งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดวิชา QM604 วิธีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ RESEARCH AND DEVELOPMENT IN QUALITY ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดวิชา QM604 วิธีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ RESEARCH AND DEVELOPMENT IN QUALITY ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดวิชา QM604 วิธีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ RESEARCH AND DEVELOPMENT IN QUALITY
ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง

2 คำอธิบายชุดวิชา ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคของการวิจัยและพัฒนา ทั้งการวิจัยเชิงทดลอง เชิงพัฒนาและการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อค้นหาองค์ความรู้และนวัตกรรม ศึกษางานวิจัยในขอบเขตที่กำหนด การกำหนดหัวข้อและปัญหาการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การใช้สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผลการวิจัยทางด้านการจัดการคุณภาพ การเขียนรายงานและวิธีนำเสนอผลการวิจัยทั้งนี้จะต้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานหรือรายงานในชุดวิชาต่างๆและการทำโครงการวิจัยได้ค่อนข้างละเอียดจนอาจใช้เป็นภาคนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ได้

3 ผลงานของชุดวิชา 1.กิจกรรมในชั้นเรียน 8 กิจกรรม ผลงานที่1 ศึกษางานวิจัย
ผลงานที่1 ศึกษางานวิจัย ผลงานที่2 ตั้งปัญหาและคำถามการวิจัย ผลงานที่3 ทบทวนทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย ผลงานที่4 ออกแบบวิธีวิจัย ผลงานที่5 ปฏิบัติการวิจัย ผลงานที่6 สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ผลงานที่7 เขียนรายงานการวิจัย ผลงานที่8 นำเสนอผลการวิจัย

4 2.เอกสารรายงานการวิจัย 1 เล่ม
ผลงานของชุดวิชา 2.เอกสารรายงานการวิจัย 1 เล่ม ประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 บท ความยาว 25-30หน้า รูปแบบตามที่กำหนดในคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย พิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ใส่ปกให้เรียบร้อย จำนวน 2 เล่ม ให้มีบทคัดย่อและเสนอเครื่องมือแสดงในภาคผนวก

5 ผลงานของชุดวิชา 3.เสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน 1 ครั้ง
นำเสนอด้วย PowerPoint ความยาว 10 นาที ซักถาม 5 นาที มีบทคัดย่อแจกประกอบการนำเสนอ เรียงตามลำดับเลขที่หรือตามที่ตกลงกันในกลุ่ม

6 แผนการเรียนรายสัปดาห์
สัปดาห์ที่ กิจกรรมการสอน 1 ปฐมนิเทศชุดวิชา 2 บรรยาย1 ระเบียบวิธีวิจัย 3 บรรยาย2 กระบวนการวิจัย 4 บรรยาย3 วิธีวิจัย 5 บรรยาย4 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง/สร้างเครื่องมือ 6 บรรยาย5 เทคนิคการวิเคราะห์/นำเสนอผล 7 วิทยากร วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 8 พบติวรายบุคคล1 9 พบติวรายบุคคล2 10 พบติวรายบุคคล3 11 พบติวรายบุคคล4 12 เขียนรายงานการวิจัย 13 14 นำเสนอผลวิจัย 15 กิจกรรมการเรียน กิจกรรมที่1 สำรวจงานวิจัย อ่านตำราหลัก กิจกรรมที่2 หัวข้อปัญหาวิจัย กิจกรรมที่3 ทบทวนวรรณกรรม กิจกรรมที่4 ออกแบบการวิจัย สรุปกิจกรรม กิจกรรมที่5 ปฏิบัติการวิจัย กิจกรรมที่6 สรุปผลการวิจัย กิจกรรมที่7 เขียนรายงานวิจัย กิจกรรมที่8 นำเสนอผลงานวิจัย

7 ตำราหลักของชุดวิชา สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ บริษัทเฟื่องฟ้าพรินติ้ง จำกัด 2544, 635 หน้า พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว ศาสตร์แห่งการวิจัยทางการเมืองและสังคม บริษัทท้องถิ่นไทยวิจัยและพัฒนา จำกัด 2545, 743 หน้า กฤษดา กรุดทอง วิธีวิทยาการวิจัย เอกสารประกอบบทเรียน ที่


ดาวน์โหลด ppt ชุดวิชา QM604 วิธีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ RESEARCH AND DEVELOPMENT IN QUALITY ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google