งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วรรณคดีร้อยกรอง เรื่องหนึ่งๆ กวีจะใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อทำให้ วรรณคดีหรือวรรณกรรมนั้นๆ มี คุณค่า น่าสนใจ กลวิธีต่างๆ นั้น ได้แก่ ๑ ความไพเราะของบทร้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วรรณคดีร้อยกรอง เรื่องหนึ่งๆ กวีจะใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อทำให้ วรรณคดีหรือวรรณกรรมนั้นๆ มี คุณค่า น่าสนใจ กลวิธีต่างๆ นั้น ได้แก่ ๑ ความไพเราะของบทร้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 วรรณคดีร้อยกรอง เรื่องหนึ่งๆ กวีจะใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อทำให้ วรรณคดีหรือวรรณกรรมนั้นๆ มี คุณค่า น่าสนใจ กลวิธีต่างๆ นั้น ได้แก่ ๑ ความไพเราะของบทร้อย กรอง คือ ความไพเราะ อันเกิดจาก รสคำ และ รสความ

4 ๒ ความไพเราะ อันเกิดจากรส คำ การที่กวีเลือกสรรคำที่มีเสียง เสนาะ ใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ คำที่เล่นเสียงวรรณยุกต์ คำที่เล่น เสียงสัมผัสคล้องจองกัน การ เล่นคำ เสียงหนักเบา การลากคำ การใช้คำพ้องเสียงและคำซ้ำ การใช้ลีลาจังหวะของคำทำให้ เกิดความไพเราะ

5 ๓ ความไพเราะ อันเกิดจาก รสความ การที่กวีเลือกใช้คำที่มี ความหมายกระชับ ชัดเจน ใช้คำ ถูกต้องตามความหมายที่ ต้องการ เลือกใช้คำที่เหมาะสม แก่เนื้อเรื่อง ฐานะของบุคคล และ อารมณ์ ในเนื้อเรื่อง

6 ๔ กลวิธีการนำเสนอ กวีจะ ใช้วิธีนำเสนอเพื่อให้วรรณคดี และวรรณกรรมนั้นๆ น่าสนใจ น่าติดตามหรือน่า ประทับใจต่างๆ เช่น เสนอ สาระสำคัญอย่างตรงไปตรงมา หรือเสนอแบบให้ตีความหรือ เปรียบเทียบ เป็นต้น

7 กวีใช้กลวิธีเพื่อสื่อความและ สื่ออารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เสียง จังหวะคำ สัมผัส เนื้อความ ให้ความไพเราะและ สร้างจินตภาพก่อให้เกิดความ เพลิดเพลินให้ผู้อ่านได้ อาจมี ข้อความหรือถ้อยคำตอนใดที่ อ่านแล้วซาบซึ้งประทับใจ

8 มีพฤติกรรมตัวละครที่ควรยก ย่อง และถือเป็นตัวอย่าง นำไปใช้ในชีวิตจริงได้ หรือมี ตัวอย่างพฤติกรรมตัวละครที่ไม่ ควรนำมาเป็นตัวอย่างที่จะ นำไปใช้ในชีวิตจริง มีแง่คิดคติ ธรรม ความเพลิดเพลิน และ คุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรม


ดาวน์โหลด ppt วรรณคดีร้อยกรอง เรื่องหนึ่งๆ กวีจะใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อทำให้ วรรณคดีหรือวรรณกรรมนั้นๆ มี คุณค่า น่าสนใจ กลวิธีต่างๆ นั้น ได้แก่ ๑ ความไพเราะของบทร้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google