งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดวิชา QM604 วิธีการวิจัยและพัฒนา คุณภาพ RESEARCH AND DEVELOPMENT IN QUALITY ผศ. ดร. กฤษดา กรุดทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดวิชา QM604 วิธีการวิจัยและพัฒนา คุณภาพ RESEARCH AND DEVELOPMENT IN QUALITY ผศ. ดร. กฤษดา กรุดทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดวิชา QM604 วิธีการวิจัยและพัฒนา คุณภาพ RESEARCH AND DEVELOPMENT IN QUALITY ผศ. ดร. กฤษดา กรุดทอง

2 คำอธิบายชุดวิชา ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัย และเทคนิคของการวิจัยและพัฒนา ทั้งการวิจัย เชิงทดลอง เชิงพัฒนาและการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อค้นหาองค์ความรู้และนวัตกรรม ศึกษา งานวิจัยในขอบเขตที่กำหนด การกำหนดหัวข้อ และปัญหาการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ การ ออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การใช้ สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการ อภิปรายผลการวิจัยทางด้านการจัดการคุณภาพ การเขียนรายงานและวิธีนำเสนอผลการวิจัยทั้งนี้ จะต้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำ โครงงานหรือรายงานในชุดวิชาต่างๆและการทำ โครงการวิจัยได้ค่อนข้างละเอียดจนอาจใช้เป็น ภาคนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ได้

3 ผลงานของชุดวิชา 1. กิจกรรมในชั้นเรียน 8 กิจกรรม – ผลงานที่ 1 ศึกษางานวิจัย – ผลงานที่ 2 ตั้งปัญหาและคำถามการ วิจัย – ผลงานที่ 3 ทบทวนทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัย – ผลงานที่ 4 ออกแบบวิธีวิจัย – ผลงานที่ 5 ปฏิบัติการวิจัย – ผลงานที่ 6 สรุปอภิปรายผลและ ข้อเสนอแนะ – ผลงานที่ 7 เขียนรายงานการวิจัย – ผลงานที่ 8 นำเสนอผลการวิจัย

4 ผลงานของชุดวิชา 2. เอกสารรายงานการวิจัย 1 เล่ม ประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 บท ความยาว 25-30 หน้า รูปแบบตามที่กำหนดในคู่มือ การทำวิทยานิพนธ์ของบัณฑิต วิทยาลัย พิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ใส่ปกให้เรียบร้อย จำนวน 2 เล่ม ให้มีบทคัดย่อและเสนอ เครื่องมือแสดงในภาคผนวก

5 ผลงานของชุดวิชา 3. เสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน 1 ครั้ง – นำเสนอด้วย PowerPoint – ความยาว 10 นาที – ซักถาม 5 นาที – มีบทคัดย่อแจกประกอบการ นำเสนอ – เรียงตามลำดับเลขที่หรือตามที่ ตกลงกันในกลุ่ม

6 แผนการเรียนรายสัปดาห์ สัปดาห์ที่กิจกรรมการสอน 1 ปฐมนิเทศชุดวิชา 2 บรรยาย 1 ระเบียบวิธีวิจัย 3 บรรยาย 2 กระบวนการวิจัย 4 บรรยาย 3 วิธีวิจัย 5 บรรยาย 4 เทคนิคการสุ่ม ตัวอย่าง / สร้างเครื่องมือ 6 บรรยาย 5 เทคนิคการ วิเคราะห์ / นำเสนอผล 7 วิทยากร วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 8 พบติวรายบุคคล 1 9 พบติวรายบุคคล 2 10 พบติวรายบุคคล 3 11 พบติวรายบุคคล 4 12 เขียนรายงานการวิจัย 13 เขียนรายงานการวิจัย 14 นำเสนอผลวิจัย 15 นำเสนอผลวิจัย กิจกรรมการเรียน กิจกรรมที่ 1 สำรวจงานวิจัย อ่านตำราหลัก กิจกรรมที่ 2 หัวข้อปัญหาวิจัย อ่านตำราหลัก กิจกรรมที่ 3 ทบทวน วรรณกรรม อ่านตำราหลัก กิจกรรมที่ 4 ออกแบบการ วิจัย สรุปกิจกรรม 1-2-3-4 กิจกรรมที่ 5 ปฏิบัติการวิจัย กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการวิจัย กิจกรรมที่ 7 เขียนราย งานวิจัย กิจกรรมที่ 8 นำเสนอ ผลงานวิจัย

7 ตำราหลักของชุดวิชา สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ระเบียบวิธีการ วิจัยทางสังคมศาสตร์ บริษัทเฟื่องฟ้าพ รินติ้ง จำกัด 2544, 635 หน้า พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว ศาสตร์แห่งการวิจัย ทางการเมืองและสังคม บริษัทท้องถิ่น ไทยวิจัยและพัฒนา จำกัด 2545, 743 หน้า กฤษดา กรุดทอง วิธีวิทยาการวิจัย เอกสารประกอบบทเรียน ที่ www.myclass.blogspot.com


ดาวน์โหลด ppt ชุดวิชา QM604 วิธีการวิจัยและพัฒนา คุณภาพ RESEARCH AND DEVELOPMENT IN QUALITY ผศ. ดร. กฤษดา กรุดทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google