งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดู. ประเภทของการดู ๑. การดูจากของจริง เช่น การชมการสาธิต การไปทัศนาจร ฯลฯ ๒. การดูผ่านสื่อ เช่น สื่อโทรทัศน์ ภาพถ่าย สื่อ หนังสือพิมพ์ สื่อภาพยนตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดู. ประเภทของการดู ๑. การดูจากของจริง เช่น การชมการสาธิต การไปทัศนาจร ฯลฯ ๒. การดูผ่านสื่อ เช่น สื่อโทรทัศน์ ภาพถ่าย สื่อ หนังสือพิมพ์ สื่อภาพยนตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดู

2 ประเภทของการดู ๑. การดูจากของจริง เช่น การชมการสาธิต การไปทัศนาจร ฯลฯ ๒. การดูผ่านสื่อ เช่น สื่อโทรทัศน์ ภาพถ่าย สื่อ หนังสือพิมพ์ สื่อภาพยนตร์ สัญลักษณ์ ฯลฯ

3 ภาพ เหล่านี้ คือการดู ประเภท ไหนครับ

4 หลักการดูที่ดี ๑. ดูอย่างมีจุดมุ่งหมาย คือ ดูไปเพื่ออะไร เพื่อความรู้ เพื่อความ เพลิดเพลิน หรือ เพื่อให้ได้ข้อคิดในการนำไปปฏิบัติตาม ๒. ดูในสิ่งที่ควรดู เช่น ผู้ที่อยู่ในวัยเรียน ควรดูรายการที่ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อ การศึกษาเล่าเรียน ได้แก่ รายการตอบ ปัญหาทางวิชาการ รายการ ที่มุ่งให้แนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสม ฯลฯ

5 หลักการดูที่ดี ๓. ดูอย่างมีวิจารณญาณ ให้ดูและคิดไตร่ตรองหาเหตุและผลทุก ครั้ง ๔. ดูแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างถูกต้องและเกิด ประโยชน์ การดูภาพสัญลักษณ์ เป็นสิ่งสำคัญที่ ต้องดูเพื่อให้เข้าใจ และนำมาใช้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เช่น สัญลักษณ์ที่แสดงเครื่องหมาย การจราจร เครื่องหมายห้ามผ่าน เครื่องหมายอันตราย ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt การดู. ประเภทของการดู ๑. การดูจากของจริง เช่น การชมการสาธิต การไปทัศนาจร ฯลฯ ๒. การดูผ่านสื่อ เช่น สื่อโทรทัศน์ ภาพถ่าย สื่อ หนังสือพิมพ์ สื่อภาพยนตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google