งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

742801 Reading Unit in Information Technology การอ่านและนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "742801 Reading Unit in Information Technology การอ่านและนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 742801 Reading Unit in Information Technology การอ่านและนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

2  วิชานี้เป็นการฝึกฝนให้นักศึกษารู้จักการ ค้นคว้าด้วยตนเองจากวรรณกรรมวิจัย และบทความวิชาการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นักศึกษาจะต้องค้นคว้า อ่าน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนรายงานใน หัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาประจำ วิชาโดยเลือกหัวข้อ เริ่มต้นจากรายชื่อที่ อาจารย์มอบหมายให้ ผลการค้นคว้าและ รายงานต้องนำเสนอต่อคณาจารย์ที่ เกี่ยวข้องและเพื่อนในชั้นเรียนประจำ สัปดาห์ การประเมินให้คะแนนจะประเมิน จากผลการนำเสนอแบบปากเปล่าต่อ กลุ่มผู้เรียนและคุณค่าของงานในเล่ม รายงาน

3  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า สรุป และวิจารณ์วรรณกรรม วิจัยและบทความวิชาการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการ เขียนรายงานและการนำเสนอใน หัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 1. โครงร่างรายวิชา (Course Outline) 2. ส่วนประกอบของบทความที่ตีพิมพ์ในงาน ประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ  วิธีการค้นคว้าข้อมูลเพื่อทบทวนงานวิจัย – ส่วนประกอบของบทความที่ตีพิมพ์ในงาน ประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ  วิธีการค้นคว้าข้อมูลเพื่อทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  วิธีการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3. ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง (Self-study)

5 4. นำเสนองานกลุ่ม 5. วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 6. รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย 7. ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง (Self- study) 8. ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง (Self- study) 9. ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง (Self- study)

6 10. วิธีการใช้ Endnote รูปแบบการเขียน เอกสารอ้างอิง 11. ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง (Self-study) 12. แนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และ การนำเสนองานวิจัย 13. ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง (Self-study) 14. อภิปรายกลุ่ม 15. อภิปรายกลุ่ม

7  คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เทคโนโลนีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ  Huck, S. W. Reading Statistics and Research. 5 th ed. Boston : Pearson Education, Inc., 2008.

8  ชื่อผู้สอน อาจารย์ ดร. มาลีรัตน์ โสดานิล  สถานที่ติดต่อ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 5 ห้อง 5A04  Phone:0-2913-2500 ext. 2718  Mobile Phone: 08-1421-8908  Email: msn@kmutnb.ac.thmsn@kmutnb.ac.th  URL: http://www.it.kmutnb.ac.th/malee rat http://www.it.kmutnb.ac.th/malee rat


ดาวน์โหลด ppt 742801 Reading Unit in Information Technology การอ่านและนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google