งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดวงอาทิตย์ (The Sun). ดวงอาทิตย์เป็นวัตถุที่เด่นชัดและมีขนาด ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีความร้อน ส่อง แสงได้ด้วยตัวเอง มีมวลประมาณ 99.8% ของมวลรวมทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดวงอาทิตย์ (The Sun). ดวงอาทิตย์เป็นวัตถุที่เด่นชัดและมีขนาด ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีความร้อน ส่อง แสงได้ด้วยตัวเอง มีมวลประมาณ 99.8% ของมวลรวมทั้งหมด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดวงอาทิตย์ (The Sun)

2

3

4 ดวงอาทิตย์เป็นวัตถุที่เด่นชัดและมีขนาด ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีความร้อน ส่อง แสงได้ด้วยตัวเอง มีมวลประมาณ 99.8% ของมวลรวมทั้งหมด เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1,391,000 กิโลเมตร มีมวล ประมาณ 332,000 เท่าของโลก ซึ่งถ้า เอาโลกมาเรียงกันตามแนวเส้นศูนย์สูตร จะต้องใช้โลกถึง 109 ดวง และถ้าเอาโลก ใส่เข้าไปในดวงอาทิตย์จะใส่โลกเข้าไปได้ ถึง 1.3 ล้านโลก

5 ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร เป็นแหล่งของแสง สว่าง ความร้อน และพลังงานของระบบ สุริยะ แรงดึงดูดของดวงอาทิตย์เป็นตัว ทำให้คงสภาพของระบบสุริยะอยู่ได้

6 ดวงอาทิตย์ประกอบด้วยธาตุหลักเพียง 2 ธาตุ คือ ไฮโดรเจน 92.1% และ ฮีเลียม 7.8% ยังมีธาตุอื่นๆ อีกประมาณ 0.1% สัดส่วนของส่วนประกอบจะเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา พลังงานของดวงอาทิตย์ ได้จากปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์ที่เปลี่ยน ไฮโดรเจนไปเป็นฮีเลียมในบริเวณ แกนกลางของดวงอาทิตย์ โดยขบวนการ นิวเคลียร์ฟิวชัน ดวงอาทิตย์ทำการ เปลี่ยนไฮโดรเจนไปเป็นฮีเลียมด้วยอัตรา 4 ล้านตันต่อวินาที ซึ่งจากอัตรานี้ดวง อาทิตย์จะมีอายุประมาณ 30 พันล้านปี

7 การกำเนิดของดวงอาทิตย์เชื่อว่าเกิด จากการรวมตัวของวัตถุในอวกาศ ใน ขั้นตอนเริ่มต้นของการเกิด ดวงอาทิตย์ อาจเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าเมฆฝุ่น (dust cloud) ซึ่งได้จากการรวมกลุ่ม ของฝุ่นและก๊าซด้วยแรงดึงดูด เมื่อเมฆ ฝุ่นหนาแน่นขึ้นจนไม่มีสภาพของ ช่องว่างซึ่งเป็นจุดเริ่มของดวงอาทิตย์ เรียกขั้นตอนนี้ว่า เนบิวลา (nebula)

8

9 ชั้นผิวนอกสุดของดวงอาทิตย์แสดงให้ เห็นถึง ความเร็วในการหมุนที่แตกต่าง กัน บริเวณที่เป็นศูนย์สูตรจะใช้เวลาหมุน 25.4 วัน ส่วนบริเวณขั้วจะใช้เวลาหมุน 36 วัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวเกิด เนื่องจากว่าดวงอาทิตย์เป็นวัตถุที่มี สถานะไม่เป็นของแข็ง ความแตกต่าง ของการหมุนน่าจะเกิดขึ้นกับส่วนของ โครงสร้างภายในด้วย ส่วนที่เป็น แกนกลางของดวงอาทิตย์มีการหมุนใน ลักษณะที่เป็นของแข็ง

10 พื้นผิวของดวง อาทิตย์ที่เรียกว่า photosphere มี อุณหภูมิประมาณ 5800 K และความ ดันประมาณ 340 เท่าของพื้นโลกที่ ระดับน้ำทะเล มีจุด ดับ (sunspots) ซึ่งเป็นบริเวณที่มี อุณหภูมิต่ำกว่า ปกติ คือประมาณ 3800 K

11 จุดดับอาจมีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ถึง 50,000 กิโลเมตร สาเหตุ ของการเกิดยังมี ความซับซ้อนและ ไม่เข้าใจถึง กระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับ สนามแม่เหล็ก

12 บริเวณที่ เรียกว่า chronosph ere วางตัว อยู่เหนือชั้น photosphe re พลังงาน จากภายใน ดวงอาทิตย์ ถูกส่งผ่าน บริเวณนี้

13 ส่วนบริเวณที่อยู่ เหนือ chronosphere เรียกว่า corona เป็นส่วนนอกสุด ของบรรยากาศ ของดวงอาทิตย์ ซึ่งขยายตัวออกสู่ บรรยากาศเป็น ระยะทางหลาย ล้านกิโลเมตร แต่ จะสามารถ สังเกตเห็นได้ เฉพาะเมื่อเกิด สุริยุปราคา (eclipse) อุณหภูมิบริเวณ corona ประมาณ 1,000,000 K

14 สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์มีความ เข้มสูงมากและมีความซับซ้อนมาก ส่วน ของ magnetosphere หรืออาจเรียกว่า heliosphere ขยายออกไปจนถึงดาว พลูโต

15 ดวงอาทิตย์ปลดปล่อยอนุภาคขนาดเล็ก ที่มีประจุ เช่น อิเลคตรอนและโปรตอน ซึ่งเรียกกันว่า ลมสุริยะ (solar wind) ซึ่งแพร่กระจายออกไปในระบบสุริยะด้วย ความเร็วประมาณ 450 กิโลเมตรต่อ วินาที

16 ลมสุริยะและ อนุภาคพลังงาน สูงที่ถูก ปลดปล่อย ออกมาจากดวง อาทิตย์ สามารถ ไปรบกวนตั้งแต่ ระบบสายไฟฟ้า จนถึง ระบบสื่อสาร คลื่นวิทยุ หรือ อาจทำให้เกิด ปรากฏการณ์ที่ เรียกว่า aurora borealis

17

18 ดวงอาทิตย์ซึ่งเชื่อว่ามีอายุประมาณ 4.5 พันล้านปี ได้ใช้ไฮโดรเจนไปครึ่งหนึ่ง แล้ว และจะยังคงสามารถปลดปล่อย พลังงานได้อีกประมาณ 5 พันล้านปี ซึ่ง เมื่อถึงตอนนั้นฮีเลียมจะหลอมกลายเป็น ธาตุที่มีน้ำหนักสูงขึ้น ขนาดของดวง อาทิตย์ก็จะขยายขึ้นด้วย ซึ่งอาจขยาย ใหญ่มาถึงโลกได้ เรียกดวงอาทิตย์ช่วงนี้ ว่า ดาวยักษ์แดง (red giant) หลังจาก นั้นจะเกิดการหดตัวอย่างรวดเร็ว กลายเป็น ดาวแคระขาว (white dwarf) ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของการเกิดของดวงดาว และต้องใช้เวลาอีกเป็นพันพันล้านปีใน การทำให้มันเย็นตัวลง

19


ดาวน์โหลด ppt ดวงอาทิตย์ (The Sun). ดวงอาทิตย์เป็นวัตถุที่เด่นชัดและมีขนาด ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีความร้อน ส่อง แสงได้ด้วยตัวเอง มีมวลประมาณ 99.8% ของมวลรวมทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google