งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. ดร. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. ดร. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ. ดร. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
การวิจัยชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย รศ. ดร. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์

2 องค์ความรู้ของการทำงานวิจัย ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบวิธีวิจัย
ความรู้ใน เนื้อหา/ศาสตร์ ที่ทำวิจัย ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบวิธีวิจัย ความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ข้อมูล

3 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ขั้นที่ ค้นหา / กำหนด แนวคิดและประเด็นการวิจัย ขั้นที่ 2 วางแผนการวิจัย (หาทางแก้) ขั้นที่ ปฏิบัติการวิจัย ขั้นที่ สะท้อน

4 ภาพ 3 วงจร PDCA เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
P P2 A D1 A D2 C C2 P3 P = plan D= do C= check A = act วางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ สะท้อนและปรับปรุง ภาพ 3 วงจร PDCA เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

5 การทำวิจัยในชั้นเรียน สามารถกระทำได้ดังนี้
ทำซ้ำ (Replicate) ปรับใหม่ (Adapt)  ขยาย (Extend) คิดขึ้นใหม่ (Identify)

6 ออกแบบ / วางแผนการวิจัย
ทฤษฎี หลักการ หลักเหตุผล งานวิจัยผู้อื่น กำหนดปัญหาการวิจัย แหล่งข้อมูลต่างๆ แผนผังแสดง ขั้นตอนของ กระบวน การวิจัย ประชุมสัมมนา ตัวผู้วิจัย: ความรู้ /ความสนใจ จุดประสงค์การวิจัย จะใช้การวิจัยประเภทใด ตัวแปรมีอะไรบ้าง กลุ่มประชากรและการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัยมีอะไรบ้าง เก็บข้อมูลอย่างไร วิธีใด วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร ออกแบบ / วางแผนการวิจัย เก็บข้อมูล ดำเนินการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงาน ผลวิจัย

7 ประเภทของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบทดลอง (1) One group Pretest – Posttest Design Exp gr.: Pretest (T1) Posttest (T2) X

8 X (2) A Longitudinal Time Design ( Longitudinal Single Group Design )
Exp gr. : T T T3 T4 X T T T T4

9 with Control Group X X Exp gr. : T1 T2 T3 T4 Con gr. : T1 T2 ~ T3 T4
(3) A Longitudinal Time Design with Control Group Exp gr. : T T T3 T4 X Con gr. : T T2 ~ T3 T4 X

10 (4) Posttest - Only Design with Nonequivalent Groups
Exp gr. : Posttest (T2) Con gr. : ~ Posttest (T2) X X

11 โครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน
1. ชื่อ ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย ตัวแปร (อิสระ, ตาม) เวลาสถานที่ เนื้อหาที่ใช้ 7. นิยามศัพท์เฉพาะ 8. วิธีดำเนินการวิจัย ขั้นเตรียม ขั้นสร้าง/พัฒนา ขั้นทดลอง ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 9. แผนปฏิบัติงาน 10. งบประมาณ 11. เอกสารงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง 12. บรรณานุกรม

12 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
 สถิติบรรยาย  ความถี่/ ร้อยละ  ค่าตัวกลาง: X, Mo, Md  การวัดการกระจาย: S.D, R สถิติอนุมาน  การทดสอบสมมติฐาน  การประมาณค่า  การพยากรณ์ การพรรณนา การวิเคราะห์เนื้อหา กรณีศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพ

13 กลวิธีการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน
โดย รศ. ดร. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว (2551)

14 องค์ประกอบของรายงานวิจัยชั้นเรียน
ส่วนที่ 1 ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง ส่วนที่ 3 ส่วนประกอบตอนท้าย

15 ส่วนที่ 1 ส่วนประกอบตอนต้น
1. หน้าปก ให้ระบุคำว่า “รายงานการวิจัย” และชื่อเรื่อง* พร้อมทั้งชื่อผู้วิจัยและหน่วยงาน 2. กิตติกรรมประกาศ คำขอบคุณให้ความร่วมมือและผู้ให้ทุน 3. บทคัดย่อ 4. สารบัญเรื่อง 5. สารบัญตาราง 6. สารบัญภาพ

16 ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง
บทที่ 1 บทนำ 1. ความสำคัญและที่มาของปัญหา* 2. การทบทวนเอกสารแนวคิดและทฤษฎีที่นำมาใช้ในการวิจัย 3. วัตถุประสงค์ * 4. คำถามของการวิจัย

17 5. สมมติฐานการวิจัย (สมมติฐานการวิจัย.pptถ้ามี)
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 7. ขอบเขตการวิจัย (ตัวแปร ประเด็นที่ศึกษา เวลา) 8. นิยามศัพท์นิยามศัพท์.doc

18 บทที่ 2 วิธีดำเนินการวิจัย
เขียนได้ 2 ลักษณะ ลักษณะที่ 1 ประเภทหรือแบบแผนการวิจัย กลุ่มประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

19 บทที่ 2 วิธีดำเนินการวิจัย
ลักษณะที่ 2 1. ขั้นเตรียม 2. ขั้นสร้าง/พัฒนา 3. ขั้นทดลอง 4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

20 บทที่ 3 ผลการวิจัย ผลวิจัยในเชิงปริมาณ 2. ผลวิจัยในเชิงคุณภาพ

21 บทที่ 4 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลวิจัย 2. อภิปรายและวิจารณ์ผลการวิจัย ทั้งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3. ข้อเสนอแนะ 3.1 สำหรับการนำผลวิจัยไปใช้ 3.2 สำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

22 ส่วนที่ 3 ส่วนประกอบตอนท้าย
บรรณานุกรม :รายชื่อเอกสารอ้างอิงโดยเรียงลำดับ ตัวอักษร ภาคผนวก : ได้แก่ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ภาพการจัดกิจกรรม ผลงานนักเรียน ตารางคะแนนของนักเรียนเป็นรายบุคคล


ดาวน์โหลด ppt รศ. ดร. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google