งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้สำเร็จอย่างมีความสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้สำเร็จอย่างมีความสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้สำเร็จอย่างมีความสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2 การทำวิทยานิพนธ์อย่างมีความสุข
1 แนวทางการทำวิทยานิพนธ์ 2 ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ 3 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 4 แนวคิดเพื่อให้สำเร็จอย่างมีความสุข

3 การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
Course work Field Trip English Competency Qualify Examination Conference Research Article Thesis/Dissertation

4 ทำไมต้องทำวิทยานิพนธ์
ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน วิทยานิพนธ์พิสูจน์ ??

5 ระดับงานของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ปัญหาพิเศษ/โครงงาน/การศึกษาค้นคว้าอิสระ Special Problem / Project / Independent Study - 3 หน่วยกิต สารนิพนธ์/ภาคนิพนธ์ Master Project - 6 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ Thesis หน่วยกิต ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation หน่วยกิต

6 การวางแผนวิทยานิพนธ์
การกำหนดปัญหาและศึกษาข้อมูล การสร้างกรอบแนวคิด การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การดำเนินงานวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอ

7 ประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

8 การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

9 กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์

10 การสืบค้นข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์

11 ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์
การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ 5 บท การสอบปากเปล่า

12 วิทยานิพนธ์ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม ภาคผนวก

13 การเขียนบทความวิจัย เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บทความที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ลงพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก บทความที่เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ ลงพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี impact factor

14 Thai-Journal Citation Index (TCI)

15 การประชุมวิชาการ

16 บทความวิจัย

17 คิดบวกชีวิตบวก

18 คำดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง

19 วิทยานิพนธ์เสร็จ >สำเร็จอย่างมีความสุข

20 คำถาม ??? Imagination is more importance than knowledge.
For ordinary people with extraordinary dreams

21 ขอความสุขในการทำวิทยานิพนธ์จงมีแด่ทุกท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ดาวน์โหลด ppt การทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้สำเร็จอย่างมีความสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google