งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอนโดยใช้ โปรแกรม Power Point ผู้สอน ครูศิริพรรณ รักร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอนโดยใช้ โปรแกรม Power Point ผู้สอน ครูศิริพรรณ รักร่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอนโดยใช้ โปรแกรม Power Point ผู้สอน ครูศิริพรรณ รักร่วม

2 การ โต้แย้ง หมายถึง การแสดงทรรศนะที่ แตกต่างกันระหว่างบุคคล ๓ ฝ่าย ซึ่งแต่ละฝ่ายจะต้อง พยายามหาหลักฐาน เหตุผล ข้อมูล มาสนับสนุนทรรศนะ ของตนให้น่าเชื่อถือ

3 โครงสร้างของการ โต้แย้ง โครงสร้างของการโต้แย้ง ประกอบด้วย - ข้อสรุป - เหตุผล หัวข้อและเนื้อหาของการโต้แย้ง ไม่จำกัดขอบเขต แต่ควรกำหนดให้ชัดเจนว่าจะโต้แย้งในหัวข้อใด

4 กระบวนการโต้แย้ง การโต้แย้ง แบ่งได้เป็น ๔ ขั้นตอน ดังนี้ ๑. การตั้งประเด็นในการโต้แย้ง ๒. การนิยามคำและกลุ่มคำสำคัญ ที่อยู่ในประเด็นของ การโต้แย้ง ๓. การค้นหาและเรียบเรียง ข้อสนับสนุนทรรศนะของตน ๔. การชี้ให้เห็นจุดอ่อนและความ ผิดพลาดของทรรศนะ ของฝ่ายตรงกันข้าม

5 ขั้นที่ ๑ การตั้งประเด็นใน การโต้แย้ง ประเด็นในการโต้แย้ง คือ คำถามที่ ก่อให้เกิดการโต้แย้ง ประกอบด้วย ประเด็นหลักและประเด็นรอง มี ลักษณะเป็นคำถาม ผู้โต้ จะต้องรู้ว่ากำลังโต้แย้ง เกี่ยวกับทรรศนะประเภทใดและ โต้แย้งให้ตรงประเด็น คือ

6 ประเด็นที่ ๑ สภาพเดิมที่ เป็นอยู่นั้นมีข้อบกพร่อง หรือไม่ อย่างไร ประเด็นที่ ๒ ข้อเสนอเพื่อการ เปลี่ยนแปลงนั้น จะแก้ไขข้อบกพร่อง ได้หรือไม่ ประเด็นที่ ๓ ผลดีที่เกิดจาก ข้อเสนอนั้นมีเพียงใด ๑. ถ้าเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับนโยบายหรือข้อเสนอเพื่อให้ เปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม มี ๓ ประเด็น ดังนี้

7 ๒. ถ้าเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับ ข้อเท็จจริง มี ๒ ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่ ๑ ข้อเท็จจริงที่อ้างถึง มี หรือเป็นเช่นนั้นจริง หรือไม่ อยู่ที่ไหน ประเด็นที่ ๒ การตรวจสอบ ข้อเท็จจริงนั้นทำได้หรือไม่ ด้วยวิธีใด ๓. ถ้าเป็นการโต้แย้ง เกี่ยวกับคุณค่า จะเป็นการโต้แย้งที่มีความรู้สึก ส่วนตัวแทรกอยู่ ไม่อาจกำหนดประเด็นที่แน่นอนลง ไปได้

8 ขั้นที่ ๒ การนิยามคำและ กลุ่มคำสำคัญที่อยู่ใน ประเด็นของการโต้แย้ง การนิยาม คือ การกำหนด ความหมายของคำหรือกลุ่มคำที่ใช้ ในการโต้แย้งให้ชัดเจน เข้าใจ ตรงกัน ไม่สับสน จะโต้แย้งกันได้ ถูกทิศทาง

9 ๑.นิยามตามพจนานุกรมหรือ สารานุกรม ๒.นิยามตามคำอธิบายของผู้รู้ที่เขียนไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร ๓.นิยามด้วยการเปรียบเทียบ ๔.นิยามด้วยการยกตัวอย่าง วิธีนิยาม อาจ นิยามได้ดังนี้

10 ขั้นที่ ๓ การค้นหาและเรียบเรียง ข้อสนับสนุนทรรศนะ ของตน ทรรศนะนั้นจะน่าเชื่อถือมาก น้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ ข้อสนับสนุนที่มาจากหลักฐาน สถิติ ข้อเท็จจริงต่างๆ การค้นหาข้อสนับสนุนทรรศนะ ของตน อาจค้นได้จาก การอ่าน การ ฟัง การสัมภาษณ์และการสังเกตด้วย ตนเอง

11 ขั้นที่ ๔ การชี้ให้เห็นจุดอ่อนและ ความผิดพลาด ของทรรศนะของฝ่ายตรงกัน ข้าม ๑.จุดอ่อนในการนิยามคำสำคัญ โดย ชี้ให้เห็นว่า การนิยามนั้นวกวน ข้อความ ที่นำมาใช้ในนิยามบางคำอาจเข้าใจยาก หรือเป็นนิยามโดยอคติ เพื่อให้ประโยชน์ แก่ฝ่ายตน ๒. จุดอ่อนในด้านปริมาณของความถูกต้อง ของข้อมูล โดยชี้ให้เห็นว่าข้อมูลที่อีก ฝ่ายหนึ่งเสนอมานั้นมีข้อผิดพลาด หรือ มีน้อยเกินไป หรือไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ

12 ๓.จุดอ่อนของสมมุติฐานและวิธีการ อนุมาน - สมมุติฐาน คือ หลักทั่วไปที่ต้อง ยอมรับเสียก่อน และจากสมมุติฐาน นั้น ผู้แสดงทรรศนะจะใช้วิธีอนุมาน นำไปสู่ข้อสรุป - ส่วนวิธีการอนุมาน หมายถึง กระบวนการหาข้อสรุปจากสมมุติฐาน ที่มีอยู่ ในการโต้แย้งจะต้องชี้ให้เห็นว่า สมมุติฐานของฝ่ายตรงข้าม ยังไม่ใช่ หลักที่เป็นที่ยอมรับ หรือวิธีการอนุมาน นั้น ยังมีความผิดพลาดอยู่ เป็นต้น

13 การวินิจฉัยเพื่อตัดสินข้อโต้แย้ง มี ๒ แบบ ดังนี้ ๑.พิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระที่แต่ละ ฝ่ายนำมาโต้แย้งกัน ผู้ตัดสินต้อง วางตัวเป็นกลาง ไม่นำความรู้หรือ ประสบการณ์ของตนเองมาใช้ในการ ตัดสิน เช่น การตัดสินคดี การตัดสิน โต้วาที ๒.วินิจฉัยโดยใช้ดุลพินิจของตนมา ประกอบการพิจารณาคำ - โต้แย้งของ ทั้งสองฝ่ายโดยละเอียด เช่น การลง มติในที่ประชุม การตัดสินใจเลือก พรรคการเมือง

14 ข้อควรระวังในการโต้แย้ง ๑.หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ ๒.มีมารยาทในการใช้ภาษาทั้งวัจ นภาษาและอวัจนภาษา ๓.เลือกประเด็นในการโต้แย้งที่เป็น ประโยชน์และสร้างสรรค์

15 พบกันใน ตอน ต่อไป เรื่องการใช้ ภาษาเพื่อโน้ม น้าวใจ


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอนโดยใช้ โปรแกรม Power Point ผู้สอน ครูศิริพรรณ รักร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google