งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยชั้นเรียนเพื่อการ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย รศ. ดร. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยชั้นเรียนเพื่อการ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย รศ. ดร. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยชั้นเรียนเพื่อการ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย รศ. ดร. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์

2 ความรู้ เกี่ยวกับ การ วิเคราะห์ ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับ ระเบียบวิธี วิจัย ความรู้ใน เนื้อหา / ศาสตร์ ที่ทำวิจัย

3 ค้นหา / กำหนด ขั้นที่ 1 ค้นหา / กำหนด แนวคิดและประเด็นการ วิจัย แนวคิดและประเด็นการ วิจัย วางแผนการวิจัย ( หาทางแก้ ) ขั้นที่ 2 วางแผนการวิจัย ( หาทางแก้ ) ปฏิบัติการวิจัย ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการวิจัย สะท้อน ขั้นที่ 4 สะท้อน

4 ภาพ 3 วงจร PDCA เพื่อการ พัฒนาคุณภาพ P 1 P 2 A 1 D 1 A 2 D 2 C 1 C 2 P3P3 P = plan D= do C= check A = act วางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ สะท้อนและปรับปรุง

5  ทำซ้ำ (Replicate)  ปรับใหม่ (Adapt)  ขยาย (Extend)  คิดขึ้นใหม่ (Identify)

6 แผนผังแสดงขั้นตอนของกระบวนการวิจัย กำหนดปัญหา การวิจัย กำหนดปัญหา การวิจัย ออกแบบ / วาง แผนการ วิจัย ดำเนินกา รวิจัย ผลวิจัย ทฤษฎี หลักการ หลักเหตุผล งานวิจัยผู้อื่น แหล่งข้อมูลต่างๆ ประชุมสัมมนา ตัวผู้วิจัย : ความรู้ / ความสนใจ จุดประสงค์การวิจัย จะใช้การวิจัย ประเภทใด ตัวแปรมีอะไรบ้าง กลุ่มประชากรและ การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัยมี อะไรบ้าง เก็บข้อมูลอย่างไร วิธีใด วิเคราะห์ข้อมูล อย่างไร วิเคราะห์ ข้อมูล เก็บข้อมูล เขียนรายงาน

7 (1) One group Pretest – Posttest Design Exp gr.: Pretest (T 1 ) Posttest (T 2 )

8 (2) A Longitudinal Time Design ( Longitudinal Single Group Design ) ( Longitudinal Single Group Design ) Exp gr. :T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4

9 (3) A Longitudinal Time Design with Control Group with Control Group Exp gr. : T 1 T 2 T 3 T 4 Con gr. : T 1 T 2 ~ T 3 T 4

10 (4) Posttest - Only Design with Nonequivalent Groups Exp gr. : Posttest (T2) Con gr. : ~ Posttest (T2)

11 2. ความเป็นมา ของปัญหา 3. วัตถุประสงค์ 4. สมมติฐาน 5. ผลที่คาดว่า จะได้รับ 6. ขอบเขตการ วิจัย 1. ชื่อ 2. ความเป็นมา ของปัญหา 3. วัตถุประสงค์ 4. สมมติฐาน 5. ผลที่คาดว่า จะได้รับ 6. ขอบเขตการ วิจัย  กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  ตัวแปร ( อิสระ, ตาม )  เวลาสถานที่  ตัวแปร ( อิสระ, ตาม )  เวลาสถานที่  เนื้อหาที่ใช้  เนื้อหาที่ใช้    โครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน 7. นิยามศัพท์ เฉพาะ 8. วิธีดำเนินการ วิจัย ขั้นเตรียม ขั้นสร้าง / พัฒนา ขั้นทดลอง ขั้นวิเคราะห์ ข้อมูล 9. แผนปฏิบัติ งาน 10. งบประมาณ 11. เอกสาร งานวิจัย ที่ เกี่ยวข้อง ที่ เกี่ยวข้อง 12. บรรณานุกร ม

12 สถิติบรรยาย  ความถี่ / ร้อยละ / ร้อยละ  ค่าตัวกลาง : X, Mo, Md  การวัดการกระจาย : S.D, R สถิติอนุมาน  การทดสอบ สมมติฐาน  การประมาณค่า  การพยากรณ์  การพรรณนา  การวิเคราะห์ เนื้อหา  กรณีศึกษา

13 กลวิธีการเขียน รายงานวิจัยชั้นเรียน โดย รศ. ดร. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว (2551)

14 องค์ประกอบของรายงาน วิจัยชั้นเรียน ส่วนที่ 1 ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง ส่วนที่ 3 ส่วนประกอบตอนท้าย

15 ส่วนที่ 1 ส่วนประกอบ ตอนต้น 1. หน้าปก ให้ระบุคำว่า “ รายงานการ วิจัย ” และชื่อเรื่อง * พร้อมทั้งชื่อ ผู้วิจัยและหน่วยงาน * 2. กิตติกรรมประกาศ คำขอบคุณให้ ความร่วมมือและผู้ให้ทุน 3. บทคัดย่อ 4. สารบัญเรื่อง 5. สารบัญตาราง 6. สารบัญภาพ

16 ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบเนื้อ เรื่อง บทที่ 1 บทนำ 1. ความสำคัญและที่มาของ ปัญหา * * 2. การทบทวนเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่ นำมาใช้ในการวิจัย 3. วัตถุประสงค์ ** 4. คำถามของการวิจัย

17 5. สมมติฐานการวิจัย ( สมมติฐานการวิจัย.ppt ถ้า มี ) สมมติฐานการวิจัย.ppt 6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ 7. ขอบเขตการวิจัย ( ตัวแปร ประเด็นที่ศึกษา เวลา ) ตัว 8. นิยามศัพท์นิยาม ศัพท์.docนิยาม ศัพท์.doc

18 บทที่ 2 วิธีดำเนินการ วิจัย เขียนได้ 2 ลักษณะ ลักษณะที่ 1 ประเภทหรือแบบแผนการวิจัย กลุ่มประชากรและการสุ่มกลุ่ม ตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

19 บทที่ 2 วิธีดำเนินการ วิจัย ลักษณะที่ 2 1. ขั้นเตรียม 2. ขั้นสร้าง / พัฒนา 3. ขั้นทดลอง 4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

20 บทที่ 3 ผลการวิจัย 1. ผลวิจัยในเชิงปริมาณ 2. ผลวิจัยในเชิง คุณภาพ

21 บทที่ 4 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 1. สรุปผลวิจัย 2. อภิปรายและวิจารณ์ ผลการวิจัย ทั้งที่สอดคล้อง และไม่สอดคล้องกับ สมมติฐานที่ตั้งไว้ 3. ข้อเสนอแนะ 3.1 สำหรับการนำผลวิจัย ไปใช้ 3.2 สำหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป

22 ส่วนที่ 3 ส่วนประกอบ ตอนท้าย 1. บรรณานุกรม : รายชื่อ เอกสารอ้างอิงโดยเรียงลำดับ ตัวอักษร 2. ภาคผนวก : ได้แก่ รายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย ตัวอย่างแผนการ จัดการเรียนรู้ภาพการจัด กิจกรรม ผลงานนักเรียน ตารางคะแนนของนักเรียนเป็น รายบุคคล


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยชั้นเรียนเพื่อการ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย รศ. ดร. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google