งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดู.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดู."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดู

2 ประเภทของการดู ๑. การดูจากของจริง เช่น การชมการสาธิต การไปทัศนาจร ฯลฯ
๒. การดูผ่านสื่อ เช่น สื่อโทรทัศน์ ภาพถ่าย สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อภาพยนตร์ สัญลักษณ์ ฯลฯ

3 คือการดูประเภทไหนครับ
ภาพเหล่านี้ คือการดูประเภทไหนครับ

4 หลักการดูที่ดี ๑. ดูอย่างมีจุดมุ่งหมาย
๑. ดูอย่างมีจุดมุ่งหมาย คือ ดูไปเพื่ออะไร เพื่อความรู้ เพื่อความเพลิดเพลิน หรือ เพื่อให้ได้ข้อคิดในการนำไปปฏิบัติตาม  ๒. ดูในสิ่งที่ควรดู เช่น ผู้ที่อยู่ในวัยเรียน ควรดูรายการที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อ การศึกษาเล่าเรียน ได้แก่ รายการตอบปัญหาทางวิชาการ รายการ ที่มุ่งให้แนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสม ฯลฯ

5 หลักการดูที่ดี ๓. ดูอย่างมีวิจารณญาณ
๓. ดูอย่างมีวิจารณญาณ ให้ดูและคิดไตร่ตรองหาเหตุและผลทุกครั้ง ๔. ดูแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างถูกต้องและเกิด ประโยชน์ การดูภาพสัญลักษณ์ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูเพื่อให้เข้าใจ และนำมาใช้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เช่น สัญลักษณ์ที่แสดงเครื่องหมาย การจราจร เครื่องหมายห้ามผ่าน เครื่องหมายอันตราย ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt การดู.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google