งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนขยายเค้าโครงเอกสารแต่ละบท ให้มีเนื้อหาสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนขยายเค้าโครงเอกสารแต่ละบท ให้มีเนื้อหาสมบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนขยายเค้าโครงเอกสารแต่ละบท ให้มีเนื้อหาสมบูรณ์

2 1) นำเค้าโครงของเอกสารมาพิจารณาทีละบท ดังตัวอย่าง
1) นำเค้าโครงของเอกสารมาพิจารณาทีละบท ดังตัวอย่าง แผนบริหารการสอนประจำบทที่ ๕ บทที่ ๕ การสอนเพื่อพัฒนาการคิดระดับสูง ความหมายของการคิด ความสำคัญของการคิด ระดับของทักษะการคิด ลักษณะการคิด การตั้งวัตถุประสงค์การสอนที่เอื้อต่อการพัฒนาการคิด การสอนเพื่อพัฒนาการคิดระดับสูง คำถามประจำบทที่ ๕ เอกสารอ้างอิง

3 2) ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่เป็นเนื้อหาของทุกประเด็นในบทจากเอกสาร ตำรา บทความ หนังสือ งานวิจัยและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

4 3) นำสาระที่สืบค้นในประเด็นเดียวกันมาสังเคราะห์ความ โดยเริ่มด้วยการกล่าวนำ เพื่อปูพื้นเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนเพื่อสร้างความเข้าใจก่อนเข้าสู่เนื้อหาจริง

5 4) เขียนตัวเรื่อง ให้นำข้อมูลที่ค้นคว้าได้เกี่ยวกับประเด็นที่จะเขียนมาหลอมรวมเป็นเนื้อความที่สมบูรณ์ ชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเรียบเรียงใหม่อย่างมีระเบียบ หลักเกณฑ์และอ้างอิงถูกต้อง

6 5) เขียนลงท้าย เป็นการเขียนจบเรื่อง อาจเป็นแง่มุมสำคัญของเรื่อง ข้อสังเกตข้อวิจารณ์ หรือปัญหาที่ยังไม่ยุติควรศึกษาต่อไปก็ได้

7 6) ตกแต่งเนื้อความให้น่าอ่าน อ่านแล้วเข้าใจง่าย สบายตาด้วย ตาราง ภาพ แผนภูมิ หรือ แผนที่ความคิดตามความเหมาะสม

8 สร้างคำถาม / กิจกรรมประจำบท ทำได้หลากหลายแบบ
ดังตัวอย่างเช่น 7.1) คำถามแบบเลือกตอบ ( ข้อ) 7.2) คำถามที่ให้ตอบแบบบรรยายหรืออธิบาย (ไม่ควรน้อยกว่า 10 ข้อ) 7.3) เป็นกิจกรรมให้ฝึกปฏิบัติเป็นงานเดี่ยวหรือกลุ่ม

9 เขียนเอกสารอ้างอิงประจำบท
นำชื่อตำรา หนังสือ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ เว็บไซต์ หรือบทสัมภาษณ์ ที่เข้าสืบค้นสาระเพื่อเขียนในบทนี้มาเขียนเรียงลำดับไว้ท้ายบท โดยเฉพาะ เล่มที่ยกข้อความมาอ้างอิงไว้ในบทนี้ (ทำอัญประภาษ) ด้วยฟอร์ม “บรรณานุกรม”

10 เขียนแผนบริหารประจำบท (เขียนก่อนหรือหลังตัวเรื่องก็ได้)
ให้นำสาระใน มคอ.3 มาเป็นแนวเพื่อให้รายละเอียดด้วยการนำการปฏิบัติจริงตอนสอนมาเขียนเป็นสำคัญให้ครบ หัวข้อ คือ 9.1) หัวข้อเนื้อหา 9.2) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 9.3) วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 9.4) สื่อการเรียนการสอน 9.5) การวัดผล

11 เขียนส่วนประกอบตอนหน้า
ปกนอก สันปก ปกใน คำนิยม (ถ้ามี) คำนำ สารบัญ สารบัญภาพ (ถ้ามี) สารบัญตาราง (ถ้ามี)

12 เขียนส่วนประกอบตอนท้าย
บรรณานุกรม ภาคผนวก (ถ้ามี) ดัชนี (ถ้ามี) อภิธานศัพท์ (ถ้ามี) ประวัติผู้เขียน (ควรมี)

13 เขียนเค้าโครงเอกสารประกอบการสอน ให้ 1 รายวิชาที่สอนจริง
เขียนเค้าโครงเอกสารประกอบการสอน ให้ 1 รายวิชาที่สอนจริง ฝึกปฏิบัติ เขียนแผนบริหารการสอนประจำวิชา เขียนขยายเค้าโครง ให้มีสาระสมบูรณ์ 1 บท


ดาวน์โหลด ppt การเขียนขยายเค้าโครงเอกสารแต่ละบท ให้มีเนื้อหาสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google