งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนขยายเค้าโครง เอกสารแต่ละบท ให้มีเนื้อหาสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนขยายเค้าโครง เอกสารแต่ละบท ให้มีเนื้อหาสมบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนขยายเค้าโครง เอกสารแต่ละบท ให้มีเนื้อหาสมบูรณ์

2 1) นำเค้าโครงของเอกสารมาพิจารณา ทีละบท ดังตัวอย่าง แผนบริหารการสอนประจำบทที่ ๕ บทที่ ๕การสอนเพื่อพัฒนาการคิดระดับสูง ความหมายของการคิด ความสำคัญของการคิด ระดับของทักษะการคิด ลักษณะการคิด การตั้งวัตถุประสงค์การสอนที่เอื้อ ต่อการพัฒนาการคิด การสอนเพื่อพัฒนาการคิดระดับสูง คำถามประจำบทที่ ๕ เอกสารอ้างอิง

3 2) ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่เป็นเนื้อหา ของทุกประเด็นในบทจากเอกสาร ตำรา บทความ หนังสือ งานวิจัยและ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

4 3) นำสาระที่สืบค้นในประเด็นเดียวกัน มาสังเคราะห์ความ โดยเริ่มด้วยการ กล่าวนำ เพื่อปูพื้นเกี่ยวกับเรื่องที่ เขียนเพื่อสร้างความเข้าใจก่อนเข้าสู่ เนื้อหาจริง

5 4) เขียนตัวเรื่อง ให้นำข้อมูลที่ค้นคว้า ได้เกี่ยวกับประเด็นที่จะเขียนมาหลอม รวมเป็นเนื้อความที่สมบูรณ์ ชัดเจน ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเรียบเรียงใหม่ อย่างมีระเบียบ หลักเกณฑ์และอ้างอิง ถูกต้อง

6 5) เขียนลงท้าย เป็นการเขียนจบเรื่อง อาจเป็นแง่มุมสำคัญของเรื่อง ข้อสังเกตข้อวิจารณ์ หรือปัญหาที่ยัง ไม่ยุติควรศึกษาต่อไปก็ได้

7 6) ตกแต่งเนื้อความให้น่าอ่าน อ่านแล้ว เข้าใจง่าย สบายตาด้วย ตาราง ภาพ แผนภูมิ หรือ แผนที่ความคิดตาม ความเหมาะสม

8 7) สร้างคำถาม / กิจกรรมประจำบท ทำ ได้หลากหลายแบบ ดังตัวอย่างเช่น 7.1) คำถามแบบเลือกตอบ (10 - 20 ข้อ ) 7.2) คำถามที่ให้ตอบแบบบรรยาย หรืออธิบาย ( ไม่ควรน้อยกว่า 10 ข้อ ) 7.3) เป็นกิจกรรมให้ฝึกปฏิบัติเป็น งานเดี่ยวหรือกลุ่ม

9 8) เขียนเอกสารอ้างอิงประจำบท นำชื่อตำรา หนังสือ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ เว็บไซต์ หรือบท สัมภาษณ์ ที่เข้าสืบค้นสาระเพื่อเขียน ในบทนี้มาเขียนเรียงลำดับไว้ท้ายบท โดยเฉพาะ เล่มที่ยกข้อความมาอ้างอิง ไว้ในบทนี้ ( ทำอัญประภาษ ) ด้วย ฟอร์ม “ บรรณานุกรม ”

10 9) เขียนแผนบริหารประจำบท ( เขียน ก่อนหรือหลังตัวเรื่องก็ได้ ) ให้นำสาระใน มคอ.3 มาเป็นแนว เพื่อให้รายละเอียดด้วยการนำการ ปฏิบัติจริงตอนสอนมาเขียนเป็น สำคัญให้ครบ 5 หัวข้อ คือ 9.1) หัวข้อเนื้อหา 9.2) วัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม 9.3) วิธีสอนและกิจกรรมการ เรียนการสอน 9.4) สื่อการเรียนการสอน 9.5) การวัดผล

11 เขียนส่วนประกอบตอน หน้า 1. ปกนอก 2. สันปก 3. ปกใน 4. คำนิยม ( ถ้ามี ) 5. คำนำ 6. สารบัญ 7. สารบัญภาพ ( ถ้ามี ) 8. สารบัญตาราง ( ถ้ามี )

12 เขียนส่วนประกอบ ตอนท้าย 1. บรรณานุกรม 2. ภาคผนวก ( ถ้ามี ) 3. ดัชนี ( ถ้ามี ) 4. อภิธานศัพท์ ( ถ้า มี ) 5. ประวัติผู้เขียน ( ควรมี )

13 ฝึก ปฏิบัติ เขียนเค้าโครงเอกสาร ประกอบการสอน ให้ 1 รายวิชาที่สอนจริง เขียนแผนบริหารการ สอนประจำวิชา เขียนขยายเค้าโครง ให้มีสาระสมบูรณ์ 1 บท


ดาวน์โหลด ppt การเขียนขยายเค้าโครง เอกสารแต่ละบท ให้มีเนื้อหาสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google