งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย  ขอบเขตเนื้อหา งานวิจัย ขอบเขตเนื้อหา งานวิจัย  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย  ขอบเขตเนื้อหา งานวิจัย ขอบเขตเนื้อหา งานวิจัย  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย  ขอบเขตเนื้อหา งานวิจัย ขอบเขตเนื้อหา งานวิจัย  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  วิธีดำเนินงานวิจัย วิธีดำเนินงานวิจัย  ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ  ระยะเวลาในการทำ วิจัย  เอกสารอ้างอิง

4  รายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณทิตศึกษา เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาบังคับของนักศึกษา หลักสูตร MBA คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งมีความสำคัญและเล็งเห็นคุณภาพของ การศึกษา และต้องการสำรวจความคิดเห็น ในการเรียนวิชานี้ เพื่อปรับปรุงการเรียนการ สอนต่อไป ภาพประกอบ งานวิจัย

5 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ 2. เพื่อได้ข้อมูลในการปรับปรุงเนื้อหา 3. เพื่อ 4. เพื่อ

6 ศึกษาความพึงพอใจกับนักศึกษาหมู่เรียน บธ.5401 คณะวิทยาการ

7  นาย ก ได้กล่าวว่า นาย ข ได้กล่าวว่า นาย ค ได้กล่าวว่า

8 1. เก็บ รวบรวม ข้อมูล 2. เตรียม เครื่องมือ ในการทำ วิจัย 3. รวบรวม ข้อมูล 4. วิเคราะห์ และ ประมวลผล 5. สรุป ผลงานวิจัย


ดาวน์โหลด ppt  หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย  ขอบเขตเนื้อหา งานวิจัย ขอบเขตเนื้อหา งานวิจัย  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google