งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยและพัฒนาผู้เรียนด้วย E-Learning ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยและพัฒนาผู้เรียนด้วย E-Learning ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยและพัฒนาผู้เรียนด้วย E-Learning ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผู้เรียน การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์ผู้เรียน การสร้างเครื่องมือวิจัย การทดสอบเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย การหาประสิทธิภาพ การหาประสิทธิผล

3 เครื่องมือในการวิจัยและพัฒนา ผู้เรียน แบบประเมินสื่ออีเลินนิ่ง แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบท้ายบทเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ

4 การสร้างเครื่องมือวิจัย การสร้างสื่ออีเลินนิ่ง (Moodle) การสร้างแบบประเมินสื่ออีเลินนิ่ง - แบบประเมินสื่ออีเลินนิ่ง (กรมวิชาการ) การสร้างแบบทดสอบตามวัตถุประสงค์ - แบบทดสอบก่อนเรียน - แบบทดสอบระหว่างเรียน - แบบทดสอบหลังเรียน

5 ขั้นตอนการพัฒนา E-Learning Instructional Design (ID) ADDIE การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implement) การประเมินผล (Evaluation)

6 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ การกำหนดจำนวนข้อสอบตามวัตถุประสงค์ การสร้างข้อสอบแบบปรนัย การสร้างข้อสอบแบบอัตนัย

7 การ try out ข้อสอบ การนำเอาข้อสอบที่สร้างขึ้นทดลองใช้ (Try out) กลุ่มที่ทดสอบข้อสอบ - เป็นผู้เรียนที่เคยเรียนวิชานี้มาแล้ว - เป็นผู้เรียนที่กำลังเรียนวิชานี้ แต่คนละกลุ่มกับ กลุ่มตัวอย่าง - จำนวนผู้ทดสอบข้อสอบ ควรมากกว่ากลุ่ม ตัวอย่าง

8 การวิเคราะห์ข้อสอบ เทคนิค 25 % กลุ่มคะแนนสูง 25 % กลุ่มคะแนนต่ำ 25 % คะแนนกลาง ๆ ตัดทิ้งทั้งหมด ค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.2- 0.8 ค่าอำนาจจำแนก (D) ตั้งแต่ 0.25 ขึ้นไป ค่าความเชื่อมั่น 0.8 ขึ้นไป

9 การทดสอบเครื่องมือการวิจัย Tryout แบบทดสอบ One to One Small Group Large Group / Filed Study การหาประสิทธิภาพ 80/80

10 การทดสอบสื่ออีเลินนิ่ง One to One Small Group Large Group / Filed Study การหาประสิทธิภาพ 80/80

11 One to One การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ทดลองให้นักเรียนหนึ่งคนเข้าเรียน รายวิชาใน e-Learning สังเกตปัญหาในการเรียน สัมภาษณ์การเข้าใช้ระบบ e-Learning หาข้อขัดข้องทำการแก้ไข

12 Small Group การทดลองกลุ่มเล็ก 3-5 คน ทดลองให้นักเรียนสามคนแบ่งเป็นเด็กเก่ง เด็ก ปานกลาง เด็กอ่อน เข้าเรียนในรายวิชา e- Learning สังเกตพฤติกรรมและปัญหาในการเข้าเรียน สัมภาษณ์ปัญหาในการเข้าเรียนทั้งสามคน นำมาวิเคราะห์ปัญหาปรับแก้ไขข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้น

13 Large Group การทดลองกลุ่มใหญ่ 9-15 คน ทดลองให้นักเรียนเก้าคนเข้าเรียนในรายวิชา e-Learning สังเกตพฤติกรรมและปัญหาในการเข้าเรียน สัมภาษณ์ปัญหาในการเข้าเรียนทั้งสามคน นำมาวิเคราะห์ปัญหา ปรับแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น

14 Filed Study การทดลองจริงหรือการทดลองภาคสนาม กลุ่มทดลองเรียน E-Learning จำนวน 30 คน แบบวัดผล 3 ช่วงคือ - แบบทดสอบก่อนเรียน - แบบทดสอบระหว่างเรียน - แบบทดสอบหลังเรียน

15 การหาประสิทธิภาพสื่อ สูตรการหาประสิทธิภาพสื่ออีเลินนิ่ง E 1 / E 2 = 80/80 80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกคน ได้จากแบบทดสอบระหว่างเรียน 80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกคน ได้จากแบบทดสอบหลังเรียน

16 การหาค่า E 1

17 การหาค่า E 2

18 การหาประสิทธิผลสื่ออีเลิน นิ่ง การนำคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน ลบ ด้วย คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน จะได้ เป็นอัตราความก้าวหน้าของผู้เรียนระหว่าง ก่อนเรียนและหลังเรียน E post – E pre > 60

19 การหาความพึงพอใจ ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอ แนะ ในการ ปรับปรุง ดี มา ก 5 ดี 4 ปา น กล าง 3 พอ ใช้ 2 ควร ปรับ ปรุง 1 ด้านการประเมิน 1. ด้านตัวอักษร (Text) 2. ด้านภาพนิ่ง (Image) 3. ด้านภาพเคลื่อนไหว (Animation) 4. ด้านเสียง (Audio)

20 ขั้นตอนการดำเนินการในการ อบรม สร้างข้อสอบให้เสร็จก่อนกลับไปเก็บข้อมูล - สร้างแบบทดสอบใน E-Learning ให้เสร็จ เพื่อนำไปทดสอบใช้งานจริง - เขียนเค้าโครงการวิจัย 3 บท เพื่อนำไปใช้ใน การกำหนดขั้นตอนการวิจัย - ปรับปรุง E-Learning ให้พร้อมที่ผู้เรียนจะ ใช้เรียนจริง

21 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลตามสภาพ จริง - ทดสอบใช้งาน E-Learning - ทดสอบข้อสอบกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง - ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง - ทดสอบระหว่างเรียนกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง - ทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง - ทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม ตัวอย่าง - เก็บข้อมูลการใช้งานกิจกรรมใน E-Learning

22 คำถาม ???

23 วิทยากร


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยและพัฒนาผู้เรียนด้วย E-Learning ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google