งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ ข้อสอบ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ ข้อสอบ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ ข้อสอบ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

2 ทำไม ??? ต้อง วิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อสอบที่เหมาะสม จะนำไปวัดและประเมินผลการ เรียน เพื่อให้ได้ข้อสอบที่สามารถ จำแนกผู้เรียน เพื่อให้ได้ข้อสอบที่ตรง วัตถุประสงค์

3 ข้อสอบปรนัย ข้อสอบปรนัยสามารถแบ่งแยกย่อย ได้แก่ แบบตอบสั้นๆ แบบเติมคำ แบบจับคู่ แบบถูก - ผิด แบบเลือกตอบ

4 การสร้างข้อสอบ ศึกษาเนื้อหาและวัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรมตามหลักสูตร ออกข้อสอบตามวัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรมที่ต้องการวัด นำร่างแบบทดสอบมาตรวจสอบ โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ทำ การปรับปรุงแบบทดสอบตาม ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ นำแบบทดสอบที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข ไปทำการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบถึงค่า ความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก และค่า ความเชื่อมั่น ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

5 ข้อสอบกับตาราง วิเคราะห์หลักสูตร

6 แบบทดสอบปรนัย แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน ( แบบฝึกหัด ) แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบครบทุกบท / ครอบคลุมวัตถุประสงค์

7 คุณภาพของแบบทดสอบ ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ความเชื่อมั่นของข้อสอบ (Reliability) ความยาก (Difficulty) อำนาจจำแนก (Discrimination)

8 IOC: Index of consistency

9 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อสอบ IOC เทคนิค 25 % – กลุ่มคะแนนสูง 25 % – กลุ่มคะแนนต่ำ 25 % – คะแนนกลาง ๆ ตัดทิ้งทั้งหมด การหาค่าความยากง่าย (P) อยู่ ระหว่าง 0.2- 0.8 การหาค่าอำนาจจำแนก (D) ตั้งแต่ 0.25 ขึ้นไป การหาค่าความเชื่อมั่น 0.8 ขึ้นไป

10 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อสอบ การหาค่าความยากง่ายและค่าอำนาจ จำแนก ของแบบทดสอบ P = ระดับความยาก ง่ายของแบบทดสอบ D = ค่า อำนาจจำแนก R U = จำนวนคนที่ทำข้อสอบแต่ละข้อถูก ในกลุ่มเก่ง R L = จำนวนคนที่ทำ ข้อสอบแต่ละข้อถูก ในกลุ่มต่ำ N = จำนวนคนทั้งหมด N U = จำนวนคนทั้งหมดใน กลุ่มเก่ง

11 ความยากง่าย

12 อำนาจจำแนก

13 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อสอบ ข้อที่ 123456 จำนวนคนในกลุ่ม สูงที่ตอบถูก 20229131512 จำนวนคนในกลุ่ม ต่ำที่ตอบถูก 100175158 ระดับความยาก 0.680.500.590.410.680.45 อำนาจจำแนก 0.451.00 - 0. 360.360.000.18

14 ค่าความเชื่อมั่น (KR- 20) ค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบ (Reliability index) ค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบ (Reliability index) n S 2 -  p i (1-p i ) S 2 -  p i (1-p i ) KR-20 = n i=1 KR-20 = n i=1 n-1 S 2 n-1 S 2

15 การเลือกข้อสอบที่ วิเคราะห์แล้ว IOC ตั้งแต่ 0.8 ค่าความยากง่าย (P) อยู่ ระหว่าง 0.2- 0.8 ค่าอำนาจจำแนก (D) ตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป ค่าความเชื่อมั่น 0.8 ขึ้นไป

16 ตรวจสอบผลการ วิเคราะห์ - มีความบกพร่องที่ตัวข้อสอบเอง เช่น คำถามไม่ ชัดเจน - ออกข้อสอบไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์และเนื้อหาวิชาที่ กำหนดไว้ เช่น ถามเรื่องที่ไม่ สำคัญ หรือตัวเลขที่ไม่ จำเป็นต้องจำ - มีความบกพร่องที่การเรียนการ สอน ไม่เน้นเรื่องที่สำคัญและ ต้องรู้

17 โปรแกรมวิเคราะห์ ข้อสอบ EVANA B-Index Simple Item Analysis TAP test Analysis SPSS ฯลฯ

18 คำถาม ????

19 วิทยากร


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ ข้อสอบ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google