสังคมและผู้อื่นได้ เผยแพร่ต่อสังคมและผู้อื่นได้ สามารถใช้งานและพัฒนาต่อได้ สามารถใช้งานและพัฒนาต่อได้ แนวทางการเลือกทำหัวข้อปัญหา พิเศษ

4 ทำเรื่อง... อะไร ? / ใคร... ทำ ชื่อต้องกระชับ ชื่อต้องกระชับ เข้าใจง่าย เข้าใจง่าย ความหมายชัดเจน ความหมายชัดเจน ครอบคลุมงานที่ทำ ครอบคลุมงานที่ทำ ชื่อหัวข้อและผู้นำเสนอ

5 ทำ.... ทำไม ? ความเป็นมาของปัญหา ความเป็นมาของปัญหา ความสำคัญของปัญหา ความสำคัญของปัญหา ความจำเป็นของ โครงงาน ความจำเป็นของ โครงงาน แนวทางการแก้ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา

6 ทำ.... อะไร ? ระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัด.... เพื่อ อะไร ? ระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัด.... เพื่อ อะไร ? ระบุสมมติฐานในการทำโครงงาน ( ถ้ามี ) ระบุสมมติฐานในการทำโครงงาน ( ถ้ามี )... ประสิทธิภาพ... ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ วัตถุประสงค์ของโครงงาน

7 ทำ... แค่ไหน ? ระบุขอบเขต ขนาด และ ส่วนประกอบ ระบุขอบเขต ขนาด และ ส่วนประกอบ รายละเอียดและคุณสมบัติของ โครงงาน รายละเอียดและคุณสมบัติของ โครงงาน... Hardware … Software เนื้อหา หลักสูตร และ / หรือ เวลาใน การศึกษา เนื้อหา หลักสูตร และ / หรือ เวลาใน การศึกษา ขอบเขตของปัญหาพิเศษ

8 มีขั้นตอน... อย่างไร ขั้นตอนการทำโครงงาน (Flowchart ) ขั้นตอนการทำโครงงาน (Flowchart )... ศึกษาข้อมูล... การออกแบบโครงงาน... เครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงงาน... วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล... สรุปและวิเคราะห์ผล วิธีการดำเนินงาน

9 ทำ... ได้อะไร ? พิจารณาจากความสำคัญและปัญหา ของโครงงาน พิจารณาจากความสำคัญและปัญหา ของโครงงาน ประโยชน์ที่ได้ คืออะไร ประโยชน์ที่ได้ คืออะไร... แก้ปัญหา.... ได้อะไร ?... แนวทางพัฒนาต่อไป ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

10 เอกสารอ้างอิง ภาษาไทย ณัฐวัฒน์ อินทวงศ์ และนาวิน จันภิลม, ชุดทดลองระบบสื่อสารแบบ แอนะลอก, ปริญญานิพนธ์ บัณฑิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ, ประสิทธิ์ประพิณมงคลการ. หลักการระบบสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, สุชาติศิริสุขไพบูลย์. เทคนิคและวิธีการสอนวิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ภาษาอังกฤษ Frank R. Dungan, Electronic Communication System, International Thomson Publishing (ITP), 3rd Edition, Garry M. Miller, Modern Electronic Communication, Prentice- Hall International, Inc.3rd Edition 1988.

11 แผนผังเวลาการดำเนินงาน ลำดับขั้นการทำงาน ระยะเวลาการทำงาน มิ. ย ก. ค ส. ค ก. ย ต. ค พ. ย ธ. ค ม. ค ก. พ ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์หัวข้อ เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม สร้างชุดการสอน ออกแบบและสร้างสื่อการสอน ตรวจสอบและแก้ไข อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ เขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ สอบโครงงานปัญหาพิเศษ

12 12 ใช้จ่าย... เท่าไหร่ ? ให้ระบุถึงรายการวัสดุและ อุปกรณ์ ให้ระบุถึงรายการวัสดุและ อุปกรณ์ เครื่องมือ / ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ ทำงาน เครื่องมือ / ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ ทำงาน งบประมาณ และค่าใช้จ่าย ต่างๆ งบประมาณ และค่าใช้จ่าย ต่างๆ งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย

13 ความคิดเห็นของคณะกรรมการพิจารณา ปัญหาพิเศษ ผลของการพิจารณาโครงงานปัญหาพิเศษ ผ่าน ผ่าน มีการแก้ไข …….... ไม่ผ่าน เปลี่ยนหัวข้อใหม่ / ….…………………….. ประธานกรรมการ (…………… …………………………) ….…………….……………….. กรรมการ (……………………....……………………) ….……………..……………….. กรรมการ (………………….…… ………………) กรรมการอนุมัติหัวข้อโครงงาน ลงวันที่ เดือน พ. ศ

14 การสอบหัวปัญหาพิเศษ สิ่งที่ต้องเตรียม 1. แบบเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษ จำนวน 3 ชุด 2. เพาเวอร์พอยต์ สรุปโครงร่าง ( ประมาณ 10 แผ่น ) - ความสำคัญของปัญหา, วัตถุประสงค์, ขอบเขต - วิธีการดำเนินงาน, ประโยชน์ที่ได้รับ การดำเนินการสอบหัวข้อ 1. เวลาในการนำเสนอ ประมาณ นาที 2. เวลาในการตอบข้อซักถาม ประมาณ 10 นาที

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google