งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหัก เห เมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่ง ไปอีกตัวกลางหนึ่ง ซึ่งมีอัตราเร็วไม่ เท่ากัน โดยมีทิศไม่ตั้งฉากกับ รอยต่อระหว่างตัวกลาง แสงจะมี ทิศทางเปลี่ยนไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหัก เห เมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่ง ไปอีกตัวกลางหนึ่ง ซึ่งมีอัตราเร็วไม่ เท่ากัน โดยมีทิศไม่ตั้งฉากกับ รอยต่อระหว่างตัวกลาง แสงจะมี ทิศทางเปลี่ยนไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหัก เห เมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่ง ไปอีกตัวกลางหนึ่ง ซึ่งมีอัตราเร็วไม่ เท่ากัน โดยมีทิศไม่ตั้งฉากกับ รอยต่อระหว่างตัวกลาง แสงจะมี ทิศทางเปลี่ยนไป การหักเหแสง แบ่งเป็น 1 การหักเหเข้าหา เส้นปกติ 2 การหักเหออกจาก เส้นปกติ

2 การหักเหเข้าหา เส้นปกติ เกิดเมื่อแสงเคลื่อนที่จาก ตัวกลางความเร็วมาก ไปยัง ตัวกลางความเร็วน้อย ( เช่น อากาศไปน้ำ ) ความเร็วมาก ความเร็วน้อย

3 การหักเหออกจาก เส้นปกติ เกิดเมื่อแสงเคลื่อนที่จาก ตัวกลางความเร็วน้อย ไปยัง ตัวกลางความเร็วมาก ความเร็วน้อย ความเร็วมาก

4 การหักเหของแสงทุกแบบ เป็นตาม กฎของสเนลส์ ดัชนีหักเหของ แสงในตัวกลาง หักเห เทียบกับ ตัวกลางตก กระทบ ดัชนีหักเหของแสง ในตัวกลางหักเห เทียบกับ อากาศ ดัชนีหักเหของแสง ในตัวกลางตก กระทบ เทียบกับ อากาศ เรียกย่อ ๆ ว่า “ ดัชนีหักเหของแสง ในตัวกลางหักเห ” เรียกย่อๆว่า “ ดัชนี หักเหของแสงใน ตัวกลางตกกระทบ ”

5 ตัวอย่าง ถ้าดัชนีหักเหของแก้ว เป็น 4/3 จงหาความเร็วแสงในแก้ว ดัชนีหักเหของแก้ว เทียบ อากาศ =4/3 แสงตกกระทบ ในอากาศ หัก เหเข้าไปใน แก้ว

6 ต่อ แก้ว อาก าศ

7 ต่อ แก้ว อาก าศ

8 ตัวอย่าง กำหนดดัชนีหักเหของแก้ว เป็น 4/3 ถ้าแสงตกกระทบมีความยาว คลื่น 4 cm ดังรูป จงหามุมหักเหและ ความยาวคลื่นหักเห อากา ศ แก้ว 30

9 อากา ศ แก้ว 30 60 มุมตก กระทบ มุมหักเห

10 ตัวอย่าง ถ้าดัชนีหักเหของแก้วเท่ากับ 1.5 และดัชนีหักเหของน้ำเท่ากับ 1.3 ถ้าแสง ตกกระทบในแก้วทำมุมตกกระทบ 37 รังสี หักเหจะทำมุมกับรอยต่อตัวกลางเท่าใด น้ำ แก้ว

11 น้ำ แก้ว มุมหักเห = 90-43.63= หาเองนะ จ๊ะ

12 มุมวิกฤติและการสะท้อน กลับหมด ความเร็วมาก ความเร็วน้อย

13 มุมวิกฤติในตัวกลาง ความเร็วน้อยเทียบกับ ตัวกลางความเร็วมาก ความเร็วมาก ความเร็วน้อย

14 มุมวิกฤติในน้ำเทียบ กับแก้ว แก้ว น้ำ

15 มุมวิกฤติของน้ำ เทียบกับอากาศ อากาศ น้ำ มุมวิกฤติของน้ำ

16 มุมวิกฤติของแก้ว เทียบกับอากาศ อากาศ แก้ว มุมวิกฤติของแก้ว

17 แก้ว อากา ศ

18 แก้ว อากา ศ ลึก จริง ลึก ปราก ฏ

19 แก้ว อากา ศ

20

21

22

23

24

25

26 การรวมกัน ของคลื่น 1 การรวมกันใน 1 มิติ 2 การรวมกันใน 2 มิติ 3 การรวมกันใน 3 มิติ

27 ดูโปรแกรม คอมพิวเตอร์

28 การแทรก สอด เมื่อคลื่นต่อเนื่องจาก แหล่งกำเนิดอย่างน้อย 2 แหล่ง เคลื่อนที่รวมกัน เรียกว่า เกิดปรากฎการณ์ แทรกสอด

29 สัน + สัน ท้อง + ท้อง ท้อง + สัน เสริมกัน (Antinode) หักล้าง Anode)

30 ดูโปรแกรม คอมพิวเตอร์

31

32


ดาวน์โหลด ppt การหัก เห เมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่ง ไปอีกตัวกลางหนึ่ง ซึ่งมีอัตราเร็วไม่ เท่ากัน โดยมีทิศไม่ตั้งฉากกับ รอยต่อระหว่างตัวกลาง แสงจะมี ทิศทางเปลี่ยนไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google