งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company Logo การทำ วิทยานิพนธ์ อย่างไรให้ สำเร็จอย่างมี ความสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company Logo การทำ วิทยานิพนธ์ อย่างไรให้ สำเร็จอย่างมี ความสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company Logo การทำ วิทยานิพนธ์ อย่างไรให้ สำเร็จอย่างมี ความสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี

2 Company Logo 2 แนวทางการทำวิทยานิพนธ์ การทำวิทยานิพนธ์อย่างมี ความสุข 1 ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ 2 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 3 แนวคิดเพื่อให้สำเร็จอย่างมีความสุข 4 http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

3 Company Logo การเรียนในระดับ บัณฑิตศึกษา Course work Field Trip English Competency Qualify Examination Conference Research Article Thesis/Dissertation 3 http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

4 Company Logo ทำไมต้องทำวิทยานิพนธ์ ระยะทางพิสูจน์ ม้า กาลเวลา พิสูจน์คน วิทยานิพนธ์ พิสูจน์ ?? 4 http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

5 Company Logo ระดับงานของมหาบัณฑิตและ ดุษฎีบัณฑิต ปัญหาพิเศษ / โครงงาน / การศึกษาค้นคว้า อิสระ Special Problem / Project / Independent Study - 3 หน่วยกิต สารนิพนธ์ / ภาคนิพนธ์ Master Project - 6 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ Thesis- 6-12 หน่วยกิต ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - 36 - 48 หน่วย กิต 5 http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

6 Company Logo การวางแผนวิทยานิพนธ์ 6 http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th การกำหนดปัญหาและศึกษา ข้อมูล การสร้างกรอบแนวคิด การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การดำเนินงานวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานและการ นำเสนอ

7 Company Logo ประธานและกรรมการที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ 7 http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

8 Company Logo การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 8 http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

9 Company Logo กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์ 9 http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

10 Company Logo การสืบค้นข้อมูลในการทำ วิทยานิพนธ์ 10 http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

11 Company Logo ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ การนำเสนอเค้าโครง วิทยานิพนธ์ การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ 5 บท การสอบปากเปล่า 11 http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

12 Company Logo วิทยานิพนธ์ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและ ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม ภาคผนวก 12 http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

13 Company Logo การเขียนบทความวิจัย เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บทความที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ลงพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก บทความที่เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ลงพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ นานาชาติที่มี impact factor 13 http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

14 Company Logo Thai-Journal Citation Index (TCI) 14 http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

15 Company Logo การประชุมวิชาการ 15

16 Company Logo บทความวิจัย 16

17 Company Logo คิดบวกชีวิตบวก 17

18 Company Logo คำดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง 18

19 Company Logo วิทยานิพนธ์เสร็จ > สำเร็จ อย่างมีความสุข 19

20 Company Logo คำถาม ??? Imagination is more importance than knowledge. For ordinary people with extraordinary dreams 20 http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

21 Company Logo ขอความสุขในการทำ วิทยานิพนธ์จงมีแด่ทุกท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ 081-7037515 prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com


ดาวน์โหลด ppt Company Logo การทำ วิทยานิพนธ์ อย่างไรให้ สำเร็จอย่างมี ความสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google