งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การเขียนรายงาน การใช้เอกสารประกอบการสอน. 2 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา........................ ระดับชั้น..........................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การเขียนรายงาน การใช้เอกสารประกอบการสอน. 2 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา........................ ระดับชั้น.........................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การเขียนรายงาน การใช้เอกสารประกอบการสอน

2 2 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา........................ ระดับชั้น.......................................... โดย กลุ่มสาระ.......................... โรงเรียน....................... 2550

3 3 รูปแบบการรายงานผลการใช้แบบเป็นทางการ จะเขียนคล้ายรายงานการวิจัย โดยมีหัวข้อสำคัญดังต่อไปนี้ ส่วนนำ ประกอบด้วย - ปกหน้า - ปกใน - บทคัดย่อ - กิตติกรรมประกาศ - สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญแผนภูมิ - รายการสัญลักษณ์ที่ใช้ ( ถ้ามี )

4 4 ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนำ - ความเป็นมาและ ความสำคัญ - วัตถุประสงค์ของ การศึกษา - สมมติฐาน - ขอบเขตของการศึกษา - ข้อตกลงเบื้องต้น ( ถ้ามี ) - ข้อจำกัด ( ถ้ามี ) - นิยามศัพท์เฉพาะ - ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ

5 5 บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย - แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6 6 บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - การเก็บรวบรวมข้อมูล - การจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล

7 7 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล - ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ( กำหนดหัวข้อในการนำเสนอตามวัตถุประสงค์ ของการศึกษา )

8 8 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ - สรุปผลการศึกษา - อภิปรายผลการศึกษา - ข้อเสนอแนะ

9 9 ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วย - บรรณานุกรม - ภาคผนวก เช่น ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล รายนามผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ

10 10 ตัวอย่างการเขียนบทที่ 3-5

11 11 ตัวอย่างการเขียนบทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล - การจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล

12 12 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1.1 ประชากรเป็นนักเรียนกลุ่ม ใด มีจำนวนเท่าไร 1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือใคร มี จำนวนเท่าไร มีเกณฑ์ ในการคัดเลือกหรือสุ่มมา อย่างไร

13 13 2. เครื่องมือการวิจัย - ระบุชนิดหรือประเภทของ เครื่องมือที่ใช้ - ขั้นตอนการสร้าง เครื่องมือแต่ละอย่าง รวมทั้งการหา ประสิทธิภาพของเครื่องมือ ทีละชนิดจนครบตามที่ ระบุไว้ เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

14 14 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน มีดังนี้ 1.............................. 2............................. 3............................. 4............................. 5............................ 6............................. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ต้องหาคุณภาพ 4 อย่าง คือ ค่า IOC ความยากง่าย อำนาจจำแนก และ ค่าความเที่ยง / ความเชื่อมั่น

15 15 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 3.1 แบแผนการศึกษา ผู้รายงานได้ดำเนินการศึกษา ผลการใช้เอกสารประกอบการสอนในลักษณะ One group pre-test Post-test ดังนี้ O 1 X O 2 O 1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน O 2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน X หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร ประกอบการสอน

16 16 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1...................................................................... 2...................................................................... 3.................................................................... 4.................................................................... 5.................................................................... 6....................................................................

17 17 4. การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล 4.1 การจัดกระทำข้อมูล............................................................................. 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล............................................................................. 4.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.............................................................................

18 18 ตัวอย่าง บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล - ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลัง เรียน - ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อน เรียนและหลังเรียน - ผลการเปรียบเทียบคะแนนหลัง เรียนกับเกณฑ์

19 19 ตารางที่.... คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน เลขที่ชื่อ - นามสกุลคะแนนก่อนเรียนคะแนนหลังเรียน 1.. X S.D.

20 20 ตารางที่..... ผลการเปรียบคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน คะแนน ก่อนเรียน หลังเรียน S.D.tpX จากตารางที่...... พบว่า........................................................................................................................................................................................

21 21 ตารางที่..... ผลการเปรียบคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ คะแนน หลังเรียน S.D.tpX เกณฑ์ จากตารางที่...... พบว่า........................................................................................................................................................................................

22 22 ตัวอย่างบทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ สรุปผลการวิจัย........................................................... อภิปรายผลการวิจัย........................................................................................................................ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย............................................................

23 23 ระบุถึงเอกสารต่างๆ เช่น งานวิจัย ตำรา บทความต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้นำมาอ้างอิงในบทที่ 1 2 และ 3 โดยใช้การอ้างอิง แบบที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลโดยเรียงลำดับอักษร บรรณานุกรม

24 24 ภาคผนวก ( ควรแยกเป็นตอนๆ ดังนี้ )

25 25 ภาคผนวก ก. รายนามผุ้ทรงคุณวุฒิ

26 26 ภาคผนวก ข. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


ดาวน์โหลด ppt 1 การเขียนรายงาน การใช้เอกสารประกอบการสอน. 2 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา........................ ระดับชั้น..........................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google