งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ครูผู้สอน นางศรีปภัสร์ พงษ์เดชวัฒนาพร โรงเรียนบ้านสะกำ ( ธันวา ศิลป์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ครูผู้สอน นางศรีปภัสร์ พงษ์เดชวัฒนาพร โรงเรียนบ้านสะกำ ( ธันวา ศิลป์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ครูผู้สอน นางศรีปภัสร์ พงษ์เดชวัฒนาพร โรงเรียนบ้านสะกำ ( ธันวา ศิลป์ ) สพป. ปน.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ นิทานอีสป เรื่อง หมาจิ้งจอก กับแพะ

2 สาระที่ ๑ การอ่าน มาตรฐาน ท ๑. ๑ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระที่ ๒ การเขียน มาตรฐาน ท ๒. ๑ สาระที่ ๓ การฟัง การดู และ การพูด มาตรฐาน ท ๓. ๑ สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔. ๑ สาระที่ ๕ วรรณคดีและ วรรณกรรม มาตรฐาน ท ๕. ๑

3  กระบวนการสังเกต  สืบค้นข้อมูล  การสรุป ทักษะกระบวนการ

4  ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สมรรถนะสำคัญ

5  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัย  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ คุณลักษณะอันพึง ประสงค์

6  ตัวสะกดในแม่กง  ตัวสะกดในแม่กม  ตัวสะกดในแม่เกย  ตัวสะกดในแม่เกอว  ตัวสะกดในแม่กก ( ก สะกด )  ตัวสะกดในแม่กบ ( บ สะกด )  ตัวสะกดในแม่กน ( น สะกด )  ตัวสะกดในแม่กด ( ด สะกด ) เนื้อหาประกอบด้วย

7 มาตรา ตัวสะกดใน ภาษาไทย แม่ กด แม่ กก แม่ กง แม่ กม แม่ เกย แม่ เกอว แม่ กบ แม่ กน

8 แม่ กง ตัวอย่าง พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดใน มาตราตัวสะกดแม่ กง คือ อ่านอย่างเสียง ง ตัวอย่าง กองกลาง สำเนียง แสลง

9 แม่ กม ตัวอย่าง พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดใน มาตราตัวสะกดแม่ กม คือ อ่านออกเสียง ม ตัวอย่าง คำราม ชมรม พฤติกรรม

10 แม่ เกย ตัวอย่าง พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดใน มาตราตัวสะกดแม่เกย คือ อ่านออกเสียง ย ตัวอย่าง ทยอย นโยบาย เนย

11 แม่ เกอว ตัวอย่าง พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดใน มาตราตัวสะกดแม่เกอว คือ อ่านออกเสียง ว ตัวอย่าง ข้าวยำ ยั่ว หิว

12 แม่กก ตัวอย่าง พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดใน มาตราตัวสะกดแม่กก คือ อ่านออกเสียง ก ตัวอย่าง ดอก ชาดก ทาก นก

13 แม่กบ ตัวอย่าง แม่ กบ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดใน มาตราตัวสะกดแม่กบ คือ อ่านออกเสียง บ ตัวอย่าง คบ ลบ

14 แม่กน ตัวอย่าง แม่ กน พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดใน มาตราตัวสะกดแม่กน คือ อ่านออกเสียง น ตัวอย่าง แท่น หมิ่น ต้น

15 แม่กด แม่ กด พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดใน มาตราตัวสะกดแม่กด คือ อ่านออกเสียง ด ตัวอย่าง แรด วัด ฝาด อด

16 สื่อคาราโอเกะ แม่ กง

17 สื่อคาราโอเกะ แม่ กม

18 สื่อคาราโอเกะ แม่ เกย

19 สื่อคาราโอเกะ แม่ เกอว

20 สื่อคาราโอเกะ แม่ กก

21 สื่อคาราโอเกะ แม่ กบ

22 สื่อคาราโอเกะ แม่ กน

23 สื่อคาราโอเกะ แม่ กด

24 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ครูผู้สอน นางศรีปภัสร์ พงษ์เดชวัฒนาพร โรงเรียนบ้านสะกำ ( ธันวา ศิลป์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google