งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหักเหของแสง (Refraction) การหักเหของแสง (Refraction) เกิดจาก การที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความ หนาแน่นต่างกัน เป็นผลทำให้ทิศทางของแสง เปลี่ยนแปลงไปด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหักเหของแสง (Refraction) การหักเหของแสง (Refraction) เกิดจาก การที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความ หนาแน่นต่างกัน เป็นผลทำให้ทิศทางของแสง เปลี่ยนแปลงไปด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การหักเหของแสง (Refraction) การหักเหของแสง (Refraction) เกิดจาก การที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความ หนาแน่นต่างกัน เป็นผลทำให้ทิศทางของแสง เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งในขณะที่แสงเกิดการ หักเหก็จะเกิดการสะท้อนของแสงขึ้นพร้อมๆ กันด้วย ดังรูป รูป แสดงรังสีตกกระทบ รังสีหักเห และรังสีสะท้อนของแสง เมื่อแสงเดินทางจากอากาศไปยังน้ำ

3 การสะท้อนกลับหมด (Total Reflection) รูปแสดงการหักเหและการสะท้อนกลับหมดของแสง แสงที่เดินทางจากตัวกลางที่มีค่าดัชนีหักเห มาก ( หนาแน่นมาก ) ไปสู่ตัวกลางที่มีค่าดัชนี หักเหน้อย ( หนาแน่นน้อย ) ถ้าให้แสงตก กระทบทำมุมกับเส้นปกติจะทำให้เกิดมุมหักเห ของแสงเบนออกจากเส้นปกติ ( ดังรูปแรก ) แต่ ถ้าให้แสงตกกระทบจนทำให้มุมหักเหมีค่า เท่ากับ 90 องศา เรียกมุมตกกระทบที่ทำให้ เกิดมุมหักเหเป็น 90 องศานี้ว่า มุมวิกฤต (Critical Angle) ( ดังรูป กลาง ) และ ถ้ามุม ตก กระทบโตกว่ามุมวิกฤต จะเกิดการสะท้อน เพียงอย่างเดียวเราเรียกว่า การสะท้อนกลับ หมด (Total internal reflection) ( ดังรูป สุดท้าย )

4 มิราจ (mirage ) มิราจ เป็นปรากฏการณ์ ธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เกิดจากการ หักเหของแสงในบรรยากาศชั้น ต่างๆไม่เท่ากัน คนในทะเลทราย จะเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นสองต้น พร้อมๆกัน คือ ต้นเดิมกับภาพต้น ที่มียอดต้นไม้ปรากฏใต้พื้นทราย หรือเห็นพื้นถนนเปียก, เห็นแหล่ง น้ำในทะเลทราย

5 ปรากฏการณ์มิราจ มักเกิดบริเวณ ที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันมาก เช่น ทะเลทรายหรือถนน ซึ่งถูก แดดจัด เพราะในบริเวณนี้อุณหภูมิ ของอากาศเหนือผิวถนนจะสูงมาก และจะลดลงอย่างรวดเร็วตามความ สูง ทำให้ดรรชนีการหักเหของ อากาศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตาม ความสูงจนเป็นผลให้เกิดการสะท้อน กลับหมด

6 รูปแสดงลักษณะของเส้นใยนำแสงและการสะท้อนกลับหมดใน เส้นใยนำแสง รูปแสดงการตรวจโดย ใช้ เส้นใยนำแสง การนำหลักของ การสะท้อนกลับ หมดไปใช้ในเส้น ใยที่เรียกว่า เส้นใยนำแสง

7 ใยแก้วนำแสง (Fiber optics)

8 ส่วนประกอบของใยแก้วนำแสง Core ทำหน้าที่ให้แสงเดินทางผ่าน Cladding ทำหน้าที่เป็นตัวหักเหของแสง Jacket ทำหน้าที่ป้องกันส่วน Core และ Cladding

9 การป้อนแสงเข้าไปในเส้นใยแก้วนำ แสง

10 การเดินทางของแสงภายในใย แก้วนำแสง

11 ใช้ใยแก้วนำแสงทำ อะไร ? ใยแก้วนำแสงถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ในในการส่งสัญญานได้ รวดเร็วขึ้น และส่งได้ระยะไกลขึ้น สายโทรศัพท์ หรือสายไฟ ใยแก้วนำแสง ลวดทองแดงใยแก้ว

12 ข้อดีของใยแก้วนำแสง + ไม่ถูกรบกวนด้วยคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า + ปลอดภัย + มีขนาดเล็ก + ไม่ไวต่อสารเคมี + ใช้ตรวจวัดที่ระยะไกลได้ ไม่ มีปัญหาไฟฟ้า ลัดวงจรเหมือนสายไฟฟ้า โลหะ ลัดวงจรเหมือนสายไฟฟ้า โลหะ


ดาวน์โหลด ppt การหักเหของแสง (Refraction) การหักเหของแสง (Refraction) เกิดจาก การที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความ หนาแน่นต่างกัน เป็นผลทำให้ทิศทางของแสง เปลี่ยนแปลงไปด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google