งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ นิทานอีสป เรื่อง หมาจิ้งจอกกับแพะ ครูผู้สอน นางศรีปภัสร์ พงษ์เดชวัฒนาพร โรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์) สพป.ปน.2

2 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การอ่าน มาตรฐาน ท ๑.๑ สาระที่ ๒ การเขียน มาตรฐาน ท ๒.๑ สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด มาตรฐาน ท ๓.๑ สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔.๑ สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท ๕.๑

3 ทักษะกระบวนการ กระบวนการสังเกต สืบค้นข้อมูล การสรุป

4 สมรรถนะสำคัญ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ

6 เนื้อหาประกอบด้วย ตัวสะกดในแม่กง ตัวสะกดในแม่กม ตัวสะกดในแม่เกย
ตัวสะกดในแม่เกอว ตัวสะกดในแม่กก (ก สะกด) ตัวสะกดในแม่กบ (บ สะกด) ตัวสะกดในแม่กน (น สะกด) ตัวสะกดในแม่กด (ด สะกด)

7 มาตราตัวสะกดในภาษาไทย
แม่ กน แม่ กด แม่ กบ แม่ กก แม่ กง มาตราตัวสะกดในภาษาไทย แม่ กม แม่ เกอว แม่ เกย

8 แม่ กง พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กง คือ อ่านอย่างเสียง ง ตัวอย่าง     กองกลาง สำเนียง แสลง

9 แม่ กม พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กม คือ อ่านออกเสียง ม ตัวอย่าง คำราม ชมรม พฤติกรรม

10 แม่ เกย พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่เกย คือ อ่านออกเสียง ย ตัวอย่าง ทยอย นโยบาย เนย

11 แม่ เกอว พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่เกอว คือ อ่านออกเสียง ว ตัวอย่าง  ข้าวยำ       ยั่ว หิว

12 แม่กก พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กก คือ อ่านออกเสียง ก  ตัวอย่าง ดอก  ชาดก  ทาก  นก

13 แม่กบ แม่ กบ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กบ คือ อ่านออกเสียง บ ตัวอย่าง คบ    ลบ

14 แม่กน แม่ กน พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กน คือ อ่านออกเสียง น ตัวอย่าง แท่น  หมิ่น  ต้น

15 แม่กด แม่ กด พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กด คือ อ่านออกเสียง ด  ตัวอย่าง แรด  วัด  ฝาด    อด

16 สื่อคาราโอเกะ แม่ กง

17 สื่อคาราโอเกะ แม่ กม

18 สื่อคาราโอเกะ แม่ เกย

19 สื่อคาราโอเกะ แม่ เกอว

20 สื่อคาราโอเกะ แม่ กก

21 สื่อคาราโอเกะ แม่ กบ

22 สื่อคาราโอเกะ แม่ กน

23 สื่อคาราโอเกะ แม่ กด

24 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google