งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OUTLINE  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงของงานวิจัย วัตถุประสงของงานวิจัย  ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย  * งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง * งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OUTLINE  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงของงานวิจัย วัตถุประสงของงานวิจัย  ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย  * งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง * งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 OUTLINE  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงของงานวิจัย วัตถุประสงของงานวิจัย  ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย  * งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง * งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  5. วิธีดำเนินงานวิจัย 5. วิธีดำเนินงานวิจัย  6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ 6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ  7. เอกสารอ้างอิง 7. เอกสารอ้างอิง

3  รายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษาเป็น ส่วนหนึ่งในรายวิชาบังคับของนักศึกษาหลักสูตร MBA คณะวิยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  ซึ่งมีความสำคัญ และเล็งเห็นคุณภาพของ การศึกษา และต้องการสำรวจความเห็นในการเรียน รายวิชานี้ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

4 1. เพื่อศึกษากความพึงพอใจ 2. เพื่อได้ข้อมูล 3. เพื่อ

5  ศึกษาความพึงพอใจกับนักศึกษาหมู่เรียน บธ.5401 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎ เลย  จำนวน 20 คน  ในปีการศึกษา 1/2555

6

7 1. เก็บ รวบรวม ข้อมูล 2. เตรียม เครื่องมือ ในการทำ วิจัย 3. รวบรวม ข้อมูล 4. วิเคราะห์ และ ประมวล ข้อมูล 5. สรุป ผลงานวิจัย

8 1. เพื่อการศึกษา 2. เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์

9 1. หนังสือ A 2. หนังสือ B

10

11


ดาวน์โหลด ppt OUTLINE  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงของงานวิจัย วัตถุประสงของงานวิจัย  ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย  * งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง * งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google