งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OUTLINE หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OUTLINE หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานนำเสนองานวิจัย เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

2 OUTLINE หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินงานวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาในการทำวิจัย เอกสารอ้างอิง

3 หลักการและเหตุผลในการทำวิจัย
รายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณทิตศึกษา เป็นส่วนหนึ่งใน รายวิชาบังคับของนักศึกษาหลักสูตร MBA คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งมีความสำคัญและเล็งเห็นคุณภาพของการศึกษา และต้องการ สำรวจความคิดเห็นในการเรียนวิชานี้ เพื่อปรับปรุงการเรียนการ สอนต่อไป ภาพประกอบงานวิจัย

4 วัตถุประสงค์การทำวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจ เพื่อได้ข้อมูลในการปรับปรุงเนื้อหา เพื่อ

5 ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย
ศึกษาความพึงพอใจกับนักศึกษาหมู่เรียน บธ.5401 คณะวิทยาการ

6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นาย ก ได้กล่าวว่า นาย ข ได้กล่าวว่า นาย ค ได้กล่าวว่า

7 วิธีดำเนินงานวิจัย 1.เก็บรวบรวมข้อมูล 2.เตรียมเครื่องมือในการทำวิจัย
3.รวบรวมข้อมูล 4.วิเคราะห์และประมวลผล 5.สรุปผลงานวิจัย


ดาวน์โหลด ppt OUTLINE หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google