งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company Logo การทำ วิทยานิพนธ์ อย่างไรให้ สำเร็จอย่างมี ความสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company Logo การทำ วิทยานิพนธ์ อย่างไรให้ สำเร็จอย่างมี ความสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company Logo การทำ วิทยานิพนธ์ อย่างไรให้ สำเร็จอย่างมี ความสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี

2 Company Logo 2 แนวทางการทำวิทยานิพนธ์ การทำวิทยานิพนธ์อย่างมี ความสุข 1 ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ 2 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 3 แนวคิดเพื่อให้สำเร็จอย่างมีความสุข 4

3 Company Logo การเรียนในระดับ บัณฑิตศึกษา Course work Field Trip English Competency Qualify Examination Conference Research Article Thesis/Dissertation 3

4 Company Logo ทำไมต้องทำวิทยานิพนธ์ ระยะทางพิสูจน์ ม้า กาลเวลา พิสูจน์คน วิทยานิพนธ์ พิสูจน์ ?? 4

5 Company Logo ระดับงานของมหาบัณฑิตและ ดุษฎีบัณฑิต ปัญหาพิเศษ / โครงงาน / การศึกษาค้นคว้า อิสระ Special Problem / Project / Independent Study - 3 หน่วยกิต สารนิพนธ์ / ภาคนิพนธ์ Master Project - 6 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ Thesis หน่วยกิต ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation หน่วย กิต 5

6 Company Logo การวางแผนวิทยานิพนธ์ 6 การกำหนดปัญหาและศึกษา ข้อมูล การสร้างกรอบแนวคิด การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การดำเนินงานวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานและการ นำเสนอ

7 Company Logo ประธานและกรรมการที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ 7

8 Company Logo การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 8

9 Company Logo กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์ 9

10 Company Logo การสืบค้นข้อมูลในการทำ วิทยานิพนธ์ 10

11 Company Logo ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ การนำเสนอเค้าโครง วิทยานิพนธ์ การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ 5 บท การสอบปากเปล่า 11

12 Company Logo วิทยานิพนธ์ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและ ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม ภาคผนวก 12

13 Company Logo การเขียนบทความวิจัย เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บทความที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ลงพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก บทความที่เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ลงพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ นานาชาติที่มี impact factor 13

14 Company Logo Thai-Journal Citation Index (TCI) 14

15 Company Logo การประชุมวิชาการ 15

16 Company Logo บทความวิจัย 16

17 Company Logo คิดบวกชีวิตบวก 17

18 Company Logo คำดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง 18

19 Company Logo วิทยานิพนธ์เสร็จ > สำเร็จ อย่างมีความสุข 19

20 Company Logo คำถาม ??? Imagination is more importance than knowledge. For ordinary people with extraordinary dreams 20

21 Company Logo ขอความสุขในการทำ วิทยานิพนธ์จงมีแด่ทุกท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ


ดาวน์โหลด ppt Company Logo การทำ วิทยานิพนธ์ อย่างไรให้ สำเร็จอย่างมี ความสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google