งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
Reading Unit in Information Technology การอ่านและนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

2 คำอธิบายรายวิชา วิชานี้เป็นการฝึกฝนให้นักศึกษารู้จักการ ค้นคว้าด้วยตนเองจากวรรณกรรมวิจัยและ บทความวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาจะต้องค้นคว้า อ่าน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนรายงานในหัวข้อ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชา โดยเลือกหัวข้อ เริ่มต้นจากรายชื่อที่ อาจารย์มอบหมายให้ ผลการค้นคว้าและ รายงานต้องนำเสนอต่อคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อนในชั้นเรียนประจำสัปดาห์ การ ประเมินให้คะแนนจะประเมินจากผลการ นำเสนอแบบปากเปล่าต่อกลุ่มผู้เรียนและ คุณค่าของงานในเล่มรายงาน

3 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า สรุป และวิจารณ์วรรณกรรมวิจัยและ บทความวิชาการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการเขียนรายงาน และการนำเสนอในหัวข้อเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ

4 แผนการสอน โครงร่างรายวิชา (Course Outline)
ส่วนประกอบของบทความที่ตีพิมพ์ในงาน ประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ วิธีการค้นคว้าข้อมูลเพื่อทบทวนงานวิจัย – ส่วนประกอบของบทความที่ตีพิมพ์ในงานประชุม วิชาการและวารสารวิชาการ วิธีการค้นคว้าข้อมูลเพื่อทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง วิธีการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง (Self-study)

5 แผนการสอน นำเสนองานกลุ่ม วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง (Self-study)

6 แผนการสอน วิธีการใช้ Endnote รูปแบบการเขียน เอกสารอ้างอิง
ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง (Self-study) แนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และการ นำเสนองานวิจัย อภิปรายกลุ่ม

7 เอกสารตำราหลัก คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เทคโนโลนีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ Huck, S. W. Reading Statistics and Research. 5th ed. Boston : Pearson Education, Inc., 2008.

8 ผู้สอน ชื่อผู้สอน อาจารย์ ดร.มาลีรัตน์ โสดานิล
ชื่อผู้สอน อาจารย์ ดร.มาลีรัตน์ โสดานิล สถานที่ติดต่อ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 5 ห้อง 5A04 Phone: ext. 2718 Mobile Phone: URL:


ดาวน์โหลด ppt ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google