งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การพัฒนางาน ประจำสู่การวิจัย Routine to Research : R2R ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การพัฒนางาน ประจำสู่การวิจัย Routine to Research : R2R ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การพัฒนางาน ประจำสู่การวิจัย Routine to Research : R2R ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com

2 ข้อตกลงเบื้องต้น www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th ครั้งที่วัน เดือน ปีกิจกรรมการบ้าน 1 2 ธันวาคม 53 ทำทวนหลักการวิจัย และ รูปแบบ R2R กำหนดหัวข้อ กรอบแนวคิดการวิจัยที่ศึกษา เขียนบทที่ 1 บทนำ เขียนบท ที่ 2 ทบทวนงานวิจัยและ ข้อมูลสนับสนุน รวบรวม DATA 2 มกราคม 54 วิเคราะห์ DATA ออกแบบ เครื่องมือ หรือศึกษาสถิติที่ใช้ ในการวิจัย จัดทำเครื่องมือ วิเคราะห์ DATA ด้วยสถิติที่เลือก เขียน บทที่ 3-4 3 กุมภาพันธ์ 54 วิภาคผลการวิเคราะห์ที่ได้ แนวทาง สรุปผลการวิจัย เขียนบทที่ 5 ทำ Power point นำเสนอ 4 มีนาคม 54 นำเสนอและวิภาคผลการวิจัย

3 Routine to Research : R2R  การนำงานประจำมาทำเป็น วิจัย  การนำปัญหาในงานมาหา วิธีการแก้ไข  การนำข้อมูลในงานประจำ มาวิเคราะห์ - สังเคราะห์ เพื่อให้ได้สารสนเทศ  การนำงานประจำมาทำเป็น ผลงานวิชาการ www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

4 ขอบเขตของรอบ แรก  หัวข้อวิจัย  ความสำคัญและที่มาของ ปัญหา  วัตถุประสงค์การวิจัย  ขอบเขตการวิจัย  คำนิยามศัพท์เฉพาะ  ประโยชน์ที่จะได้รับ www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

5 หัวข้อวิจัย R2R # 1  การติดตามการเปลี่ยนสถานะจากผู้ที่เสี่ยง ป่วยด้วยโรคเรื้อรังเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ระยะ 5 ปี ในเขต พื้นที่ สปสช. เขต 5 ราชบุรี  ข้อมูล  1. ประชากรในแต่ละปี แยกเพศ อายุ ที่ อยู่  2. หน่วยบริการที่เข้ารับการรักษา โรคที่ วินิจฉัย ( เบาหวาน ความดัน เส้นเลือดใน สมองแตก อ้วนลงพุง ) วันเดือนปี ที่เข้า รักษา จำนวนครั้งการรักษา สิทธิการรักษา ( บัตรทอง ข้าราชการ ประกันสังคม ไม่มี สิทธิ ) www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

6 หัวข้อวิจัย R2R # 2  การดำเนินงานกองทุนสุขภาพ ท้องถิ่น ปี 2553  ข้อมูล  ชื่อโครงการ ประเภทโครงการมี 4 ประเภท งบประมาณที่ใช้ในแต่ ละโครงการ ชื่อกองทุน อบต. เทศบาล จำแนก อำเภอ จังหวัด www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

7 หัวข้อวิจัย R2R # 3  การเข้าถึงตัวยารักษา โรคมะเร็ง  มีข้อมูล  ตัวยารักษามะเร็งที่ถูก กำหนดให้ใช้ ชื่อผู้ป่วย วัน เดือนปี ที่รักษา หน่วย บริการที่ให้บริการ www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

8 หัวข้อวิจัย R2R # 4  ความสำเร็จของการบริหาร กองทุนโรคไต  มีข้อมูล ชื่อหน่วยบริการ จำนวนงบประมาณที่ชดเชย จำนวนครั้งการรักษา ประเภท การรักษา ( ล้างไตผ่านหน้าท้อง / ผ่านเครื่อง / เปลี่ยนไต ) จำนวน ผู้ให้บริการ คุณสมบัติผู้ ให้บริการ ระยะเวลาการยืด อายุของผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วย ตาย หาย www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

9 หัวข้อวิจัย R2R # 5  การสนับสนุนผู้พิการ ปี 2553  ม ข้อมูล การให้บริการฟื้นฟู การจ่ายอุปกรณ์ช่วยผู้พิการ จำนวนผู้ป่วย จำนวนหน่วย บริการตามพื้นที่ จำนวน งบประมาณที่ใช้ www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

10 หัวข้อวิจัย R2R # 6  การบริหารงบเหมาจ่าย รายหัว  ข้อมูล งบประมาณ จำแนกโครงการ / กองทุน หน่วยบริการที่ได้รับ งบประมาณจำแนก จังหวัด www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

11 หัวข้อวิจัย R2R # 7  ผลการดำเนินงานกองทุนแพทย์ แผนไทย ปี 2553  ข้อมูล กิจกรรม ( นวด ประคบ อบสมุนไพร ดูแลมารดาหลัง คลอด ) หน่วยบริการที่ให้บริการ จำนวนคน / ครั้งการให้บริการ งบประมาณชดเชยแยกหน่วย บริการ ประเภทบุคลากรที่ ให้บริการ ( มีใบประกอบโรคศิลป์ ผู้ช่วยที่ได้มาตรฐาน ผู้ช่วยไม่ ผ่านมาตรฐาน ) www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

12 หัวข้อวิจัย R2R # 8  ปัจจัยที่มีผลต่อการดื้อยาของ การรักษาโรคเอดส์  ข้อมูล สูตรยารักษา จำนวน ผู้ป่วย เพศ อายุ อาชีพ สาเหตุการติดเชื้อ การรักษา ต่อเนื่อง โรคร่วม / ฉวยโอกาส www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

13 หัวข้อวิจัย R2R # 9  ความสำเร็จของการบริหาร กองทุนงบชดเชยค่าเสื่อม  ข้อมูล หน่วยบริการที่รับ งบประมาณ จำนวน งบประมาณ ชื่อโครงการที่ จัดสรร www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

14 กรอบความคิดวิจัย  ขอบเขตการวิจัย  ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง  ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

15 Conceptual Framework www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ผู้ป่วย - เพศ - อายุ - อาชีพ ขนาด โรงพยาบาล ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ผลการใช้ งบประมาณ - เงิน งบประมาณ - เงินรายได้ - เงินกองทุน - เงินบริจาค

16 คำถาม ???? www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

17 LOGO ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com 081-7037515 http://www.prachyanun.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO การพัฒนางาน ประจำสู่การวิจัย Routine to Research : R2R ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google