งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหักเห ของแสง การเคลื่อนที่ของแสงผ่าน ตัวกลางที่ต่างกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหักเห ของแสง การเคลื่อนที่ของแสงผ่าน ตัวกลางที่ต่างกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การหักเห ของแสง การเคลื่อนที่ของแสงผ่าน ตัวกลางที่ต่างกัน

3 เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านวัตถุ ต่างชนิดกัน

4

5 นำดินสอใส่ลงในแก้วเปล่า แล้วมองแท่ง ดินสอในแนวต่างๆ กัน ( ตำแหน่งของตาอยู่เหนือ ถ้วย ) สังเกตลักษณะที่เห็น จากนั้นนำดินสอใส่ใน แก้วที่บรรจุน้ำ สังเกตลักษณะที่เห็น และลองทำซ้ำ โดยเปลี่ยนจากดินสอเป็นหลอดนม สังเกตลักษณะที่ เห็นเช่นกัน

6 เมื่อแสงผ่านวัตถุต่างกัน แสงจะเบนไปจากแนว เดิมตรงผิวรอยต่อของ น้ำและอากาศ เรียกแสง ที่เบนไปจากแนวเดิมนี้ ว่า รังสีหักเห

7 การที่เราเห็นวัตถุได้ เพราะแสงจากวัตถุมาเข้าตา เรา แสงจากวัตถุในน้ำที่มาเข้า ตาเรา มีการเบนไปเมื่อผ่าน จากน้ำออกสู่อากาศ

8 การหักเหของแสง จะเกิดเมื่อ แสงเดินทางผ่านตัวกลางที่มี ความหนาแน่นต่างกันจะเกิด การหักเหไปจากแนวเดิม ตรง รอยต่อระหว่างผิวของวัตถุทั้ง ๒ ชนิด

9 ภาพการหักเหของแสงผ่านตัวกลาง อากาศ น้ำ

10

11 การหักเหของแสง จะเบนเข้าหาเส้นแนว ฉาก หรือเบนออกจาก เส้นแนวฉากนั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุที่แสง เดินทางผ่าน

12 (1.) ถ้าแสงเดินทางจากวัตถุ ที่แสงมีความเร็วมากกว่า ไปยังวัตถุ ที่แสงมีความเร็วน้อยกว่า เช่น จาก น้ำไปสู่แก้ว จากอากาศไปสู่น้ำ หรือ จากน้ำไปสู่พลาสติก ลำแสง จะเบนเข้าหาเส้นแนวฉาก

13 (2.) ถ้าแสงเดินทางจากวัตถุที่แสงมี ความเร็วน้อยกว่า ไปยังวัตถุที่แสงมี ความเร็วมากกว่า เช่น จากแก้วไปสู่ น้ำ จากน้ำไปสู่อากาศ หรือ จาก พลาสติกไปสู่อากาศ ลำแสงจะเบน ออกจากเส้นแนวฉาก ดังภาพที่ ๒

14 ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการ หักเหของแสง ( ๑ ) การมองเห็นวัตถุที่อยู่ในน้ำหักงอ เช่น เห็นหลอดหรือช้อนที่อยู่ในแก้วซึ่งมี น้ำอยู่มีลักษณะหักงอผิดความจริง ( ๒ ) การมองเห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในน้ำอยู่ ตื้นกว่าความเป็นจริง เช่นเวลามองปลาที่ อยู่ในน้ำ จะมองเห็นว่าปลาอยู่ตื้นกว่า ความเป็นจริง ( ๓ ) เมื่อมองวัตถุผ่านน้ำไปยังอากาศ จะ เห็นวัตถุอยู่ไกลกว่าความเป็นจริง


ดาวน์โหลด ppt การหักเห ของแสง การเคลื่อนที่ของแสงผ่าน ตัวกลางที่ต่างกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google